เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
      ฟังเสียงอ่านพระสูตร ดาวน์โหลดคลิปเสียง
ค้นหาคำที่ต้องการ                    

ฟังเสียงอ่านพระสูตร คำสอนพระศาสดา
แหล่งอ้างอิง http://watnapp.com/audio     
1    ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์   มรรควิธีที่ง่าย   ปฐมธรรม
พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- การทรงพิจารณาปฏิจจหลังการตรัสรู้
- สิ่งที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท
- เห็นปฏิจจสมุปบาท คือเห็นพระองค์
- ปฏิจจสมุปบาท คืออริยญายธรรม
- คนเราจิตยุ่งเพราะไม่รู้ปฏิจจ
- ปฏิจจเป็นชื่อแห่งทางสายกลาง
- ทรงแนะนำให้ศึกษาเรื่องปฏิจจ
- ไม่ปรินิพพานเพราะไม่ตัดกระแสปฏิจจ
- ความหมายของปฏิจจแต่ละอาการ
- ปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการ

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ
- สิ้นนันทิ สิ้นราคะ ก็สิ้นทุกข์
- กายคตาสติ เป็นเสาหลักเสาเขื่อนของจิต
- ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษถือหม้อ
- อานิสงส์สูงสุดอาณาปาณสติ 2 ประการ
- อานาฯเป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน 4บริบูรณ์
- ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน
- กระจายเสีย ซึ่งผัสสะ
- สักแต่ว่า
- มีสติ มีสัมปชัญญะ รอคอยการตาย

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- โอกาสเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก
- วิญญาณคือเหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์
- การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด
- ลักษณะของฆราวาสชั้นเลิศ
- หลักการพูด
- สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์
- จิตอธิษฐานการงาน
- ความพอใจใดๆคือเหตุเกิดแห่งทุกข์
- เหตุให้ศาสนาเสื่อม
- สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง


2    อินทรียสังวร   เดรัจฉานวิชา   ทาน
พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- การอยู่อย่างมีตัณหาเป็นเพื่อน
- ละความเพลิน จิตหลุดพ้น
- ความพอใจ เป็นเหตุแห่งทุกข์
- เมื่อคิดถึงสิ่งใด แสดงว่าพอใจในสิ่งนั้น
- ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ
- ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด
- เมื่อมีความพอใจ ย่อมมีตัณหา
- สิ้นความอยาก ก็สิ้นทุกข์
- มีความเพลิน คือมีอุปาทาน
- ในอริยมรรคมีองค์
- เรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งกระทำ
- กายคตาสติมีความสำคัญต่ออินทรียสังวร

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- อะไรคือเดรัจฉานวิชา
- ภิกษุในธรรมวินัยเว้นขาดทำเดรัจฉานวิชา
- พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา
- ภิกษุในธรรมวินัยเว้นขาดจากเดรัจฉานกถา
- ปาฏิหาริย์ 3 อย่าง
- อริยบุคคลจะเว้นจากมิจฉาอาชีวะ
- ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม 3 แบบ
- ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา
- ศีลที่เป็นอกุศล คือ การเลี้ยงชีพชั่ว
- ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน
- สาวก เทียบกับ สัมมาสัมพุทธะ
- อะไรคือใบไม้ในป่า อะไรคือใบไม้ในกำมือ

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- อานิสงส์แห่งการให้ทาน
- ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้
- หลักในการจัดสรรทรัพย์
- เหตุให้ไปนรก-สวรรค์
- วิบากของคนตระหนี่และไม่ตระหนี่
- ทานที่ให้แล้วมีผลน้อย
- ทานของคนไม่ดี หรือ ทานของคนดี
- ควรให้ทานในที่ใด
- ไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทาน
- องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก
- การวางจิตเมื่อให้ทาน
- ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย


