เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  เรียงตามอักษรชุด 1
ค้นหาคำที่ต้องการ             

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 
10 11 12 13 14

(1) หมวด ก
1 กฎ  กถา
กร กฬาร  กรรม
2 กระ  กล่าว  กวฬิง  
กอง  ก้อน  
3 กัป กัณ
กัสป
4 กาม  
5 กาย
กายคตา
สติ
6 การ กาล กาลี
กาลา กาลิก
7 กำเนิด กำลัง กิมัต
กิเลส กุมภ
8 กุศลกรรม กุศลธรรม
กุศล กุศราสี
9 กู กู้ เกวัฏ
เกวียน เกาะ
10 เกิด แก้ว โก โกฏ
โกรธ โกหก
 

1 กฎ กถา กร กฬาร กรรม
S1- 06 กฎธรรมชาติสูงสุด ปฏิจจสมุปบาท คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา
363 กฎสูงสุดของธรรมชาติ ปฏิจจสมุปบาท คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา คือกฎตายตัวแห่งธรรมดา คือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัย...
121 กฏอิทัปปัจยตา และ ปฏิจจสมุปบาท (บทสวดที่พระองค์สัชฌายะด้วยพระองค์เองอยู่เป็นประจำ)
   
1632 กุตุหลสาลาสูตร พระองค์ไม่พยากรณ์ภพใหม่ ของสาวก ที่ทำกาละไปแล้ว ด้วยเหตุใด
S3- 11 กถาวัตถุ ถ้อยคำที่ภิกษุไม่ควรพูด และ ควรพูด (เรื่องราชา เรื่องโจร เรื่องภัย เรื่องข้าว ดอกไม้ บ้าน นคร เรื่องโลก...)
456 กรมัททวะ  ภัตตาหารมื้อสุดท้าย ชื่อ สุกรมัททวะ แล้วทรงพระประชวรอย่างหนัก ถ่ายเป็นเลือด ใกล้จะนิพพาน
1085 กฬารขัตติยสูตร (๑) กฬารขัตติยภิกษุ กล่าวหาว่าพระสารีบุตรอวดอ้างพระอรหัตผล "รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
1086 กฬารขัตติยสูตร (๒) พระกฬารขัตติยภิกษุ ฟ้องพระผู้มีพระภาค ว่าพระสารีบุตรบันลือสีหนาท
  กรรม
S9-027 กรรม - เหมือนเงาติดตามตัวไปทุกภพ
1067 กรรม - สัตว์ทำไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลกรรมนั้น
531 กรรม - การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด กรรมทางใจ(มโนกรรม) มีผลมากที่สุด มีโทษมากที่สุด ตรัสกับปริพาชกถึง 3 ครั้ง
286 กรรม - จำแนกกรรม-จูฬกัมมวิภังคสูตร (จำแนกกรรมโดยละเอียด)
287 กรรม - จำแนกกรรม-มหากัมมวิภังคสูตร (กัมวิภังค์ จำแนกกรรมโดยละเอียด)
719 กรรม - จูฬกัมมวิภังคสูตร สัตว์มีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ 
303 กรรม - ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม ฉลาดในเรื่องกรรม (บุคคลเป็นชาวนา ก็เพราะกรรม; เป็นศิลปิน ก็เพราะกรรม)
682 กรรม - อัญญตรสูตร (เสวยวิบากกรรม) ตรัสกับพราหมณ์ คนนั้นทำเหตุ คนนั้นเสวยผล คนอื่นทำเหตุ คนอื่นเสวยผล
S7-194 กรรม - ที่ทำให้ไม่ตกต่ำ พระองค์เล่าอดีต ในชั้น อภัสรพรหม เป็นสักกะจอมเทพถึง 36 ครั้ง อันเนื่องจาก ทาน-ทมะ- สัญญมะ
S2- 51 กรรม - มิจฉาทิฐิเรื่องกรรม (กรรมไม่ได้จากตนเองบันดาล..)
1073 กรรม - มิจฉาทิฐิของ มักขลิ (เจ้าลัทธิ) มีทิฐิว่า กรรมไม่มี ...แต่คิดว่ากรรมเหมือนกลุ่มด้ายยุ่ง เมื่อคลี่ไปก็จะหมด (กรรมไปเอง)
1713 กรรม ๔ อย่าง กรรมเก่า กรรมใหม่ ความดับแห่งกรรม ปฏิปทาให้ความดับแห่งกรรม (กรรมสูตร)
105 เหตุเกิดของกรรม คือผัสสะ กรรมคือภพ กรรมเปรียบเหมือนผืนนา วิบากของกรรม.. เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม
1253 เหตุให้เกิดของกรรม โลภะ โทสะ โมหะ
1254 เหตุให้เกิดของกรรม ฉันทราคะ ในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภธรรม อันเป็นที่ตั้งฉันทราคะในอดีต
   
