เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม

    
ค้นหาคำที่ต้องการ          

  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑ /๙ N171
  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑/๙
N171 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ N175 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕          
N172 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ N176 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖   สนใจอ่าน
สุตตันตปิฎก เล่มที่ 1-33 รวม 25 เล่ม
 
N173 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ N177 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗    
N174 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ N178 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘          
   
  เล่ม ๑/๙
 
   พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ (วินัยปิฎกเล่ม ๑ )
มหาวิภังค์ ภาค ๑
อรรถกถา (ขยายความ)
ชื่อพระสูตร บาลี
อักษรไทย
Pali Roman ฉบับ
มหาจุฬาฯ
อรรถกถา
ไทย
อรรถกถา
บาลี
Atthakatha
PaliRoman
1            
มหาวิภังค์ ภาค ๑            
เวรัญชกัณฑ์            
เรื่องเวรัญชพราหมณ์            
เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้า            
ทรงอุปมาด้วยลูกไก่            
ทรงแสดงฌาน ๔ และวิชชา ๓            
เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก            
เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย            
พระพุทธประเพณี            
พระมหาโมคคัลลานะเปล่งสีหนาท            
เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน            
ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท            
เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
2
           
ปาราชิกกัณฑ์            
ปฐมปาราชิกสิกขาบท [ว่าด้วย เมถุนธรรม]            
เรื่องพระสุทินน์            
สุทินน์กลันทบุตรออกบวช            
พระปฐมบัญญัติ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
พระอนุบัญญัติ ๑ เรื่องลิงตัวเมีย ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
พระอนุบัญญัติ ๒ เรื่องภิกษุวัชชีบุตร ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
สิกขาบทวิภังค์ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
ลักษณะสิกขาที่ไม่เป็นอันบอกคืน [๑๖๐ บท]            
ลักษณะสิกขาที่เป็นอันบอกคืน [๗๘ บท]            
ไวพจน์แห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้น            
ลักษณะสิกขาที่ไม่เป็นอันบอกคืน ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
3            
บทภาชนีย์            
มรรคภาณวาร ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
(1) อสันถตภาณวาร [ทับ]            
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ            
๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ            
๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ            
๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ            
๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ            
๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ            
๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ            
๘. หมวดอมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ            
๙. หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ            
๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ            
๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ            
๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
4            
(2) สันถตภาณวาร [ทับ]            
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ            
๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ            
๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ            
๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ            
๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ            
๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ            
๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ            
๘. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ            
๙. หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ            
๑๐. หมวดสนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ            
๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ            
๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
5            
(3) อสันถตภาณวาร [ยอนวัจจ์]            
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ            
๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ            
๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ            
๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ            
๕. หมวดอนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ            
๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ            
๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ            
๘. หมวดอมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ            
๙. หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ            
๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ            
๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ            
๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกะ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
6            
(4) สันถตภาณวาร [ยอนวัจจ์]            
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ            
๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ            
๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ            
๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ            
๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ            
๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ            
๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ            
๘. หมวดอมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ            
๙. หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ            
๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ            
๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ            
๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
อนาปัตติวาร ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
วินีตวัตถุ            
อุทานคาถา            
วินีตวัตถุ เรื่องลิงตัวเมีย เป็นต้น ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
7            
ทุติยปาราชิกสิกขาบท [ว่าด้วย อทินนาทาน]            
เรื่องพระธนิยะ            
กุมภการบุตรวัสสการพราหมณ์ตรวจราชการ            
พระปฐมบัญญัติ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
           
พระอนุบัญญัติ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
สิกขาบทวิภังค์ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
บทภาชนีย์ มาติกา            
บทภาชนีย์ ภุมมัฏฐวิภาค เป็นต้น ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
อาณัตติกประโยค ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
อาการแห่งอวหาร ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
อนาปัตติวาร ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
วินีตวัตถุ อุทานคาถา

           
วินีตวัตถุ เรื่องช่างย้อม ๕ เรื่อง เป็นต้น ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
8            
ตติยปาราชิกสิกขาบท [ว่าด้วย มนุสสวิคคหะ]            
นิทานปฐมบัญญัติ เรื่องภิกษุหลายรูป            
ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา
           