3    


ตามรอยธรรม   สังกัปปราคะ คือกาม   อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- ผู้ชี้ขุมทรัพย์
- พระพุทธเจ้า ทั้งในอดีต อนาคต ปัจจุบัน
- พระพุทธองค์นามว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธ
- การรู้อริยสัจสี่ ทำให้มีตาสมบูรณ์
- สนทนากับพระอานนท์เรื่องกัลยาณมิตร
- ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด
- คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด
- คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมาก
- ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมหลุดพ้น
- มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ
- ผู้มีหลักเสาเขื่อน
- วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุดก่อนตรัสรู้
- เมื่อ เธอ ไม่มี
- ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- ความหมายของคำว่า รูป [กาม,รูป,อรูป ]
- ถามตอบลำดับอนาคามี_คอร์สสัปปายะ
- เรื่องที่ควรคิด...ให้คิดเรื่องกุศล
- อธิบายเรื่องกามและวิธีออกจากกาม
- กามกับกามคุณ แตกต่างกันอย่างไร
- นิพเพธิกปริยายของกาม
- กาม ประโยชน์การออกจากกาม
- มรรควิธีละความเพลิน ละขาดซึ่งภพ
- กามวิตก, สังสารวัฏ, กรรม, ภพ
- สังกัปปะราคะคือกามของคนเรา
- เหตุที่สัตว์กลัว-ไม่กลัว ความหวาดสะดุ้ง
- บุคคลพรากแล้วจากเครื่องผูกในกาม
- กลุ่มของสังโยชน์ นัยของสังโยชน์
- จับสัมมาสังกัปปะ ตัวเดียวถึงนิพพาน

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
01-ตรัสรู้แล้ว ทรงรำพึงถึงหมู่สัตว์
02-การพ้นทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจนั้น
03-เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องแล่นไปใน
04-สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย
05-ความมืดบอดของโลก มีตลอดเวลาที่
06-อริยสัจสี่ เป็นสิ่งที่คงที่ไม่รู้จักเปลี่ยนตัว
07-สุขที่สัตว์โลกควรกลัว และไม่ควรกลัว
08-ความรู้สึกของบุถุชน ไขว้กันอยู่เสมอ
09-ผู้ติดเหยื่อโลก ชอบฟังเรื่องกาม ไม่ฟัง
00-การฟังอริยสัจ สำหรับจิตที่ฟอกแล้ว
011-จิตที่ยังไม่ได้ฟอกยากที่จะเห็นนิโรธ 012-สัตว์ผู้ไม่เป็นไทต่อความกำหนัดย่อม
013-สัตว์โลก รู้จักสุขอันแท้จริง ต่อเมื่อ
014-มนุษย์เป็นอันมากยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ


4    ฆราวาสชั้นเลิศ   กรรม   ก้าวย่างอย่างพุทธะ
พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด
- ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้
- เหตุเจริญเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ 4 ประการ
- ฆราวาสชั้นเลิศ
- นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์
- การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา
- มนุษย์ผี
- เข้าใจเรื่องกรรม เรื่องควรทราบ
- กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ
- วิธีดับกรรม
- วิบากกรรมอย่างเบาของหมู่สัตว์
- ฉลาดในเรื่องกรรม
- ทานที่จัดว่าเป็นมหาทาน
- น้ำตาที่เราได้ร้องไห้มาแล้วทั้งหมด

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรม
- อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่
- กายนี้เป็นกรรมเก่า
- การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด
- สุข-ทุกข์ไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียว
- เชื่อว่ากรรมไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง
- ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม
- เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน
- สุคติของผู้มีศีล
- ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม
- เหตุเกิดของทุกข์
- ความหมายที่แท้จริงของคำว่า สัตว์
- ความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
- เหตุเกิดของภพ

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- มนุษย์เป็นอันมากยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ
- สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย
- ให้พึ่งตน พึ่งธรรม
- ความทุกข์ของเทวดาและมนุษย์
- ลำดับการปฏิบัติเพื่อรู้ตามซึ่งสัจจธรรม
- ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ
- ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด
- อริยสัจ-ปฏิจจสมุปบาท
- เป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นจักรพรรดิ
- คุณสมบัติของโสดาบัน
- สิ้นกิเลสก็แล้วกัน ไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไร
- กฏอิทัปปัจจยตาหรือหัวใจปฏิจจสมุปบาท
- การปรินิพพาน
- ผู้หลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น


5    สาธยายธรรม   ภพภูมิ   ตถาคต
พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
- บทสวด ระลึกถึงพระธรรม
- บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์
- บทสวด แก้ความหวาดกลัว
- บทสวด ปฏิจจสมุปบาท
- บทสวด อริยมรรคมีองค์
- บทสวด ละนันทิ
- บทสวด อานาปานสติ
- บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้
- บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
- บทสวด ก่อนนอน
- การเจริญเมตตา

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- ภพ เป็นอย่างไร
- ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 1)
- ความหมายของคำว่า สัตว์
- ความทุกข์ในนรก
- เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
- การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด
- มนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์
- เหตุแห่งการเกิดในครรภ์
- ความนานแห่งกัป (นัยที่ 1)
- น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล
- น้ำนมที่เคยได้ดื่ม
- เลือด ที่เคยสูญเสีย