534 กรรมเก่า-กรรมใหม่-ความดับแห่งกรรม กรรมเก่า คือตาหูจมูก.. กรรมใหม่คือการกระทำทางกายวาจาใจ ดับกรรมคือมรรค8
1066

กรรมเก่า - กรรมใหม่ 1.กรรมเก่า(ปุราณกัมม) 2.กรรมใหม่(นวกัมม) 3.ความดับแห่งกรรม (กัมมนิโรธ) 4.ข้อปฏิบัติ (มรรคแปด)

169 กรรมเก่า - กายนี้ เป็นกรรมเก่า (กายนี้ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่น)
S1- 28 กรรมดับไปเพราะผัสสะ (กรรมเกิดเพราะผัสสะ ดับเพราะผัสสะ)
346 กรรมดำ- กรรมขาว กรรม ๔ ประการ กรรมดำมีวิบากดำ.. กรรมขาวมีวิบากขาว.. กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว...
101 กรรมดำ- กรรมขาว กรรม ๔ อย่าง อย่างไรเล่า ? (กรรมดำมีวิบากดำ.. กรรมขาวมีวิบากขาว..)
501 กรรม-โลณกสูตร ทำบาปอย่างไร เสวยกรรมนั้น แม้บาปกรรมจะเล็กน้อย ก็นำเขาเข้านรก เพราะไม่อบรม กาย ศีล จิต ปัญญา
S1- 27 กรรม สุข-ทุกข์- ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล มิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรม (กรรม สุขทุกข์ ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล)
268 กรรมหนัก ทำลายสงฆ์ ต้องเกิดในอบาย ตลอดชั่วกัป เป็นกรรมหนัก เช่นเดียว ทำให้พระพุทธเจ้าห้อเลือด)
682 กรรม-อัญญตรสูตร (เสวยวิบากกรรม) ตรัสกับพราหมณ์ คนนั้นทำเหตุ คนนั้นเสวยผล คนอื่นทำเหตุ คนอื่นเสวยผล

2 กระ   กล่าว   กวฬิง   กอง   ก้อน   
521 กระดองของบรรพชิต เหมือนเต่าหดหัวในกระดองซึ่งปลอดภัย ภิกษุก็ต้องควบคุมทวารอินทรีย์ คือตา หูจมูก ลิ้นกายใจ เช่นกัน
232 กล่าวตู่อรหันต์ วุฏฐิสูตร (ข้อพึงระวังในการกล่าวตู่อรหันต์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์)
800 กวฬิงการาหาร อาหารคือคำข้าว อุปมาสามีภรรยาเดินทางสู่ที่กันดาร เมื่อเสบียงหมด จึงฆ่าลูกน้อยผู้น่ารัก ทำเนื้อเค็ม เนื้อย่าง
693 กวฬีการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญ เจตนาหาร วิญญาณาหาร อาหาร ๔  ...ถ้าอาหารสี่มีวิญญาณตั้งอยู่ความยินดีย่อมมี
1476 กองกุศลที่แท้จริง (กุสลาสี) คือ สติปัฏฐาน ๔ (ต้องละกาย วจี มโน ทุจริตก่อน)
617 กองกระดูกของมนุษย์ที่ตายไปแล้วใหญ่เท่าภูเขาเวลปุลละ ซัดท่อนไม้ในอากาศ- การเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเต่าตาบอด.. 
214 กองทุกข์-จูฬทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ (ตรัสกับ มหานาม เรื่องธรรมที่ยังละไม่ได้ ยังครอบงำจิตใจ)
S3- 40

ก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟ (ทุศีลแล้วโดนลงโทษด้วยก้อนไฟที่ง้างเข้าปากจนทะลุทวาร ยังดีกว่าตายๆไปแล้วไปลงนรก)

