เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อม 7 ประการ ประชุมพร้อมกัน ประชุมเนืองๆ ไม่บัญญัติเพิ่ม 186  
 
  (ย่อ)

การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อม แบบที่หนึ่ง
ภิกษุทั้งหลาย
1. จักพร้อมเพรียงกันเข้าประชุม จักหมั่นประชุมกันเนืองๆ
2. จักพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม จักพร้อมเพรียงกัน
3. จักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ จักไม่เพิกถอน สิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 
4. จักสักการะเคารพนับถือบูชา ภิกษุพวกที่เป็นเถระ มีพรรษายุกาล บวชนาน เป็นผู้นำสงฆ์ 
5. จักไม่ลุอำนาจแก่ตัณหา ซึ่งเป็นตัวเหตุก่อให้เกิดภพใหม่ 
6. จักมีใจจดจ่อในเสนาสนะป่า 
7. จักเข้าไปตั้งสติไว้อย่างมั่นเหมาะ ว่าขอมีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน มีศีลเป็นที่รัก

การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อม แบบที่สอง

ภิกษุทั้งหลาย
1. จักไม่เป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้าง ไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้าง 
2. จักไม่เป็นผู้พอใจในการคุย ไม่ประกอบความ เป็นผู้พอใจในการคุย 
3. จักไม่เป็นผู้พอใจในการนอน ไม่ประกอบความ เป็นผู้พอใจในการนอน 
4. จักไม่เป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคลุกคลีกัน ไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคลุกคลีกัน 
5. จักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาอันเลวทราม ไม่ลุอำนาจ แก่ความปรารถนาอันเลวทราม 
6. จักไม่เป็นผู้มีมิตรชั่ว สหายชั่ว เพื่อนเกลอชั่ว 
7. จักไม่เป็นผู้หยุดเลิกเสียในระหว่าง เนื่องจากได้บรรลุคุณวิเศษสักเล็กน้อยแล้ว

ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น
 


พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๐ สุตตันตปิฎก หน้าที่ ๖๘

การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อม แบบที่หนึ่ง

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย
จักพร้อมเพรียงกันเข้าประชุม จักหมั่นประชุมกันเนือง นิตย์ ประชุมกัน ให้มากพอ อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มี ความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น. 

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย
จักพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม จักพร้อมเพรียงกัน ทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำ อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ ภิกษุทั้งหลาย หวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น. 

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย
จักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ จักไม่เพิกถอน สิ่งที่บัญญัติ ไว้แล้ว จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัด อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น. 

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย
จักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ภิกษุพวกที่เป็นเถระ มีพรรษายุกาล บวชนาน เป็นบิดาสงฆ์ เป็นผู้นำสงฆ์ และตนจักต้องเข้าใจตัวว่าต้อง เชื่อฟัง ถ้อยคำของท่านเหล่านั้น อยู่เพียงใด ความเจริญ ก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลาย หวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น. 

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย
จักไม่ลุอำนาจแก่ตัณหา ซึ่งเป็นตัวเหตุก่อให้เกิดภพใหม่ ที่เกิดขึ้นแล้ว อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุ ทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อม เลย อยู่เพียงนั้น. 

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย
จักมีใจจดจ่อในเสนาสนะป่า อยู่เพียงใด ความเจริญ ก็เป็น สิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น. 

ภิกษุ ท. ! ภิกษุทั้งหลาย
จักเข้าไปตั้งสติไว้อย่างมั่นเหมาะ ว่า “ทำไฉนหนอ ขอเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน ซึ่งมีศีลเป็นที่รักยังไม่มา ขอให้มา ที่มาแล้ว ขอให้อยู่เป็นสุขเถิด” ดังนี้ อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น. 

ภิกษุ ท. !
ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเจ็ดประการเหล่านี้ ยังคงดำรง อยู่ได้ ในภิกษุทั้งหลาย และพวกเธอก็ยังเห็นพ้องต้องกันในธรรม เจ็ดประการเหล่านี้ อยู่เพียงใด. ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มี ความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น. 

บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๑/๒๑
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อม แบบที่สอง

ภิกษุ ทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้าง ไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้าง อยู่เพียงใด ความเจริญ ก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

ภิกษุ ทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้พอใจในการคุย ไม่ประกอบความ เป็นผู้พอใจในการคุย อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

ภิกษุ ทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้พอใจในการนอน ไม่ประกอบความ เป็นผู้พอใจในการนอน อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

ภิกษุ ทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคลุกคลีกัน ไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคลุกคลีกัน อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่ง ที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

ภิกษุ ทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาอันเลวทราม ไม่ลุอำนาจ แก่ความปรารถนาอันเลวทราม อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

ภิกษุ ทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้มีมิตรชั่ว สหายชั่ว เพื่อนเกลอชั่ว อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

ภิกษุ ทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้หยุดเลิกเสียในระหว่าง เนื่องจาก ได้บรรลุคุณวิเศษสักเล็กน้อยแล้ว อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลาย หวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๓//๒๒

 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์