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- การปรากฎของพระตถาคตมีได้ยากในโลก
-โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว
- ทรงขนานนามพระองค์เองว่า ตถาคต
- การเกิดแห่งวงศ์สากยะ
- แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ
- การลงสู่ครรภ์
- การอยู่ในครรภ์
- การประสูติ
- เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการประสูติ
- แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการประสูติ
- เสด็จสำนักอาฬารดาบส
- เสด็จสำนักอุทกดาบส


6    


เสียงอ่านพระสูตร   ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ  

เสียงอ่าน สกทาคามี

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
01-จิต มโน วิญญาณ ดวงหนึ่งเกิดขึ้น
02-ทิฏฐิว่า จิต มโน วิญญาณ เป็นของเที่ยง
03-จิตดวงแรกเกิด วิญญาณดวงแรกปรากฏ
04-จิตเกิด เพราะนามรูป
05-วิญญาณย่อมมี เพราะนามรุปเกิด
06-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
07-เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
08-เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
09-นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณ
10-วิญญาณตั้งอยู่ในที่ใด นามรูปก็อยู่ในที่นั้น
11-รายละเอียดของนามรูป

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
01.ความหมายจิต มโน วิญญาณ
02.จิต มโน วิญญาณ ภพ ชาติ
03.เรื่องมโน ธัมมารมณ์ มโนวิญญาณ๑
04.เรื่องมโน ธัมมารมณ์ มโนวิญญาณ๒
05.แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฐิในปฏิจจ
06. จิตกับขันธ์ทั้งสี่ทำงานกันอย่างไร
07.จิต มโน วิญญาณ นิพพาน อินทรีย์ ๕
08.วิญญาณที่มีอวิชชา กับจิตที่ไปรับรู้
09.จิต มโน วิญญาน
10.จิต มโน วิญญาณ กฏการเปลี่ยนแปลง
11.อดีต อนาคต ปัจจุบัน-ปุริสคติ ๗

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
01-สมณะบุณฑริก (สกทาคามี)
02-สกทาคามีในภพมนุษย์
03-สกทาคามี กับบุคคลผู้ว่ายเข้าหาฝั่ง
04-เป็นสกทาคามี ได้กายชั้นดุสิต
05-ความเป็นอริยบุคคล กับอินทรีย์ 5
06-เอกพีชี อินทรีย์ 5 อ่อนกว่าสกทาคามี
07-ความเป็นอริยบุคคล กับการละสังโยชน์
08-สังโยชน์ 10
09-อริยบุคคลกับการละกามโยคะและภว
10-ความเป็นอริยบุคคล กับสิกขา
11-สิกขา 3


7    
อนาคามี   ธรรมบรรยาย อนาคามี   ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- ชื่อของอริยบุคคล
- สังโยชน์ 10
- โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5
- กามคุณ 5 คือ โลกในอริยวินัย
- คุณของกามและโทษของกาม
- สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว
- นิวรณ์ 5 คือ กองกุศล
- เจริญอินทรีย์ 5เพื่อละโอรัมภาคิย
- ที่ตั้งของสังโยชน์และสังโยชน์
- ที่ตั้งของอุปาทานและอุปาทาน
- สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
1 ลำดับชั้นอนาคามี
2 ลำดับชั้นเทวดา
3 ฆฏิการ
4 ทบทวนอนาคามี
5 อนาคามีและพระสูตรที่เกี่ยวข้อง
6 อนาคามีและพระสูตรที่เกี่ยวข้อง
7 อิสิทัตตะ สกทาคามี อนาคามี
8 บุคคล 4 จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลก
9 ทบทวนบุคคล 4 จำพวกทีมีอยู่ในโลก
10 ความต่างผู้ได้สดับและไม่ได้สดับ
11 อนาคามี

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
01. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 20 สค 59
02. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ 20 สค 59
03. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 27 สค 59
04 .สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 สค 59
05. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 3 กย 59
06. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ 3 กย 59
07. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 10 กย 59
08. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 10 กย 59
09. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 24 กย 59
10. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 1 ตค 59
11. สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ตค 59


8    

สังโยชน์   แว่นส่องความเป็น โสดาบัน (ยูทูป)  