222

ก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟ (ทุศีลแล้วถูกโยนก้อนเหล็กแดงเข้าปากจนออกทางทวาร ยังดีกว่าตายไปแล้วไปอบาย)


3 กัป  กัสป
616 กัป - อุปมาเรื่องกัป อุปมาการเกิดของสัตว์ ในกัปที่ล่วงไปแล้ว..ความนานของกัป .. ภิกษุชาวปาวาสำเร็จอรหันต์พร้อมกัน 30รูป
313 กัป - ปัพพตสูตร..๑ กัป นานแค่ไหน (อุปมาเขาหินแท่งทึบ 100 ปีลูบด้วยผ้า 1ครั้ง)
377 กัป - ๑ กัปนานแค่ไหน
726 กัปนานแค่ไหน สังสารวัฏหาเบื้องต้นไม่ได้ เบื้องปลายไม่ได้ รวม 10 พระสูตรรวมอุปมาเรื่องกัป ความนานของสังสารวัฏ
126 กัปหนึ่ง นานแค่ไหน ปัพพตสูตร (อุปมาหินแท่งทึบ กว้าง ยาว สูง 1 โยชน์ ทุก 100 ปี ลูบด้วยผ้ากาสี 1 ครั้ง)
1338 ความนานของกัป ความนานของสังสารวัฏ ทรงอุปมาไว้ 23 เรื่อง... สังสารวัฏนี้ หาเบื้องต้นไม่ได้ น้ำนมมารดาที่สัตว์เคยดึ่มกิน...
S5- 118 กัป-แบ่งกัปตามการอุบัติพระพุทธเจ้า(1กัปมีพระพุทธเจ้า 1-5 พระองค์ ภัทรกัปมีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ องค์สุดท้ายเมตไตรย
385 กัปปสูตร อหังการ มมังการ มานานุสัย ความไม่มีอหังการ ยึดว่าเป็นตัวเรา/ มมังการ-สำคัญว่าเป็นตัวเรา/ มานานุสัย-ความถือตัว
S1- 25 กัป-ปัพพตสูตร อายุของกัปนานแค่ไหน (อุปมาลูบหินแท่งทึบ)
843 กัปปินสูตร (มหากัปปินะ) ว่าด้วยอานาปานสติสมาธิ ภิกษ ท.เธอเห็นความไหว ความเอนเอียงแห่งกายของภิกษุนั้น หรือหนอ?
1340 กัปปินะ รวมพระสูตรของพระมหากัปปินะ...อรหันต์ผู้มีฤทธิ์ 4 รูป หายตัวตามพระพุทธเจ้าไปปรากฎในพรหมโลก
1119 กัณฏกสูตร ปฏิปักษ์ ๑๐ ประการ มาตุคามเป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจรรย์ .. เสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌาน ..ราคะโทสะเป็นปฏิปักษ์
1486-88 รวมเรื่องพระมหากัสสป อรหันต์ผู้มีฤทธิ์ (เอตทัคคบาลี ด้านผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์)
592 กัสสป ท้าวสักกะ ปลอมตัวเป็นชาวบ้านเพื่อรอตักบาตรกับ พระมหากัสสป
246 กัสสป พระมหากัสสปเถระ (ประธานในการสังคายนาครั้งที่1)
593 กัสสปะ ชิณณสูตร พระศาสดาสอบถาม พระมหากัสสป ภิกษุชรา ถึงประโยชน์ของการอยู่ป่าเป็นวัตร

