เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม

    
ค้นหาคำที่ต้องการ          

  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๘/๘ N178
N171 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ N175 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕      
N172 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ N176 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖   สนใจอ่าน
สุตตันตปิฎก เล่มที่ 1-33 รวม 25 เล่ม
 
N173 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ N177 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗    
N174 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ N178 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘          
   
เล่ม ๘/๘  
 
   พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘
(วินัยปิฎกเล่ม ๘ )
  ปริวาร
มหาวิภังค์ ๑๖ มหาวาร
  กัตถปัญญัติวารที่ ๑
    ปาราชิกกัณฑ์
        กัตถปัญญัติวารที่ ๑
        คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑
        คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๒
        คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๓
        คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๔
        หัวข้อประจำกัณฑ์
    สังฆาทิเสสกัณฑ์
        กัตถปัญญัติวาร
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๒
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓
        หัวข้อประจำกัณฑ์
    อนิยตกัณฑ์
        กัตถปัญญัติวาร
        คำถามและคำตอบในอนิยตสิกขาบทที่ ๑
        คำถามและคำตอบในอนิยตสิกขาบทที่ ๒
        หัวข้อประจำกัณฑ์
    นิสสัคคิยกัณฑ์
        คำถามและคำตอบในกฐินวรรคที่ ๑
        หัวข้อประจำวรรค
        คำถามและคำตอบในโกสิยวรรคที่ ๒
        หัวข้อประจำวรรค
        คำถามและคำตอบในปัตตวรรคที่ ๓
        หัวข้อประจำวรรค
    ปาจิตติยกัณฑ์
        คำถามและคำตอบในมุสาวาทวรรคที่ ๑
หัวข้อประจำวรรค
        คำถามและคำตอบในภูตคามวรรคที่ ๒
หัวข้อประจำวรรค
        คำถามและคำตอบในโอวาทวรรคที่ ๓
หัวข้อประจำวรรค
        คำถามและคำตอบในโภชนวรรคที่ ๔
หัวข้อประจำวรรค
        คำถามและคำตอบในอเจลกวรรคที่ ๕
หัวข้อประจำวรรค
        คำถามและคำตอบในสุราเมรยวรรคที่ ๖
หัวข้อประจำวรรค
        คำถามและคำตอบในสัปปาณกวรรคที่ ๗
หัวข้อประจำวรรค
        คำถามและคำตอบในสหธรรมมิกวรรคที่ ๘
หัวข้อประจำวรรค
        คำถามและคำตอบในราชวรรคที่ ๙
หัวข้อประจำวรรค
    ปาฏิเทสนียกัณฑ์
        คำถามและคำตอบในสิกขาบทที่ ๑
        คำถามและคำตอบในสิกขาบทที่ ๒
        คำถามและคำตอบในสิกขาบทที่ ๓
        คำถามและคำตอบในสิกขาบทที่ ๔
        หัวข้อประจำกัณฑ์
    เสขิยกัณฑ์
        คำถามและคำตอบในปริมัณฑลวรรคที่ ๑
        คำถามและคำตอบในอุชชัคฆิกวรรคที่ ๒
        คำถามและคำตอบในขัมภกตวรรคที่ ๓
        คำถามและคำตอบในปีณฑปาตวรรคที่ ๔
        คำถามและคำตอบในกพฬวรรคที่ ๕
        คำถามและคำตอบในสุรุสุรุวรรคที่ ๖
        คำถามและคำตอบในปาทุกาวรรคที่ ๗6
        หัวข้อประจำเรื่อง
  กตาปัตติวารที่ ๒
      คำถามและคำตอบในปาราชิกกัณฑ์
      คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ์
      อาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์
      คำถามและคำตอบปาจิตติยกัณฑ์
      คำถามและคำตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ์
      คำถามและคำตอบในเสขิยกัณฑ์
    วิปัตติวารที่ ๓
    สังคหิตวารที่ ๔
    สมุฏฐานวารที่ ๕
    อธิกรณวารที่ ๖
    สมถวารที่ ๗
    สมุจจัยวารที่ ๘
    หัวข้อประจำวาร
  กัตถปัญญัติวารที่ ๑
      คำถามและคำตอบในปาราชิก ๔ สิกขาบท
      คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท
      คำถามและคำตอบในเสขิยวัตร
  กตาปัตติวารที่ ๒
      คำถามและคำตอบอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
      คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ์
      อาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์
      คำถามและคำตอบปาจิตติยกัณฑ์
      คำถามและคำตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ์
      คำถามและคำตอบในเสขิยกัณฑ์
    วิปัตติวารที่ ๓
    สังคหิตวารที่ ๔
    สมุฏฐานวารที่ ๕
    อธิกรณวารที่ ๖
    สมถวาร ที่ ๗
    สมุจจยวาร ที่ ๘
ภิกขุนีวิภังค์ ๑๖ มหาวาร
  กัตถปัญญัติวารที่ ๑
      ปาราชิกกัณฑ์
        กัตถปัญญัติวารที่ ๑
        คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕
        คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๖
        คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๗
        คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๘
        หัวข้อประจำกัณฑ์
    สังฆาทิเสสกัณฑ์
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสส ๑๐ สิกขาบท
        หัวข้อประจำกัณฑ์
    นิสสัคคิยปาจิตตียกัณฑ์
        คำถามและคำตอบในนิสสคคิยปาจิตตีย์ ๑๒ สิกขาบท
        หัวข้อประจำกัณฑ์
    ปาจิตติยกัณฑ์
        คำถามและคำตอบในลสุณวรรคที่ ๑
        คำถามและคำตอบในรัตตันธการวรรค ที่ ๒
        คำถามและคำตอบในนหานวรรคที่ ๓
        คำถามและคำตอบในตุวัฏฏวรรคที่ ๔
        คำถามและคำตอบในจิตตาคารวรรคที่ ๕
        คำถามและคำตอบในอารามวรรค ที่ ๖
        คำถามและคำตอบในคัพภินีวรรคที่ ๗
        คำถามและคำตอบในกุมารีภูตวรรคที่ ๘
        คำถามและคำตอบในฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙
        หัวข้อประจำเรื่อง
      ปาฏิเทสนียกัณฑ์
        คำถามและคำตอบในปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท
        หัวข้อประจำกัณฑ์
  กตาปัตติวารที่ ๒
    ปาราชิกกัณฑ์
        คำถามและคำตอบในปาราชิก
    สังฆาทิเสสกัณฑ์
        คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสส
    นิสสัคคิยปาจิตติยกัณฑ์
        คำถามและคำตอบในนิสสัคคิยปาจิตตีย์
    ปาจิตติยกัณฑ์
        คำถามและคำตอบในลสุณวรรคที่ ๑
        คำถามและคำตอบในรัตตันธการวรรคที่ ๒
        คำถามและคำตอบในนหานวรรคที่ ๓
        คำถามและคำตอบในตุวัฏฏวรรคที่ ๔
        คำถามและคำตอบในจิตตาคารวรรคที่ ๕
        คำถามและคำตอบในอารามวรรคที่ ๖
        คำถามและคำตอบในคัพภินีวรรคที่ ๗
        คำถามและคำตอบในกุมารีภูตวรรคที่ ๘
        คำถามและคำตอบในฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙
    ปาฏิเทสนียกัณฑ์
        คำถามและคำตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ์
    วิปัตติวารที่ ๓
    สังคหวารที่ ๔
    สมุฏฐานวารที่ ๕
    อธิกรณวารที่ ๖
    สมถวารที่ ๗
    สมุจจยวารที่ ๘
  กัตถปัญญัติวารที่ ๑
      ปาราชิก
      สังฆาทิเสส
  กติอาปัตติวารที่ ๒
      ปาราชิก
      สังฆาทิเสส
    วิปัตติวารที่ ๓
    สังคหวารที่ ๔
    สมุฏฐานวารที่ ๕
    อธิกรณวารที่ ๖
    สมถวารที่ ๗
    สมุจจยวารที่ ๘
ย่อหัวข้อสมุฏฐาน
    ย่อหัวข้อสมุฏฐาน
    ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน
    ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน
    สัญจริตตสมุฏฐาน
    สัญจริตตสมุฏฐาน
    สมนุภาสนสมุฏฐาน
    กฐินสมุฏฐาน
    เอฬกโลมสมุฏฐาน
    ปทโสธัมมสมุฏฐาน
    อัทธานสมุฏฐาน
    เถยยสัตถสมุฏฐาน
    ธัมมเทสนาสมุฏฐาน
    ภูตาโรจนสมุฏฐาน
    โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน
    อนนุญาตสมุฏฐาน
กติปุจฉาวาร
    อาบัติเป็นต้น
    อาบัติ ๕
    กองอาบัติ ๕
    วินีตวัตถุ ๕
    อาบัติ ๗
    กองอาบัติ ๗
    วินีตวัตถุ ๗