พระปฐมบัญญัติ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
อนุบัญญัติ เรื่องพระฉัพพัคคีย์            
สิกขาบทวิภังค์ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
             
บทภาชนีย์            
มาติกา, มาติกาวิภังค์            
สาหัตถิกประโยค ทำเอง เป็นต้น            
อาณัตติกประโยค สั่งทูต เป็นต้น
           
พรรณนาด้วยกาย เป็นต้น            
พรรณนาด้วยวาจา เป็นต้น            
การนำรูปเข้าไป เป็นต้น ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
             
อนาปัตติวาร            
วินีตวัตถุ อุทานคาถา            
วินีตวัตถุ เรื่องพรรณน ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
9            
จตุตถปาราชิกสิกขาบท [ว่าด้วย อุตตริมนุสสธรรม]            
เรื่องภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา            
มหาโจร ๕ จำพวก            
นิคมคาถา ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
พระปฐมบัญญัติ
           
พระอนุบัญญัติ เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
สิกขาบทวิภังค์            
บทภาชนีย์ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
             
สุทธิกะฌาน เป็นต้น            
สุทธิกะฌาน ปฐมฌาน เป็นต้น            
สุทธิกะวิโมกข์ เป็นต้น            
สุทธิกะสมาธิ เป็นต้น            
สุทธิกะสมาบัติ เป็นต้น            
สุทธิกะ ญาณทัสสนะ เป็นต้น            
สุทธิกะ มรรคภาวนา เป็นต้น            
สุทธิกะ อริยผล เป็นต้น            
สุทธิกะ การละกิเลส เป็นต้น            
สุทธิกะ ความเปิดจิต เป็นต้น ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
             