4 กาม  
S14-43 กามคุณ - กามสุข เป็นไฉน
707 กาม พยาบาท เบียดเบียน : เนกขัมมะ อัพพยาปาท อวิหิงสาสนิทานสูตร ... เปรียบเหมือนคบไม้ติดไฟ ต้องรีบละ รีบบรรเทา
725 กาม- มหาทุกขักขันธสูตร : รู้จักคุณ-โทษของกาม/ถ่ายถอน/ การกำหนดรู้รูป รู้จักคุณ-โทษ- การถ่ายถอนซึ่งรูป กำหนดรู้เวทนา
1151 กามฉันทะ ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่จะเป็นเหตุให้ (บาลีแห่งเอกธรรม วรรค ๒)
838 กามคุณ ยอดสุดแห่งความพอใจ นั่นแหละ เป็นยอดใน เบญจกามคุณ (ปัญจราชสูตร)
296 กามคุณ ๕ พราหมณสูตร (กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกว่าโลกในวินัยของพระอริยเจ้า กามคุณ ๕ ประการเป็นไฉน...)
512 กามคุณ ๕ อย่าง.. รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หาใช่กามไม่ ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละ คือ กามของคนเรา
S5- 96 กามคุณ ๕ (ทรงอุปมาเหมือนติดบ่วงนายพราน รูปที่เห็นด้วยตา, เสียงทางหู, กลิ่นทางจมูก, รสทางลิ้น, และโผฏฐัพพะทางกาย)
S3- 15 กาม- อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลกนั้น หาใช่กามไม่ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความติตรึก นั่นแหละคือกามของคนเรา...)
S14-42 กาม เป็นของต่ำ เป็นของชาวบ้าน ไม่ใช่ของพระอริยะ
213 กามทั้งหลาย อันบุคคลพึงรู้แจ้ง เป็นอย่างไรเล่า ? (ความตริตึกใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส คือกาม)
1196 กามทั้งหลาย เป็นของที่ละได้ยาก สละได้ยาก กาม..มีความปรารถนาเป็นต้นเหตุ มีความกำหนัด ความเพลิดเพลิน คล้อยตามอารมณ์
S5- 126 กามภพ รูปภพ อรูปภพ ในแง่มุมของการเกิดภายหลังกายแตกทำลาย
649 กามภูสูตร ใจเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจหามิได้..ความพอใจรักใคร่ที่เกิดขึ้นต่างหาก
209 กามวิตก (ความตริตรึกในกาม)
553 กามวิตก อกุศลวิตก กามวิตก-ความตริตรึกในกาม จึงเกิดกามธาตุ กามสัญญา กามสังกัปปะ กามฉันทะ กามปริฬาหะ..เป็นลูกโซ
715 กามสัญญา-อาเนญชสัปปายสูตร มีในภพนี้-ภพหน้า และ กามสัญญา ทั้งที่มีในภพนี้ -ภพหน้า ทั้ง ๒ อย่างนี้เป็นบ่วงแห่งมาร 
872 กามสัญโญชน์ (เครื่องรอยรัดในกาม) บทอันประเสริฐ สงบ ไม่มีบทอื่นกว่านี้ นั้น คือรู้เหตุเกิด-ดับ-คุณ-โทษ-อุบาย แห่งผัสสะทั้ง ๖
227 กามสูตร (กามเลว กามปานกลาง กามปราณีต)
558 กาม (ผู้ติดเหยื่อโลก ชอบฟังเรื่องกาม ไม่ฟังเรื่องสงบ) ตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นสิ่งที่น่าปราถนา..เขาย่อมไม่ฟังเรื่องความสงบ
255 กาม (ความรู้เรื่องกาม) กามธาตุ กามคุณ กามวิตก กามภพ กามฉันทะ กามสัญญา กามสังกัปปะ
643 กาม (อุปมา ๓ ข้อ) ตรัสกับภาระทวาชะ การหลีกออกจากกาม เหมือนไม้สดแช่อยู่ในน้ำ-ไม้สดตั้งบนบก-ไม้แห้งเกรอะตั้งบนบก
846 กาม (อุปมากาม ๗ ข้อ) เปรียบเหมือนสุนัขหิว..เหมือนแร้ง..เหมือนหลุมถ่านเพลิง..เหมือนบุรุษฝัน
1553 กาม (อปุมาผู้บริโภคกามเหมือนคนโรคเรื้อน)
1553 กาม (อุปมาเหมือนบุรุษฉุดไปปิ้งย่างบนหลุมถ่านเพลิง)
725 กาม (คุณ-โทษ) การถ่ายถอนออกจากกาม กำหนดรู้รูป รู้จักคุณ- โทษ- การถ่ายถอนซึ่งรูป.. กำหนดรู้เวทนา (มหาทุกขักขันธสูตร)

