เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
   หมวดธรรม
ค้นหาคำที่ต้องการ          

  หมวดธรรม    
1 ปฏิจจสมุปบาท สายเกิด สายดับ อวิชชา 21 กายคตาสติ อินทรีย์ 5 พละ5 การเร่งความเพียร
2 อริยสัจจ์ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 22 มิจฉา- สัมมาทิฏฐิ การฟังธรรม กุศล อกุศล กุศลกรรมบถ10
3 อานาปานสติสมาธิ สติปัฏฐาน4 ฌาน สมาธิ 9 ระดับ 23 คำสอนตถาคต อุปมา ศรัทธาตถาคต    พระสูตรสำคัญ
4 ขันธ์ 5 ขันธ์ 5 รูป ภพ ชาติ อายตนะภายใน-ภายนอก 24 อริยบุคคล อนิจจัง การหลุดพ้น วิมุตติ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
5 มรรค 8 อริยอัฏฐังคิกมรรค 25 ข้อห้ามของสงฆ์ กฎของสงฆ์ โลกธรรม8
6 มิจฉาทิฏฐิ กรรม ผัสสะ 26 สงฆ์นอกธรรมวินัย อุปมาสงฆ์ที่ประพฤตินอกธรรมวินัย
7 สังขต อสังขต สัตตานัง นิพพาน 27 ปริพาชก เดียรถีย์ พราหมณ์ การโต้ตอบกับลัทธิอื่น
8 กามคุณ5 กามภพ กามธาตุ สังกัปปะ เนกขัมมะ 28 พุทธศาสนา ข้อพึงปฏิบัติ
9 พุทธประวัติ ทรงแสดงธรรม 29 เวทนา ผัสสะ จิต มโน วิญญาณ
10 ตถาคต ศรัทธาตถาคต 30 อุปมา
11 กัป โลกธาตุ อุตรกุรุ สังสารวัฏ ง้วนดิน ชาวอุตรกุรุ 31  
12 เทวดา ชั้นเทวดา อายุเทวดา คติ5 32  
13 มนุษย์ อุปมาเรื่องมนุษย์ 33  
14 นรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรต 34  
15 นาค ครุฑ คนธรรพ์ อสูร มาร 35  
16 โสดาบัน อนาคามี ผัคคุณสูตร สังโยชน์5 สังโยชน์10 36  
17 เรื่องฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ 37  
18 ทาน ศีล ภาวนา สติ การฟังธรรม การทำบุญ อานิสงส์ 38  
19 ธรรมชั้นลึก โลกุตตระธรรม 39  
20 อุปาทาน นิวรณ์5 ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา 40