    ความไม่เคารพ ๖
    ความเคารพ ๖
    วินีตวัตถุ ๖
    วิบัติ ๔
    สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖
    มูลแห่งการวิวาท ๖
    มูลแห่งการโจท ๖
    สาราณียธรรม ๖ ประการ
    เรื่องทำความแตกร้าวกัน ๑๘
    อธิกรณ์ ๔
    สมถะ ๗
    หัวข้อประจำวาร
วีสติวาร
    สมุฏฐานวารแห่งอาบัติ ๖ ที่ ๑
    กตาปัตติวารแห่งสมุฏฐานอาบัติ ๖ ที่ ๒
    อาปัตติสมุฏฐานคาถา ที่ ๓
    วิปัตติปัจจยวารที่ ๔
    อธิกรณปัจจยวาร ที่ ๕
    ปริยายวาร ที่ ๖
    สาธารณวารที่ ๗
    ตัพภาคิยวารที่ ๘
    วารที่ ๙ ว่าด้วยสมถะทั่วไปแก่สมถะ
    วารที่ ๑๐ ว่าด้วยสมถะเป็นไปในส่วนนั้นแห่งสมถะ
    สมถสัมมุขาวินัยวารที่ ๑๑
    วินัยวารที่ ๑๒
    กุศลวารที่ ๑๓
    จักรเปยยาล ยัตถวารที่ ๑๔
    สมยวารที่ ๑๕
    สังสัฏฐวารที่ ๑๖
    สัมมันติวารที่ ๑๗
    สัมมันตินสัมมันติวาร ที่ ๑๘
    สมถาธิกรณวาร ที่ ๑๙
    สมุฏฐาเปติวาร ที่ ๒๐
    สมถเภท
    หัวข้อประจำวาร
    ขันธกปุจฉา
      คำถามและคำตอบเกี่ยวกับอาบัติ
      หัวข้อประจำเรื่อง
  เอกุตตริกะ
    หมวด ๑
        ว่าด้วยธรรมก่ออาบัติเป็นต้น
        หัวข้อประจำหมวด
      หมวด ๒
        ว่าด้วยสัญญาวิโมกข์เป็นต้น
ว่าด้วยอุโบสถเป็นต้น
ว่าด้วยปาราชิกเป็นต้น
ว่าด้วยบุคคล
ว่าด้วยคัดค้านเป็นต้น
ว่าด้วยความกังวลเป็นต้น
ว่าด้วยต้องอาบัติด้วยอาการ ๒ อย่างเป็นต้น
ว่าด้วยไม่เอื้อเฟื้อเป็นต้น
ว่าด้วยบุคคลพาลและบัณฑิต
ว่าด้วยอาสวะ
หัวข้อประจำหมวด
    หมวด ๓
        ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคทรงพระชนม์อยู่เป็นต้น
ว่าด้วยวัตถุแห่งการโจทเป็นต้น
ว่าด้วยภิกขุโง่และฉลาดเป็นต้น
ว่าด้วยการปิดเป็นต้น
ว่าด้วยอาพาธเป็นต้น
ว่าด้วยงดปาติโมกข์เป็นต้น
ว่าด้วยต้องอาบัติภายในเป็นต้น
ว่าด้วยต้องอาบัติด้วยอาการ ๓ อย่างเป็นต้น
ว่าด้วยข้อที่สงฆ์จำนงเป็นต้น
ว่าด้วยอุโบสถเป็นต้น
หัวข้อประจำหมวด
      หมวด ๔
        ว่าด้วยการต้องและออกจากอาบัติเป็นต้น
ว่าด้วยอนริยโวหารเป็นต้น
ว่าด้วยการต้องและออกจากอาบัติเป็นต้น
ว่าด้วยการอาบัติเป็นต้น
ว่าด้วยพระอาคันตุกะเป็นต้น
ว่าด้วยสิกขาบทมีวัตถุต่างกันเป็นต้น
ว่าด้วยพระอุปัชฌาย์ต้องอาบัติเป็นต้น
ว่าด้วยปัจจัยแห่งการขาดพรรษาเป็นต้น
ว่าด้วยถือเอาทรัพย์เป็นต้น
ว่าด้วยต้องอาบัติในกาลเป็นต้น
ว่าด้วยการโจทเป็นต้น
ว่าด้วยภิกษุอาพาธต้องอาบัติเป็นต้น
ว่าด้วยงดปาติโมกข์
หัวข้อประจำหมวด
    หมวด ๕
        ว่าด้วยอาบัติเป็นต้น
ว่าด้วยองค์คุณของพระวินัยธร
ว่าด้วยภิกษุอยู่ป่าเป็นต้น
ว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย
โทษในกรรมไม่น่าเลื่อมใสเป็นต้น
ว่าด้วยพืชและผลไม้
ว่าด้วยวิสุทธิ ๕
ว่าด้วยอานิสงส์การทรงวินัยเป็นต้น
หัวข้อประจำหมวด
    หมวด ๖
        ว่าด้วยความไม่เคารพเป็นต้น
ว่าด้วยองค์ ๖ แห่งพระอุปัชฌาย์
หัวข้อประจำหมวด
    หมวด ๗
        ว่าด้วยอาบัติเป็นต้น
ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร
ว่าด้วยอสัทธรรมและสัทธรรม
หัวข้อประจำหมวด
    หมวด ๘
        ว่าด้วยอานิสงส์เป็นต้น
หัวข้อประจำหมวด
      หมวด ๙
        ว่าด้วยอาฆาตวัตถุเป็นต้น
หัวข้อประจำหมวด
    หมวด ๑๐
        ว่าด้วยอาฆาตวัตถุเป็นต้น
ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร
ว่าด้วยอุพพาหิกาเป็นต้น
หัวข้อประจำหมวด
    หมวด ๑๑
        ว่าด้วยบุคคลเป็นต้น
หัวข้อประจำหมวด
หัวข้อลำดับหมวด
  อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชนา
      อุโปสถกรรมเป็นต้น
ถามและตอบในอุโบสถกรรมเป็นต้น
  อัตถวเสปกรณ์
      อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ
หัวข้อประจำเรื่อง
  คาถาสังคณิกะ
      ท่านพระอุบาลีเข้าเฝ้าทูลถามปัญหา
สิกขาบทบัญญัติ
ทรงพยากรณ์อาบัติหนักและอาบัติเบาเป็นต้น
ทิฏฐิวิบัติ
อาชีววิบัติ
ยาวตติยกะสิกขาบท
ทรงพยากรณ์เฉทนกสิกขาบทและเภทนกสิกขาบทเป็นต้น