5 กาย กายคตาสติ
1252 เมื่อกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ไม่รักษา การตายก็ไม่ดี การทำกาละ ก็ไม่งาม ..ย่อมถึงความพินาศ (กูฏสูตร)
1571 เมื่อกายกระสับกระส่าย จิตของเราจักไม่กระสับกระส่าย อุปมากายเปรียบด้วยฟองไข่..สักกายทิฏฐิ 20 ย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตน
169 กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”(กายนี้ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่น)
S1- 24 กายนี้ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย (กายนี้เป็นกรรมเก่า)
S7- 183 กายนี้ ไม่ใช่ของใคร เป็นเพียงกระแสปฏิจจ- กรรมเก่า (กาย) นี้ อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น
S5- 125 กายนี้ ไม่ใช่ของใคร เป็นเพียงกระแสปฏิจจสมุปบาท (กายนี้เป็นกรรมเก่า เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิด)
825 กายนคร ที่ปลอดภัย อริยสาวก ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการ และเข้าถึง ฌาณทั้งสี่
826 กายนคร (กึสุกสูตร) อุปมา เมืองคือกาย.. เมืองมี ๖ ประตู คืออายตนะทั้ง ๖... นายประตูคือสติ... เจ้าเมือง คือวิญญาณ
499 กายสูตร ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจาเป็นไฉน ก็ความริษยาอันชั่วช้าเป็นไฉน ก็ความปรารถนาอันชั่วช้าเป็นไฉน
1345 กายสูตร ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจา พึงละด้วยวาจา มิใช่ด้วยกาย เป็นไฉน
1302 กายสักขีเป็นไฉน เพียงเท่าไหรหนอ จึงเรียกว่า กายสักขีบุคคล (กามเหสสูตรที่ ๑ )
1604 กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร เมื่อกายมีอยู่สุขทุกข์ภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายสัญเจตนาเป็นเหต..สัญญเจตนาของตน-ของผู้อื่น
551 กายออก จิตไม่ออก ลักษณะของบุคคล 4 ประเภท กายออกจิตไม่ออก กายไม่ออกจิตออก กายไม่ออกจิตไม่ออก กายออกจิตออก
551 กายออกจิตไม่ออก-บุคลล ๔ ประเภท :กายออกจิตไม่ออก กายไม่ออกจิตออก กายไม่ออกจิตไม่ออก กายออกจิตออก
863 กาย- การเห็นกาย และ เวทนา ของผู้หลุดพ้น กายนี้ควรเห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นหัวฝี เวทนาก็ เป็นของไม่เที่ยง
   
1420-27 กายคตาสติ (ชุด1-8) รวมเรื่องกายคตาสติ พระอานนท์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วย กายคตาสติ
418 กายคตาสติ- ตั้งจิตในกาย เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน กายคตาสติอันเราเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดังยาน
221 กายคตาสติ โทษและคุณของกายคตาสติ (ทรงอุปมาเหมือนจับสัตว์ 6 ชนิด)
104 กายคตาสติ อันชนใดไม่หลงลืม.. (กายคตาสติคือหนทางสู่อมตะ ที่พระองค์อุปมาไว้หลายนัยยะ)
544 กายคตาสติ- อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่ ๑) กุศลธรรมย่อมหยั่งลสู่ใจผู้นั้น มารย่อมไม่ได้ช่อง ย่อมไม่ได้โอกาส
545 กายคตาสติ- อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่ ๒) กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา เพื่อความเจริญแห่งปัญญา
103 กายคตาสติ (มีสติอยู่กับกายในทุกอิริบาบถ ไม่ว่าจะเดิน นั่ง ยืน..)
721 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาเห็นกายในกาย 6 นัยยะ เดินก็รู้ว่าเดิน รู้ทุกอิริยาบถ พิจารณาเห็นความไม่งาม เห็นเป็นของเน่า

6 การ  กาล กาลาม กาลิก
1416 การเกิด เป็นเหตุให้พบกับ ความทุกข์ เมื่อทารกเจริญวัย อิ่มเอิบด้วยกามคุณ ๕ ย่อมกำหนัดยินดี เสวยเวทนา ย่อมเพลิดเพลิน
862

การกำจัด อกุศลวิตก ภิกษุผู้ประกอบฝึกฝนเพื่อบรรลุอธิจิต พึงกระทำในใจ ถึง นิมิต ๕ ประการ