สุตตะ คิดดีคลีนิค

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
001-ที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ และสัญโญชน์     
002-ที่ตั้งแห่งอุปาทาน และอุปาทาน 
003-ความเพลิน คือ อุปาทาน                
004-นิวรณ์ (เครื่องกั้น) คือ อวิชชา 
005-นิวรณ์ ๕ คือ เครื่องร้อยรัด      
006-สังโยชน์ ๑๐
007-เพราะมีสังโยชน์ สัตว์จึงท่องเที่ยว
008-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้ว
009-เรียกว่า สัตว์ เพราะมีฉันทะราคะนันทิ
010-ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์      
011-ละสังโยชน์ได้ จะได้อมตะ

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
001-แว่นส่องความเป็นโสดาบัน
002-โสดาบันเป็นใคร (นัยที่1)
003-โสดาบันเป็นใคร (นัยที่2)
004-โสดาบันพร้อมแล้วด้วยอริยมรรค8
005-พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเอง
006-โสดาบันรู้จักปัญจุปาทานขันธ์
007-โสดาบันรู้จักอินทรีย์หก
008-โสดาปัตติมรรคสองจำพวก
009-โสดาปัตติผล
010-โสดาบัน ศีลสมาธิปัญญาพอประมาณ
011-โสดาบันละสังโยชน์ได้ 3 ข้อ

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
-สาธยายพระสูตร
-โสดาบัน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล
-วิธีสร้างเหตุปัจจัยเพื่อเป็นอริยบุคคล
-เรื่องคุณธรรมของโสดาบัน
-กำลังของพระโสดาบัน
-อนาคามี ละสังโยชน์ได้กี่ข้อ
-โสดาบัน เห็นเกิด-ดับ อย่างไร
-พระอรหันต์ตายแล้วไปไหน
-ปัญญาวิมุติ เจโตวิมุติ สัทธาวิมุติ
-การบรรลุธรรมต้องเป็นไปตามลำดับหรือไม่
-ทำไมจะต้องแสวงหานิพพาน9    

คิดดีคลีนิคปี ๕๙-๖๐   ธรรมบรรยาย สัตว์   เสียงอ่านพระสูตร สัตว์
พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- รัก ศรัทธา ตถาคต เพื่อความเป็นอริยะ
- มารู้จัก ธรรมกถึก
- นิวรณ์ ๕
- สังโยชน์ (เครื่องร้อยรัดจิต)
- ลำดับการเปิดธรรมอนาคามี
- กาม ตามพุทธวจน
- วิถีชีวิตสู่ความเป็นอริยะ๑
- วิถีชีวิตสู่ความเป็นอริยะ ๒
- ศีลปาติโมกข์๑
- ศีลปาติโมกข์๒
- ศีลปาติโมกข์๓

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
01 พุทธวจน faq สัตตานัง คืออะไร
02 เข้าใจปฏิจจ จะเข้าใจสัตตานัง
03 กำเนิดของ(อวิชชา ตัณหา สัตตานัง)
04 พระสูตรที่อธิบาย คำว่า สัตตานัง
05 มโนมาจากอะไร พระพุทธเจ้าบัญญัติ
06 ขันธ์ห้า อุปาทานขันธ์ห้า สัตตานัง
07 ใคร..คือผู้ยึดติด
08 ขันธ์ ๕ ไม่ใช้ผู้ยึด ใครคือผู้หลง
09 สิ่งๆหนึ่งก็คือสัตว์ หรือสัตตานัง
10 ตัณหาคือเชื้้้อแห่งการเกิด
11 วิญญาน สัตตานัง และอัตภาพของสัตว์

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
01-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์”
02-เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องไป
03-สัตว์ผู้มีอวิชชาได้ท่องเที่ยวไปตลอดกาล
04-สังสารวัฏไม่ปรากฏที่สุด แก่ผู้มีอวิชชา
05-สัตว์ถูกสังโยชน์คือตัณหาผูกมัดแล้ว
06-หมู่สัตว์ถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วย่อมแล่นไป
07-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่แล่นไป ท่องเที่ยวไป
08-ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด
09-เครื่องนำไปสู่ภพ
10-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑)
11-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒


10    

กฐิน อภิธรรม

  กรรม   สุคตวินโย
พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- อานิสงส์การฟังธรรมของพระพุทธเจ้า
- อภิธรรม
- อภิธรรมคืออะไร (๑)
- อภิธรรมคืออะไร (๒)
- อภิธรรมตามแบบพุทธวจน
- สติปัฏฐาน ๔ [กาย เวทนา จิต ธรรม ]
- อิทธิบาท ๔
- เครื่องวัดความเร็วในการบรรลุธรรม
- อินทรีย์ ๕ [ศรัทธา วิริยะสติ สมาธิ ปัญญา]
- โพชฌงค์ ๗
- อานาปานสติ สติปัฏฐานสี่ โพชฌงค์เจ็ด
- ย้อนรอยกฐินครั้งพุทธกาล