สิกขาบทที่ไม่ทั่วไปแก่สองฝ่าย
สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกัน
อาบัติที่ระงับไม่ได้
อาบัติที่ระงับได้
อสาธารณะสิกขาบทของภิกษุ
อสาธารณะสิกขาบทของภิกษุณี
สิกขาบทที่ไม่ทั่วไปแก่สองฝ่าย
สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกัน
อาบัติที่ระงับไม่ได้
อาบัติที่ระงับได้
ส่วนที่ทรง
จำแนก
อธิกรณ์
    วิเคราะห์ปาราชิก เป็นต้น
        วิเคราะห์ปาราชิก
วิเคราะห์สังฆาทิเสส
วิเคราะห์อนิยต
วิเคราะห์ถุลลัจจัย
วิเคราะห์นิสสัคคิยะ
วิเคราะห์ปาจิตตีย์
วิเคราะห์ปาฏิเทสนียะ
วิเคราะห์ทุกกฏ
วิเคราะห์ทุพภาสิต
วิเคราะห์เสขิยะ
อุปมาอาบัติและอนาบัติ
หัวข้อประจำเรื่อง
  อธิกรณเภท
      ว่าด้วยอธิกรณ์ ๔ อย่างเป็นต้น
ว่าด้วยฟื้นอธิกรณ์เป็นต้น
ว่าด้วยนิทานแห่งอธิกรณ์ ๔ เป็นต้น
ว่าด้วยมูลอธิกรณ์เป็นต้น
ว่าด้วยวิวาทาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น
ว่าด้วยอนุวาทาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น
ว่าด้วยอาปัตตาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น
ว่าด้วยกิจจาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น
    อธิบายวิวาทาธิกรณ์ เป็นต้น
       