807 การเข้าวิมุตติ (คำบรรยายจากคลิป) มรรควิธีที่จะบรรลุธรรม หรือทางทุกสายจะมาลงที่โพชฌงค์ 7 วิชชา และวิมุตติ ก็จะปรากฏ
659 การเจริญเมตตา (การแผ่เมตตา) แบบพระพุทธเจ้า พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่าง หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เทพยดารักษา
S3-16 การนอน อย่างตถาคต เป็นอย่างไรเล่า (เจริญสมาธิ ละความคิดอกุศล เข้าสู่ฌาน 1 2 3 4 )
186 การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อม พร้อมเพรียงกันเข้าประชุม ประชุมกันเนืองๆ จะไม่เป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้าง ไม่เป็นผู้พอใจในการคุย
S3-34 การบำรุงที่ดี บำรุงที่เลว (บุคคล..บำรุงกษัตริย์บ้าง พราหมณ์บ้าง บำรุงคนชั้นสูงสมณะ ผู้ปฏิบัติผิด เป็นการบำรุงที่เลว)
426 การบัญญัติสิกขาบท เหตุแห่งการบัญญัติ การบัญญัติสิกขาบทมีมาก มีน้อย และเหตุปัจจัยที่ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไป
281 การพูด ที่ไม่เป็นประโยชน์-วิคคาหิกกถาสูตร (ว่าด้วยการพูดที่ไม่เป็นประโยชน์) และ ติรัจฉานกถาสูตร (เรื่องที่ไม่ควรพูด)
S1- 39 การพูด-ลักษณะการพูดของตถาคต (เรื่องจริง แท้ ประกอบประโยชน์)
S6- 157 การเห็นอันเยี่ยม -อนุตตริยะ ๖ (ภาวะ-สิ่งที่ยอดเยี่ยม)(การเห็นอันเยี่ยม การฟัง การได้ การศึกษา การบำเรอ การระลึก)
361 การเห็นอันเยี่ยม-อนุตตริยะ ๖ (เห็นตถาคต -สดับธรรม -ศรัทธาตถาคต- ฝึกอบรมในอธิศีล -รับใช้พระตถาคต -ระลึกถึงตถาคต)
S4- 80 การเห็นอันเยี่ยม-อนุตตริยะ ๖ สิ่งที่ยอดเยี่ยม เห็นตถาคต-สดับธรรม-ศรัทธาตถาคต-อบรมในอธิศีล-บำรุงรับใช้ตถาคต-ระลึก
879 * การสนทนาธรรม ที่ทำให้เกิดปิติ ระหว่าง ธรรมทินนาภิกษุณี กับ วิสาขา-อุบาสก (จูฬเวทัลลสูตร)
411 * การสนทนาธรรม ที่ทำให้เกิดปิติ ระหว่าง ธรรมทินนาภิกษุณี กับ วิสาขา-อุบาสก (จูฬเวทัลลสูตร)
362 * การสนทนาธรรม ที่ทำให้เกิดปิติ ระหว่าง พระสารีบุตร กับ พระมหาโกฏฐิกะ (มหาเวทัลลสูตร)
1510 การสิ้นไปแห่งอาสวะ วิมุตติอิงอาศัยญาณในธรรม วิราคะอิงอาศัยวิมุตติ นิพพิทาอิงอาศัยแห่งวิราคะ ทัสสนะอิงอาศัยนิพพิทา
919 กาลทานสูตร ๕ ประการ (อานิสงส์ในฐานะผู้ให้) ให้อายุ วรรณะ สุข กำลัง ปฏิภาณ ย่อมได้ที่เป็นทิพย์(เทวดา) และของมนุษย์
474 กาลามสูตร (เกสปุตตสูตร) อย่ายึดถ้อยคำที่ได้ยินมา อย่ายึดถ้อยคำที่สืบๆกันมา อย่าตื่นข่าวที่ได้ยิน อย่ายึดถือโดยอ้างตำรา
1068

กาลิก .. ของฉัน ๔ อย่าง ๑.ยามกาลิก-น้ำปานะ ๒.ยาวกาลิก-อาหาร ๓. สัตตาหกาลิก-น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ๔. ยาวชีวิก-ยารักษาโรค

1347 กาลีสูตร กสิณ ๑๐ ที่สมณะพราหมณ์ปฏิบัติ ทรงเห็นว่ามีทั้งบรรลุประโยชน์ เป็นความสงบในใจ

