เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
     เรื่องทั่วไป ในวงการศาสนา ข่าวในวงการสงฆ์ กฎหมายปกครองสงฆ์
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
1             พรบ.สงฆ์  กฎหมายเกี่ยวกับสงฆ์  ข่าวสำคัญในวงการพุทธศาสนา ฯลฯ

  ไทมไลน์ พุทธศาสนาในประเทศไทย และพรบ.สงฆ์ของไทย จากรัชกาลที่ ๑ ร.ศ. 112 (พ.ศ.๒๓๒๕) จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ.    
(พุทธศตวรรษที่ 12–16) ศาสนาพุทธในประเทศไทย จากสมัยทวาราวดี จนถึงปัจจุบัน N-158
1792 - 1981 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัย N-145
 1893 - 2310 การปกครองคณะสงฆ์สมัยอยุธยา N-145
2310–2325 การปกครองพระสงฆ์ในสมัยกรุงธนบุรี N-145
2325 - การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ N-145
2325 - 2544 (รัชกาลที่ ๑)  การลงโทษสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (พ.ศ. ๒๓๒๕)... บทความ N-113
2325 - 2544 (รัชกาลที่ ๑)  กฎหมายสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (๑๐ ฉบับ) ภาษาดั่งเดิม N-114
2325 - 2544 (รัชกาลที่ ๑) กฎหมายสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (๑๐ ฉบับ ) ภาษาปัจจุบัน N-124
2394 - 2411 (รัชกาลที่ ๔) พรบ.พระสงฆ์ลักเพศ ภิกษุปลอมเป็นชาวบ้านไปเล่นการพนัน มีโทษโบย-ปรับ N-141
2394-2404 (รัชกาลที่ ๔) ประกาศพระราชบัญญัติ พระสงฆ์สามเณร แลศิษย์วัด พ.ศ.๒๓๙๔ - ๒๔๐๔ N-144
2445 (รัชกาลที่ ๕) พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (ร.๕ /พ.ศ. ๒๔๔๕) N-140
2475 (รัชกาลที่ ๗) พรบ.ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ (ร.๗/พระยามโนปกรณ) N-142
2477 (รัชกาลที่ ๗) พรบ.ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ร.๗/ สมัยพระยาพหล) N-143
2484 (รัชกาลที่ ๘) พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ (ร.๙/ สมัย จอมพล ป.) N-135
2505 (รัชกาลที่ ๙) พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ร.๙/ สมัย จอมพลสฤษดิ์) N-136
2535 (รัชกาลที่ ๙) แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.คณะสงฆ์ (พ.ศ. ๒๕๐๕) พ.ศ.๒๕๓๕ (ร.๙/ สมัย จอมพลสฤษดิ์) N-137
2560 (รัชกาลที่ ๑๐) พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ร.๑๐/ พล.อ.ประยุทธ) N-138
2561 (รัชกาลที่ ๑๐) พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร.๑๐/สมัย พล.อ.ประยุทธ) N-139
     

N-101 พรบ.คณะสงฆ์ พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 2505
N-102 มาตรา ๔๕ (พรบ.สงฆ์) ภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งของคณะสงฆ์ และไวยาวัจกร ถือเป็นเจ้าพนักงาน 2505
N-103 มาตรา ๑๕๗ ป.อาญา พนักงาน(คณะสงฆ์) ผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุก 2505
N-104 ตร.ขอศาลอนุมัติหมายจับพระผู้ใหญ่ 5 รูป คดีเงินทอนวัด 2561
N-105 มส.ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด ตั้งแล้ว เจ้าคณะกทม.-พร้อม 33 จังหวัด 2564
N-106 ลำดับเหตุการณ์ปิดล้อมวัดพระธรรมกาย (รวมคลิป เหตุการณ์ DSI บุกจับ) 2560
N-107 ปลด'พระธัมมชโย'พ้นเจ้าอาวาสธรรมกาย 2559
N-108 โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561) มีผลบังคับใช้แล้ว 2561
N-109 แก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2 ครั้ง เพิ่มพระราชอำนาจ (กษัตริย์มีอำนาจแต่งตั้ง สังฆราช และกรรมการ มส.) 2561
N-110 การบวชภิกษุณีครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2557 ที่เกาะยอ จ.สงขลา 2557
N-111 มหาเถรสมาคม (มส.)วางหลักเกณฑ์การออกบิณฑบาต เมื่อ 20 กค.63 (เช่นห้ามบิณฑบาตเกิน 8.00 น.) 2563
N-112 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ สมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๕ 2445
N-113 การลงโทษสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๒๕ 2235
N-114 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๑) สำนวนภาษาดั่งเดิม 2344
N-115 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๒) สำนวนภาษาดั่งเดิม 2344
N-116 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๓)สำนวนภาษาดั่งเดิม 2344
N-117 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๔) สำนวนภาษาดั่งเดิม  2344
N-118 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๕) สำนวนภาษาดั่งเดิม  2344
N-119 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๖) สำนวนภาษาดั่งเดิม  2344
N-120 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๗) สำนวนภาษาดั่งเดิม  2344
N-121 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๘) สำนวนภาษาดั่งเดิม 2344
N-122 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๙) สำนวนภาษาดั่งเดิม  2344
N-123 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๑๐) สำนวนภาษาดั่งเดิม  2344
N-124 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ สำนวนภาษาปัจจุบัน บทนำ  2344
N-125 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๑) สำนวนภาษาปัจจุบัน 2344
N-126 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๒)สำนวนภาษาปัจจุบัน 2344
N-127 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๓)สำนวนภาษาปัจจุบัน 2344
N-128 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๔)สำนวนภาษาปัจจุบัน  2344
N-129 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๕) สำนวนภาษาปัจจุบัน  2344
N-130 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๖)สำนวนภาษาปัจจุบัน  2344
N-131 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๗) สำนวนภาษาปัจจุบัน  2344
N-132 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๘) สำนวนภาษาปัจจุบัน 2344
N-133 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๙) สำนวนภาษาปัจจุบัน  2344
N-134 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ (ฉบับที่ ๑๐) สำนวนภาษาปัจจุบัน  2344
N-135 พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ณ วันที่ ๑๔ ตค. ๒๔๘๔ (สมัย ร.๘ / จอมพล ป.) 2484
N-136 พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ วันที่ ๒๕ ธค. ๒๕๐๕ (สมัย ร.๙/ จอมพลสฤษดิ์)
2505
N-137 พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 2535
N-138 พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๔ ตค. ๒๔๘๔ (สมัย ร.๑๐ / พล.อ.ประยุทธ) 2560
N-139 พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ กค. ๒๕๖๑ (สมัย ร.๑๐ / พล.อ.ประยุทธ) 2561
N-140 พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) (สมัยรัชกาลที่ ๕) 2445

   
 
พุทธวจน : ออนไลน์
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์