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติ
- เรื่องกรรม และเหตุแห่งความสิ้นกรรม
- กฏแห่งกรรม ยุติธรรมที่สุด โดยแยบคาย
- เรื่องกรรม ภพ แสงฉาก ขันธ์ ๕ กฏอิทัป
- ชาวพุทธควรแก้กรรมตามใคร
- วิธีแก้กรรม ตามคำพระศาสดา
- เข้าใจเรื่องกรรมอย่างไรจึงหลุดพ้น
- เรื่องภพหน้า ชาติหน้า นรก สวรรค์ มีจริง
- วิธีละกรรม ละความคิด..ละความเพลิน
- แก้กรรม
- แก้กรรมที่ถูกต้องตามพระบัญญ้ติ
- สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- กฏอิทัปปัจยตา ปฏิจจสมุปบาท
- กายคตาสติ
- การเตรียมจิตแผ่เมตตา
- การมาเฝ้าของจาตุมหาราช
- โทษของกาม
- ธรรม 10 ประการเพื่อความสามัคคี
- ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ
- คุณสมบัติโสดาบัน
- ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา
- ตามรอยธรรม
- ท่านสารีบุตรสรรเสริญตถาคต
- เหตุปัจจัยของการเกิดแก่เจ็บตาย


11    

นิพพาน

  ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา   ลัด สั้น ตรง
พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- ความเข้าใจเรื่องกฎอิทัปปัจจยตา
- ลักษณะแห่งนิพพาน
- ปฎิปทาโน้มไปในที่สงบ
- การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
- หลักการไม่มีตนเอง
- ใครเป็นผู้สัมผัส
- แผนผังเกี่ยวกับสังขต-อสังขต
- ปฎิปทาการไม่ยึดมั่นในนิพพาน
- เรื่องของปฎิจจสมุปบาท

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน
- อนุตตริยะ ๖ ประการ
- แม้คนเช่นเธอก็ยังจักปฏิญาณตนว่า
- เราเป็นบุตร เป็นโอรสเกิดจากพระโอษฐ์
- สัมมาสมาธิ
- ท้าวสักกะนอบน้อมท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีล
- ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา
- สุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต
- สัตตานัง

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
-อนุสาสนีปาฏิหาริย์คืออย่างไร
-ธรรมอันเป็นเครื่องเบาใจ' ฟังใกล้เสียชีวิต
-อนุสาสนีปาฏิหาริย์
-อนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังฯ
-อานิสงส์จากการระลึกถึงคำตถาคตได้เอง
-สาธยายพระสูตรงานศพ
-สาธยายพระสูตรงานศพ
-ผู้ผ่านราตรีมานาน12    

นิวรณ์ ๕

  บรรยายหนทางสู่ความไม่ตาย  

ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
บรรยายธรรมในสถานที่ต่างๆ

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- นิวรณ์ ๕ คืออะไร มีอะไรบ้าง
- นิวรณ์ ทำกระแสจิตไม่ให้รวมกำลัง
- มานะ ๖ และ นิวรณ์ ๕
- วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย)
- อวิชชา อาสวะ นิวรณ์ อนุสัย
- อุปมาและวิธีละ นิวรณ์ ๕
- วิธีละนิวรณ์ ๕
- วิธีละนิวรณ์ ๕ ขณะเจริญภาวนา
- มานะ ๖ กับนิวรณ์ ๕ เกี่ยวข้องกันไหม
- สมถะคือละนิวรณ์ ๕ ได้
- อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ ๕

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- พุทธวจน ความจำเป็นที่ต้องรู้
- การดับเหตุการเกิดและความตาย
- กรรมและความสมปรารถนา
- อริยสัจที่ควรทราบ
- เจริญภาวนาเจริญโพชฌงค์
- เข้าใจปฏิจจสมุปบาท
- เข้าใจในสังโยชน์
- การเจริญทั้งทางธรรมและทางโลก
- ปฏิปุจฉาปกิณกะธรรม
- กรรม-ตาย-นิพพาน
- เหตุแห่งสมปรารถนา

พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ม.เทคโนโลยีหนองจอก
- โรงเรียนสาธิต ม.เกษตร
- โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี
- วัดเนินพระ จ.ระยอง
- วัดบ้านหนองบัว จ.นครราชสีมา
- วัดวังสวนกล้วย จ.สกลนคร
- สิกขาบทและการทบทวนสิกขาบท
- สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี