เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  พระสูตร : สุตตะ(คำสอนพระศาสดา)
ค้นหาคำที่ต้องการ    

 

   
   

  พระสูตรชุดเต็ม ชุด 1    
101 กรรมดำ-กรรมขาว กรรม ๔ อย่าง อย่างไรเล่า ? (กรรมดำมีวิบากดำ.. กรรมขาวมีวิบากขาว..)
102 พระสูตรสำคัญ ของพระศาสดา 10 พระสูตร (กำหนดสมาธิทุกถ้อยคำ,อกาลิโก,สอดรับกัน,ห้ามบัญญัติเพิ่ม,ห้ามตัดทอน...)
103 กายคตาสติ (มีสติอยู่กับกายในทุกอิริบาบถ ไม่ว่าจะเดิน นั่ง ยืน..)
104 กายคตาสติ อันชนใดไม่หลงลืม.. (กายคตาสติคือหนทางสู่อมตะ ที่พระองค์อุปมาไว้หลายนัยยะ)
105 กรรม ( มีผัสสะเป็นแดนเกิด กรรม คือภพ กรรมเปรียบเหมือนผืนนา วิญญาณเปรียบมล็ดพืช กรรมใหม่ กรรมใหม่)
106 กุศลกรรมบถ ๑๐ (กรรมอันเกิดจากการกระทำทางกาย วาจา ใจ)
107 ตอบแทนคุณมารดาบิดา อย่างสูงสุด (คือชวนมารักษาศีล มีศรัทธา มีจาคะ)
108 คนตกน้ำ ๗ จำพวก (จากปุถุชน จนถึง อรหันต์ เรียงลำดับของความอ่อน-แก่ของอินทรีย์)
109 ภพ-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (อารมณ์คือเชื้อแห่งการเกิดของความคิด ความคิดคือภพ คือกรรม ..บุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ )
110

โกรธ-ความโกรธกับบุคคล ๓ จำพวก (อุปมารอยขีดบนแผ่นหิน แผ่นดิน แผ่นน้ำ)

 
111 ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ (โสดาบันมุ่งนิพพาน แต่จักรพรรดิ์ยังไม่พ้นจากอบาย)
112 ขันธ์ ๕ -ความลับของขันธ์๕ (ในกายนี้มี อัสสาทะ อาทีนนวะ นิสสระนะ)
113 ง้วนดิน อัคคัญญสูตร ที่ ๔ (ชีวิตเริ่มต้นของสัตว์ ที่ต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏกันต่อไป)
114 เทวดา และมนุษย์ ความแตกต่าง (เทวดามีอายุทิพย์...ฯลฯ มนุษย์เป็นผู้กล้า..ฯลฯ)
115 สัลเลขธรรม (ความขูดเกลากิเลส 35 ประการ..เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียน;)
116 ญาณวัตถุ ๔๔ (อริยสัจใน 11 อาการของปฏิจจ)
117 ญาณวัตถุ ๗๗ (เหตุเกิดเหตุดับใน 11 อาการของปฏิจจ ทั้งอดีต -ปัจจุบัน-อนาคต และทั้งหมดนี้มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา)
118 เทวดาตาย จะมีอาการ ๕ อย่าง (ผิวพรรณ-อาภรณ์เศร้าหมอง ดอกไม้เหี่ยวเฉา เหงื่อออกรักแร้...)
119 บัณฑิต เป็นผู้มีปัญญามาก หลากหลายนัยยะ การคบสัตบุรุษ ธรรม ๔ ประการ
120 นิวรณ์ ๕ - สคารวสูตร (นิวรณ์เป็นปัจจัยให้มนต์ไม่แจ้ง นิวรณ์มี ๕ ประการ เป็นเครื่องปิดกั้นขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี)
 
121 ปฏิจจสมุปบาท และ กฏอิทัปปัจยตา (บทสวดที่พระองค์สัชฌายะด้วยพระองค์เองอยู่เป็นประจำ)
122 บริษัทที่เลิศ..ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา....(พระองค์ให้ฟังแต่คำสอนของคถาคตเท่านั้น)
123 ปาลิเลยยสูตร ว่าด้วยการรู้เห็นที่ทำให้สิ้นอาสวะ (ฉบับหลวง)
124 ปาลิเลยยสูตร ว่าด้วยการรู้เห็นที่ทำให้สิ้นอาสวะ (ฉบับมหาจุฬา)
125 ปุณโณวาทสูตร (แสดงธรรมแก่สาวกที่มีความปริวิตกว่ารู้อย่างไร ถึงการสิ้นไปแห่งอาสวะ).. ปุณชาวสุนาปรันตชนบท
126 กัปหนึ่ง นานแค่ไหน ปัพพตสูตร (อุปมาหินแท่งทึบ กว้าง ยาว สูง 1 โยชน์ ทุก 100 ปี ลูบด้วยผ้ากาสี 1 ครั้ง)
127 ชาวอุตรกุรุ - เทวดาชั้นดาวดึงส์ -มนุษย์ชาวชมพูทวีป (แตกต่างกันอย่างไร)
128 จิต-การทำงานของจิต ความคิด อารมณ์ (วิญญาณทิฐิ)
129 สังกัปปะ-อกุศลสังกัปปะ หรือมิจฉาสังกัปปะ ถอดคำพูด(กาม-กามธาตุ- กามสัญญา-กามสังกัปปะ-กามคุณ-กามภพ)
130 ทาน-การให้ทานที่ประเสริฐสูงสุด นททสูตรที่ ๒ (การให้อะไร ได้อานิสงอย่างไร)
 
131 มนุษย์ กับ เทวดาชั้นดาวดึงส์ (เทวดาไม่มีทุกข์ ไม่หวงแหน อายุแน่นอน .. มนุษย์ ผู้กล้า มีสติ มีพรหมจรรย์อันเยี่ยม)
132 ศาสดา กับ อรหันต์ ความแตกต่าง (ตถาคตเป็นมัคคัญญู (รู้มรรค) เป็นมัคควิทู (รู้แจ้งมรรค) เป็นมัคคโกวิโท (ฉลาดในมรรค)
133 เทวดา-คติของเทวดา เทวดาเมื่อตายไปแล้วปราถนาสิ่งใด (ปราถนามาเกิดเป็นมนุษย์)
134 ภพ-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (อารมณ์คือเชื้อแห่งการเกิด-วิญญาณมีที่ตั้งอาศัย)
135 อิทธิบาท ๔ กับปธานสังขาร
136 บุพเพสันนิวาส-คู่ บุพเพ (ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา เสมอกัน)
137 เรื่องเขาสิเนรุ ในพระไตรปิฎก ที่เป็นพุทธวจน และอรรถกถา
138 ฐานะ ๔ ประการนี้ (การดูใจ ศีล-รู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน ความสะอาด-รู้ได้ด้วยถ้อยคำ กำลังใจ-รู้ได้ในอันตราย ปัญญา- พึงรู้ได้..)
139 ปฏิจจสมุปบาท และ กฏอิทัปปัจยตา บทสวด (กฏตายตัวของธรรมชาติ)
140 ทิฏฐิ ๖๒ แบบตาราง กลุ่มที่ 1 ปุพพันตานุทิฏฐิ มี ๑๘ ลัทธิ กลุ่มที่ 2 อปรันตนุทิฏฐิ มี ๔๔ ลัทธิ รวม ๖๒ ลัทธิ (๖๒ ทิฐิ)
 
141 เสด็จสุทธาวาส ซึ่งเป็นชั้นที่พระองค์ไม่เคยเสด็จมาก่อน แม้อดีตชาติ (มหาปทานสูตร)
142 บริษัทที่เลิศ..ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา....
143 กามสูตร บุคคล ๓ จำพวก อาคามี (ยังไม่สิ้นกามโยคะ ภวโยคะ) อนาคามี (สิ้นกามโยคะแต่ไม่สิ้นภวโยคะ) อรหันต์คือผู้สิ้นอาสวะ
144 พระมาลุงกยบุตรดำริถึง มิจฉาทิฏฐิ ๑๐..ทรงอุปมาเปรียบคนที่ถูกลูกศร.. สิ่งที่พระศาสดาทรงพยากรณ์ (จูฬมาลุงโกยวาทสูตร)
145 ผู้หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ (ไม่เห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในความเป็นตัวตน)
146 เพื่อนสอง ลักษณะของการอยู่อย่างมีตัณหา(ความอยาก)เป็นเพื่อน จิตฟุ้งซ่าน
147 มหาสีหนาทสูตร เรื่อง อเจลก กัสสป (พระองค์ไม่ได้ตำหนิเรื่อง ตบะ ไปเสียทุกเรื่อง)
148 ม้าอาชาไนย ๔ ประเภท (ม้าฉลาดเมื่อเห็นเงาปฏัก ย่อมขวนขวายโดยพลัน)
149 แม่เรือนชื่อ เวเทหิกา (นางกาลีผู้เป็นบ่าว ทดสอบจิตใจนายหญิงเวเทหิกา ด้วยการตื่นสาย 3 ครั้ง)
150 ฤกษ์ดี ยามดี ในแบบพุทธวจน (ตั้งใจประพฤติดีด้วยกาย วาจา ใจ เมื่อใด เมื่อนั้นคือฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล)
 
151 โลกธาตุ จูฬนีสูตร ระบบจักรวาล (โลกธาตุอย่างเล็กมีพันจักรวาล กลางมีล้านจักรวาล อย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาล)
152 เทวดาแต่ละชั้น -เทียบเวลา กับโลกมนุษย์ (50 ปีมนุษย์คือ1คืนเทวดาจาตุมหาฯ. 1600 ปีมนุษย์ คือ1วัน1คืน
153 สคารวสูตร นิวรณ์เป็นปัจจัยให้มนต์ไม่แจ่มแจ้ง
154 สักแต่ว่า... (นัยที่ ๑-ตรัสกับพาหิยะ เมื่อใดเธอเห็น รูป แล้ว สักว่าเห็น ) (นัยที่ ๒-ตรัสกับมสงลุงกายบุตร)
155 สัตว์ย่อมคบกันด้วยธาตุ-สตาปารัทธสูตร (สัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากัน สมาคมกัน โดยธาตุคนเลวย่อมสมาคมกับคนเลว )
156 สมณะ 1 2 3 มีในธรรมวินัยนี้เท่านั้น (สมณะที่ 1 สมณะที่ 2 สมณะที่ 3 สมณะที่ 4)
157 อาพาธสูตร- คิริมานันทสูตร สัญญา 10 ประการ ว่าด้วยการหาย อาพาธของพระคิริมานนท์
158 จิต ต้องอยู่กับกาย (ตา ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจ ฯลฯ กายคตาสติ คือเสาเขื่อนเสาหลัก)
159 เทวดา-สุคติของเทวดา (คือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระสัทธรรม จิตตั้งมั่นในพระสัทธรรม)
160 สุริยสูตร (ในกาลนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่ 2 3 4 5 6 7 ปรากฏ สังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยง จึงควรเบื่อหน่าย)
 
161 แผ่นดินไหว-เหตุปัจจัย 8 ประการที่ทำให้เกิดแผ่นดินอันใหญ่หลวง (ธาตุไม่สมดุล-1 ผู้มีฤทธิ์-1 พระพุทธเจ้า-6)
162 อชาตสูตร ธรรมชาติที่ไม่ถูกปรุงแต่ง มีอยู่ (อสังขตาธาตุ .. ธรรมชาติไม่เกิด ไม่เป็น ไม่ถูกอะไรกระทำ มีอยู่)
163 อนุตตริยสูตร อนุตตริยะ ๖ ประการ (สิ่งยอดเยี่ยม 6.. ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ ลาภา สิกขา ปาริจริยา อนุสสตา)
164 อนุสัย ไม่อาจจะเกิด เมื่อรู้เท่าทันเวทนาในปฏิจจ (ตา+รูป + จักขุวิญญาณ) นั่นคือผัสสะ; เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย
165 อริยวิเรจน ยาถ่ายอันเป็นอริยะ ให้ผลส่วนเดียวไม่มีไม่ให้ผล (แก้ได้ด้วย มรรคมีองค์ 8)
166 อริยสัจสี่ ความจริงอันประเสริฐมีสี่อย่างเหล่านี้, สี่อย่างเหล่าไหนเล่า ?
167 สติปัฎฐาน 4 การรู้ลมหายใจ ทำให้ - สติปัฎฐาน 4 บริบูรณ์... โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์.. วิชาวิมุติ บริบูรณ์
168 อานาปานสติสูตร (ทำให้มากย่อมมีผลใหญ่ สติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ทั้งเจ็ดบริบูรณ์ วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์)
169 กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”(กายนี้ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่น)
170 ปฏิจจสมุปบาท คืออริยสัจ ๑ (เพราะอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลาย ๖ ประการ การก้าวลงสู่ครรภ์ ย่อมมี)
 
171 อริยสัจ-พ้นทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่รู้ถึง ซึ่งอริยสัจสี่,เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ
172 สังโยชน์ ๑๐ โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ 5 และ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง 5
173 เดรัจฉานวิชา - พระพุทธเจ้าเว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา (151 เรื่อง)
174 สุภัททะ (สาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าบวชให้ ก่อนที่พระองค์จะดับขันธ์ปรินิพพาน)
175 อุปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์๕ ต่างกันหรือไม่ (ขันธ์5 คือ รูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ,)
176 เต่าตาบอด กับ แอกไม้ใผ่ (อุปมาการเกิดเป็นมนุษย์อันแสนยาก)
177 อริยสัจ4 (โดยละเอียด) (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)
178 เปล่งเสียง-ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินไปตลอดทุกโลกธาตุ (โลกธาตุแบ่งเป็น ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่)
179 ธรรมจักร-ทรงประกาศธรรมจักรที่อิสิปตนมฤคทายวัน (ประกาศ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ)
180 โสตาปัตติยังคะสี่ (คุณสมบัติของโสดาบัน เลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเป็นผู้มีศีล)
 
181 ทุกขสัจจ์ กับ ทุกขเวทนา (จากสาธยายธรรม พอจ.คึกฤทธิ์)
182 สังขตธรรม และ อสังขตธรรม (ธรรมชาติที่ปรุงแต่งได้ และธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้)
183 พาหิยสูตร เมื่อเธอเห็นรูปแล้ว..สักว่าเห็น ฟังเสียงสักว่าฟัง ได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกาย ก็สักว่าดมลิ้มสัมผัส เมื่อนั้นเธอจักไม่มี
184 อานาปานสติ : เป็นสุขวิหารระงับได้ซึ่งอกุศล
185 บุคคลเห็นอยู่ - ย่อมไม่เห็น(เห็นว่าคำสอนของสมณะพราห์มเหล่าอื่น ดีกว่าของพระพุทธเจ้า)
186 การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมของภิกษุ 7 ประการ .. ประชุมพร้อมกัน..ไม่บัญญัติเพิ่ม..ไม่พอใจในงานก่อสร้าง ไม่พอใจการพูดคุย
187 แสงหิงห้อย-กับแสงอาทิตย์ -คำสอนของคนอื่นเปรียบเหมือนแสงหิงห้อย คำของตถาคตเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์
188 สูญญตา - นิพพาน (เป็นสภาพที่ "เกิด" ไม่ปรากฏ "เสื่อม" ไม่ปรากฏ)
189 อนาคามี ผู้พรากแล้วจากกาม (ถอดจากคลิป)
190 บุคคลที่มีเชื้อเหลือ ๙ จำพวก (สอุปาทิเสสะ)
 
191 จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล (โดยละเอียด)
192 ภิกษุที่มีทัศนวิปริต-ทำให้มหาชนหมดสุข-ฉิบหาย. (ภิกษุแสดงสิ่งที่มิได้บัญญัติว่าบัญญัติ ภิกษุเถระผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ )
193 มาคัณฑิยะ! (เปรียบเหมือนบุรุษตามืดบอดมาแต่กำเนิด ถูกหลอกว่าสวมใส่ผ้าขาวเนื้อดี)
194 ศาสดาที่ควรแก่การท้วง3 จำพวก และ ศาสดาที่ไม่ควรท้วง (ตรัสกับ พราหมณ์โลหิจจะ)
195 สติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน
196 สักแต่ว่า ตรัสแก่มาลุงกายบุตร ... โดยพิศดาร (นัยที่ ๒)
197 ศรัทธา-ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา ๑๑ ประการ (เป็นผู้มีศีล มีสุตตะ มีมิตรดี ประกอบด้วยธรรม ไม่เกียจคร้าน...)
198 ความมืดบอดของโลก มีตลอดเวลาที่พระตถาคตไม่เกิดขึ้น
199 ปฏิจจสมุปบาท คืออริยสัจ ๑ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)
200 สัตตานัง สัตโต สัตตา สัตว์ : สิ้นตัณหา ก็นิพพาน
   
   หนังสือพุทธวจน ออนไลน์
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์