ขัณฑจักร ปฐมฌาน-ทุติยฌาน เป็นต้น            
พัทธจักร ทุติยฌานและตติยฌาน เป็นต้น            
พัทธจักร เอกมูลกนัย เป็นต้น            
ขัณฑจักร แห่งนิกเขปบท วัตถุนิสสารกะ            
พัทธจักร เอกมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ            
มูลแห่งพัทธจักรที่ท่านย่อไว้ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
10            
ปัจจยปฏิสังยุตวารกถา เปยยาล ๑๕ หมวด            
ปัจจัตตวจนวาร ๕ หมวด            
กรณวจนวาร ๕ หมวด            
อุปโยควจนวาร ๕ หมวด ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
อนาปัตติวาร            
วินีตวัตถุ อุทานคาถา            
วินีตวัตถุ เรื่องสำคัญว่าได้บรรลุเป็นต้น ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
บทสรุปปาราชิก ๔ สิกขาบท            
หัวข้อประจำเรื่อง ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
11            
เตรสกัณฑ์            
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ [ว่าด้วย ปล่อยสุกกะ]            
เรื่องพระเสยยสกะ            
พระบัญญัติ            
พระอนุบัญญัติเรื่องภิกษุหลายรูป            
สิกขาบทวิภังค์            
บทภาชนีย์ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
สุทธิกสังฆาทิเสสขัณฑจักร            
มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลพันธจักร            
มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลขัณฑจักร            
มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูลพัทธจักร            
มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล            
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค์ทุกอย่างเป็นมูล ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
ขัณฑจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล            
พัทธจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล            
ขัณฑจักร มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล            
พัทธจักร มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล            
ขัณฑจักรและพัทธจักรมีวัตถุประสงค์ทุกอย่างเป็นมูล ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
อุภโตพัทธมิสสกจักร            
กุจฉิจักร หมวดที่ ๑ เป็นต้น            
ปิฏฐิจักร หมวดที่ ๑ เป็นต้น ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
อนาปัตติวารวินีตวัตถุ            
คาถาแสดงชื่อเรื่อง วินีตวัตถุ            
เรื่องฝัน เป็นต้น ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
12            
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ [ว่าด้วย เคล้าคลึงกาย]            
เรื่องพระอุทายี            
พระบัญญัติ            
สิกขาบทวิภังค์            
บทภาชนีย์ ภิกษุเปยยาล            
บทภาชนีย์ อิตถีเปยยาล            
อนาปัตติวาร            
วินีตวัตถุคาถา แสดงชื่อเรื่อง            
วินีตวัตถุเรื่องมารดา เป็นต้น ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
13            
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓ [ว่าด้วย วาจาชั่วหยาบ]            
เรื่องพระอุทายี            
พระปฐมบัญญัติ            
สิกขาบทวิภังค์            
บทภาชนีย์ มาติกา            
อนาปัตติ            
วารวินีตวัตถุ อุทานคาถา            
วินีตวัตถุ เรื่องสีแดง เป็นต้น ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
14            
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๔ [ว่าด้วย บำเรอกามของตน]            
เรื่องพระอุทายี            
พระบัญญัติ            
สิกขาบทวิภังค์            
บทภาชนีย์ สตรีคนเดียว เป็นต้น            
อนาปัตติวาร            
วินีตวัตถุ อุทานคาถา            
วินีตวัตถุ เรื่องหญิงหมันว่าทำไฉนจะได้บุตร เป็นต้น ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
15            
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ [ว่าด้วย ชักสื่อ]            
เรื่องพระอุทายี            
พระปฐมบัญญัติ            
พระอนุบัญญัติ เรื่องนักเลงหญิง            
สิกขาบทวิภังค์            
บทภาชนีย์ มาติกา สตรี ๑๐ จำพวก            
บทภาชนีย์ มาติกา ภรรยา ๑๐ จำพวก            
มาติกาวิภังค์ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา    
16            
จักรเปยยาลทั้งมวล            
๑. ธนักกีตาจักร หมวดภรรยาสินไถ่            
๒. ฉันทวาสินีจักร หมวดภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ            
๓. โภควาสินีจักร หมวดภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ            
๔. ปฏวาสินีจักร หมวดภรรยาที่อยู่เพราะผ้า            
๕. โอทปัตตกินีจักร หมวดภรรยาที่สมรส            
๖. โอภตจุมพฏาจักร หมวดภรรยาที่ถูกปลงเทริด            
๗. ทาสีภริยาจักร หมวดภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้ง ภรรยา            
๘. กัมมการีภริยาจักร หมวดภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้ง ภรรยา            
๙. ธชาหฏาจักร หมวดภรรยาเชลย            
๑๐. มุหุตติกาจักร หมวดภรรยาชั่วคราว ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
17            
๑. มาตุรักขิตาจักร หมวดสตรีมีมารดาปกครอง            
๒. ปิตุรักขิตาจักร หมวดสตรีมีบิดาปกครอง            
๓. มาตาปิตุรักขิตาจักร หมวดสตรีมีมารดาบิดา ปกครอง            
๔. ภาตุรักขิตาจักร หมวดสตรีมีพี่น้องชายปกครอง            
๕. ภคินีรักขิตาจักร หมวดสตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง            
๖. ญาติรักขิตาจักร หมวดสตรีมีญาติปกครอง            
๗. โคตตรักขิตาจักร หมวดสตรีมีโคตรปกครอง            
๘. ธัมมรักขิตาจักร หมวดสตรีมีธรรมคุ้มครอง            
๙. สารักขาจักร หมวดสตรีมีคู่หมั้น            
๑๐. สปริทัณฑาจักร หมวดสตรีมีกฏหมายคุ้มครอง ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
18            
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันข้างละหนึ่ง เป็นต้น            
ปุริสเปยยาล มีปุริสมาตุจักร เป็นต้น            
อิตถีเปยยาล มีมาตุรักขิตามาตุจักร เป็นต้น ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
ภิกษุรับคำ ภิกษุไม่รับคำ            
บุรุษสั่งภิกษุหลายรูป บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียว            
ภิกษุจัดการสำเร็จและบอกเคลื่อนคลาด ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
อนาปัตติวาร            
วินีตวัตถุ อุทานคาถา            
วินีตวัตถุ เรื่องสตรีหลับ เป็นต้น
ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
19            
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖ [ว่าด้วย ทำกุฎี]            
เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี            
เรื่องฤาษีสองพี่น้อง            
เรื่องนกฝูงใหญ่            
เรื่องรัฐบาลกุลบุตร            
พระบัญญัติ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
สิกขาบทวิภังค์บท            
ภาชนีย์ พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เป็นต้น            
อนาปัตติวาร ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
20            
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๗ [ว่าด้วย ทำวิหาร]            
เรื่องพระฉันนะ            
พระบัญญัติ            
สิกขาบทวิภังค์            
บทภาชนีย์ สร้างวิหารมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เป็นต้น            
อนาปัตติวาร ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
21            
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๘ [ว่าด้วย โจทด้วยอาบัติ ปาราชิกไม่มีมูล]            
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร            
กรรมวาจาสมมติภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะ และแจกอาหาร            
เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ            
เรื่องภิกษุณีเมตติยา            
พระบัญญัติ            
สิกขาบทวิภังค์            
บทภาชนีย์ ไม่เห็น โจทว่าได้เห็น เป็นต้น            
ความเห็น ๔ อย่าง            
อนาปัตติวาร ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
22            
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๙ [ว่าด้วย โจทอ้างเลศ บางอย่าง]            
เรื่องพระเมตติยะ และพระภุมมชกะ            
พระบัญญัติ            
สิกขาบทวิภังค์            
เลศ ๑๐ อย่าง และอธิบายเลศ ๑๐ อย่าง            
บทภาชนีย์ เอเกกมูลจักร เป็นต้น            
อนาปัตติวาร ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
23            
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐ [ว่าด้วย ทำลายสงฆ์]            
เรื่องพระเทวทัตต์            
วัตถุ ๕ ประการที่พระเทวทัตต์ทูลขอ            
พระบัญญัติ            
สิกขาบทวิภังค์            
กรรมวาจาสวดสมนุภาสน์            
บทภาชนีย์            
อนาปัตติวาร
ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
24            
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๑ [ว่าด้วย ประพฤติตามภิกษุ
ผู้ทำลายสงฆ์ นั่นแหละ]
           
เรื่องภิกษุผู้ประพฤติตามพระเทวทัตต์            
พระบัญญัติ            
สิกขาบทวิภังค์            
กรรมวาจาสวดสมนุภาสน์            
บทภาชนีย์            
อนาปัตติวาร ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
25            
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๒ [ว่าด้วย ว่ายาก]            
เรื่องพระฉันนะ            
พระบัญญัติ            
สิกขาบทวิภังค์            
กรรมวาจาสวดสมนุภาสน์            
บทภาชนีย์            
อนาปัตติวาร ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
26            
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓ [ว่าด้วย ประทุษร้ายสกุล]            
เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ            
วิธีทำปัพพาชนียกรรม และกรรมวาจาทำปัพพาชนียกรรม            
พระบัญญัติ            
สิกขาบทวิภังค์            
กรรมวาจาสวดสมนุภาส            
บทภาชนีย์            
อนาปัตติวาร ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
บทสรุป            
หัวข้อประจำเรื่อง ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
27            
อนิยตกัณฑ์            
อนิยตสิกขาบทที่ ๑ [ว่าด้วยนั่งในที่ลับพอจะทำการได้]            
เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขา มิคารมาตา            
พระบัญญัติ            
สิกขาบทวิภังค์            
ปฏิญญาตกรณะ เห็นนั่งกำลังเสพเมถุนธรรม เป็นต้น            
บทภาชนีย์ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
28            
อนิยตสิกขาบทที่ ๒ [ว่าด้วยแลนั่งในที่เช่นนั้น แต่หาเป็น ที่พอจะทำการได้ไม่]            
เรื่องพระอุทายี กับนางวิสาขา มิคารมาตา            
พระบัญญัติ            
สิกขาบทวิภังค์            
ปฏิญญาตกรณะ เห็นนั่งกำลังเคล้าคลึง เป็นต้น            
บทภาชนีย์ ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ อรรถกถา อรรถกถาบาลี Atthakatha Pali
บทสรุป            
หัวข้อประจำเรื่อง ภาษาบาลี Pali Roman มหาจุฬาฯ      
             


 
  Next
หนังสือพุทธวจนออนไลน์
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์