7 กำเนิด กำลัง กิมัต กิเลส กุมภ
S8-241 กำเนิด ๔ (ลักษณะของการเกิด) การเกิดของสัตว์ในคติ 5 เกิดในไข่ เกิดในครรภ์ เกิดในเถ้าไคล เกิดผุดขึ้น(โอปปาติกะ)
283 กำเนิดโลก-อัคคัญญสูตร-ง้วนดิน (ว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก เรื่องสามเณรชื่อวาเสฏฐะ และสามเณรชื่อภารทวาชะ)
614 กำเนิดสัตว์- ง้วนดิน -โลกธาตุ (คัดย่อจากพระสูตร อัคคัญญสูตร) คัดย่อเป็น 28 หัวข้อ เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
713 กำลังของตถาคต ๑๐ ประการ ย่อมรู้ ฐานะและ รู้เหตุมิใช่ฐานะในโลกนี้ .. รู้วิบากของกรรมที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
747 กิมัตถิยสูตร อานนท์ถามพระศาสดา ศีลที่เป็นกุศล มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์ พ.ความไม่เดือดร้อนทั้งผล และเป็นอานิสงส
248 กิรสูตรที่ ๑ ตาบอดคลำช้าง ย่อมคิดว่ารูปร่างช้างแตกต่างกัน
249 กิรสูตรที่ ๒ ทิฐิ (วาทะ) ๑๖แบบ ของพราหมณ์ปริพาชก ผู้มีลัทธิต่างกัน
115 กิเลส - สัลเลขธรรม (ความขูดเกลากิเลส 35 ประการ..เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียน)
S3- 18 กุมภสูตร ธรรมเครื่องรองรับจิต (มรรค8 เปรียบเหมือนหม้อ เครื่องรองรับจิต ไม่ให้กลิ้งไปได้)

8 กุศลกรรม กุศลธรรม  กุศล กุศราสี
1610 กุศลกรรมบถ ๑๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐ (ฉบับหลวง) กรรมส่งผลใน 3 เวลา 1.ปัจจุบัน 2.ในอัตภาพถัดไป 3.ในอัตภาพต่อๆไป
256 กุศลกรรม และ อกุศลกรรมบถ ๑๐ (ความสะอาดทางกาย ๓ อย่าง ทางวาจา ๔ อย่าง ทางใจ ๓ อย่าง)
S4- 53 กุศลกรรมบถ ๑๐ : อกุศลกรรมบถ ๑๐ (สัมมาทิฐิ/มิจฉาทิฐิ)
771 กุศลกรรมบถ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ( ธรรม ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ประการ ) ผู้ถูกทอดทิ้งในนรกนรก และผู้ถูกเชิญมาไว้ในสวรรค์
589 กุศลกรรมบถ ๑๐ และ อกุศลกรรมบถ ๑๐ (ยถาภตสูตร)บุคคลผู้ประกอบอกุศลกรรมบถ10 เหมือนผู้ถูกทิ้งไว้ในนร ถูกนำมาทิ้ง
106 กุศลกรรมบถ ๑๐ (กรรมอันเกิดจากการกระทำทางกาย วาจา ใจ)
S9-031 ผู้สมบูรณ์ด้วย กุศลกรรมบถ ๑๐ ย่อมสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ แม้จะบำเรอไฟ ก็เป็นคนสะอาด แม้จะไม่บำเรอไฟ ก็เป็นคนสะอาด
S1- 32 กุศลกรรมบถ ๑๐ (ทางกาย 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3)
368 กุศลกรรมบถ ๔๐ สรุปย่อพระสูตร กุศลธรรมบถ ๑๐ -๔๐ การมุ่งความเพียรที่เข้มข้นมากขึ้นตามลำดับทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น
435 กุศลธรรม พาหิยสูตร  ศีล เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรม
861 กุศลวิตก หรือ สัมมาสังกัปปะ เนกขัมมวิตก อัพ๎ยาปาทวิตก อวิหิงสาวิตก
208 กุศลวิตก หรือ สัมมาสังกัปปะ (ความนึกคิดในส่วนละเอียด)
1033 กุศลราสี ที่แท้จริง (พระสูตรเต็ม สติปัฎฐาน ๔ คือ กองกุศล- พระสูตรเต็ม
1033-1 กุศลราสี ที่แท้จริง (พระสูตรย่อ) สติปัฎฐาน ๔ คือ กองกุศล - แบบย่อ
1034 (อกุศลราสี)นิวรณ์ ๕ คือ กองอกุศล เปรียบแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาสู่ที่ไกล จักไม่ซัดไม่ส่ายไหลไม่ผิดทาง

9 กู  กู้  เกวัฏ  เกวียน  เกาะ  
S4- 77 กูเป็นโค (ลาที่เดินตามฝูงโค แล้วร้องว่า “กูก็เป็นโค" ก็ไม่ต่างกับภิกษุที่ไม่ประพฤติสีลสิกขา แต่ก็ประกาศว่า ข้าเป็นภิกษุุ)
235 กู้หนี้ ใช้หนี้ - อุปมานิวรณ์ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงาน 
293 เกวัฏฏสูตร.. เรื่องนายเกวัฏฏ (ชาวประมง) สอบถามพระพุทธองค์เรื่องอิทธิปาฏิหาริย? อันเป็นธรรมยิ่งยวด
457 เกวียน ๕๐๐ เล่ม ผ่านอาศรมของ อาฬารดาบส แต่ดาบส ไม่ได้ยินเสียง ไม่ได้เห็น ...ช่างอัศจรรย์หนอ
S7-215 เกาะ-มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง พิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต เห็นธรรมในธรรม(สติปัฏฐาน๔)

10 เกิด แก้ว โก โกฏ โกรธ โกหก
680 เกิด-ความเกิดและความดับแห่งโลก โลกนิโรธสูตรเพราะอาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวิญญาณ .เพราะตัณหาดับด้วยสำรอก
S1-15 เกิดปรากฏ เสื่อมปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ.. สังขต ระบบที่ปรุงแต่งได้- อสังขต-ระบบที่ปรุงแต่งไม่ได้
1145 แก้ว ๗ ประการ (ย่อ) ของพระเจ้าจักรพรรดิ (พาลบัณฑิตสูตร) 1.จักรแก้ว2.ช้างแก้ว3.ม้าแก้ว4.มณีแก้ว5.นางแก้ว6.ขุนคลังแก้ว
1146 แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ (พาลบัณฑิตสูตร) พระสูตรเต็ม พระเจ้าจักรพรรดิ ประกอบด้วยความสัมฤทธิผล ๔ อย่าง
   
487 โกกาลิกสูตร ภิกษุชื่อโกกาลิกะ กล่าวตู่พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ว่าเป็นผู้มีความปรารถนาลามก จึงไปเกิดในปทุมนรก
648 โกฏฐิกสูตร จักษุ เป็นเครื่องเกาะของรูป รูปเป็นเครื่องเกาะของจักษุ ..หามิได้ ความพอใจเพราะอาศัยจักษุและรูปนั้น คือเครื่องเกาะ
110 โกรธ - ความโกรธกับบุคคล ๓ จำพวก (อุปมารอยขีดบนแผ่นหิน แผ่นดิน แผ่นน้ำ)
581 โกรธ - ชนะความโกรธ ด้วยความอดกลั้น บุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อผู้ที่โกรธ ย่อมชื่อว่า ชนะสงครามซึ่งเอาชนะได้ยาก
582 โกรธ - สงครามโต้ตอบกันด้วยวาทะ ระหว่าง เทวดากับอสูร ท้าวสักกะชนะท้าวเวปาจิตตอสูร
1733 ธรรม ๗ ประการขอผู้มักโกรธ (โกธนาสูตร) ผิวพรรณทราม นอนเป็นทุกข์ มีแต่ความฉิบหาย ได้ยศก็เสื่อมยศ ตายไปเข้าถึงอบาย
S9-34 โกหก - ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น
1097 โกศลสูตรที่ ๑ สิ่งที่ว่าเลิศทั้งหลาย ก็ยังมีความแปรปรวน แม้ท้าวมหาพรหมผู้เป็นเลิศ ผู้ได้กสิณ ๑๐ ผู้เข้าถึงเนวสัญญา
1449 โกฏฐิตะภิกษุ สนทนากับ พระสารีบุตรกับ ชรามรณะบุคคลกระทำเองหรือหนอ? สา..กระทำเองก็ไม่ใช่ บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่
247 โกสัมพีสูตร ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ทะเลาะวิวาทกันด้วยหอกปาก ทรงโปรดภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
1489 ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ทะเลาะกัน นางวิสาขามิคารมาตาเข้าเฝ้าทูล ถามข้อปฏิบัติ
 
   
หนังสือพุทธวจน ออนไลน์
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์