อธิบายวิวาทาธิกรณ์
อธิบายอนุวาทาธิกรณ์
อธิบายอาปัตตาธิกรณ์
อธิบายกิจจาธิกรณ์
อธิบายสมถะ

    อธิกรณ์ระงับ
        ว่าด้วยสมถะรวมกัน เป็นต้น
        ว่าด้วยสมถะรวมกัน
ว่าด้วยนิทานเป็นต้นแห่งสมถะ ๗
ว่าด้วยมูลและสมุฏฐานแห่งสมถะ
ว่าด้วยอรรถต่างกันเป็นต้น
ว่าด้วยวิวาทาธิกรณ์
ว่าด้วยอนุวาทาธิกรณ์
ว่าด้วยอาปัตตาธิกรณ์
ว่าด้วยกิจจาธิกรณ์
หัวข้อประจำเรื่อง
    คาถาสังคณิกะอีกนัยหนึ่ง
       

เรื่องโจทเป็นต้น
อลัชชีบุคคล
ลัชชีบุคคล
บุคคลผู้โจทก์ไม่เป็นธรรม
บุคคลผู้โจทก์เป็นธรรม
คนโจทก์ผู้โง่เขลา
คนโจทก์ผู้ฉลาด
การโจท

    โจทนากัณฑ์
        ข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์
เปรียบเทียบอธิกรณ์
ว่าด้วยเบื้องต้นของการโจทเป็นต้น
ข้อปฏิบัติของโจทก์และจำเลยเป็นต้น
ว่าด้วยอุโบสถเป็นต้น
หัวข้อประจำเรื่อง
    จูฬสงคราม
        ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม
ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์
ว่าด้วยประโยชน์แห่งสูตรเป็นต้น
ประโยชน์แห่งวินัยเป็นต้น
อนุโยควัตร
หัวข้อประจำเรื่อง
    มหาสงคราม
        ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม
ว่าด้วยการรู้วัตถุ เป็นต้น
          ว่าด้วยการรู้วัตถุ
ว่าด้วยการรู้วิบัติ
ว่าด้วยการรู้อาบัติ
ว่าด้วยการรู้นิทาน
ว่าด้วยการรู้อาการ
ว่าด้วยรู้คำต้นและคำหลัง
ว่าด้วยการรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำ
ว่าด้วยรู้กรรม
ว่าด้วยรู้อธิกรณ์
ว่าด้วยรู้สมถะ
      ว่าด้วยไม่ถึงฉันทาคติ เป็นต้น
          ว่าด้วยไม่ถึงฉันทาคติ
ว่าด้วยไม่ถึงโทสาคติ
ว่าด้วยไม่ถึงโมหาคติ
ว่าด้วยไม่ถึงภยาคติ
นิคมคาถา
      ไม่ถึงฉันทาคติ เป็นต้น
         

ไม่ถึงฉันทาคติ
ไม่ถึงโทสาคติ
ไม่ถึงโมหาคติ
ไม่ถึงภยาคติ
นิคมคาถา

      ว่าด้วยให้เข้าใจ เป็นต้น
          ว่าด้วยให้เข้าใจ
ว่าด้วยพินิจ
ว่าด้วยเพ่งเล็ง
ว่าด้วยความเลื่อมใส
ว่าด้วยดูหมิ่นพรรคพวกอื่น
ว่าด้วยดูหมิ่นภิกษุมีสุตะน้อย
ว่าด้วยดูหมิ่นภิกษุผู้อ่อนกว่า
ว่าด้วยไม่พูดเรื่องที่ยังไม่มาถึง
ว่าด้วยธรรมวินัยสัตถุศาสน์
ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์

เปรียบเทียบอธิกรณ์
จำแนกการเห็น
หัวข้อประจำเรื่อง
    กฐินเภท
        ว่าด้วยกฐินไม่เป็นอันกรานเป็นต้น
ธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งประโยคเป็นต้น
นิทานเป็นต้นแห่งบุพพกรณ์เป็นต้น
มูลเหตุแห่งกฐินเป็นต้น
องค์ของภิกษุผู้กรานกฐิน


การกรานกฐิน
วัตถุวิบัติเป็นต้น
อธิบายการกรานกฐิน
แก้ปัญหาปลิโพธในมาติกา ๘
การเดาะกฐิน
หัวข้อประจำเรื่อง
    อุปาลิปัญจกะ
      อนิสสิตวรรคที่ ๑
          ท่านพระอุบาลีเข้าเฝ้า
องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย
องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย
ภิกษุผู้ที่ไม่ให้ควรอุปสมบทเป็นต้น
ภิกษุผู้ควรให้อุปสมบทเป็นต้น
องค์ ๕ ของภิกษุผู้ถูกลงโทษ
หัวข้อประจำวรรค
      นัปปฏิปัสสัมภนวรรคที่ ๒
          องค์ของภิกษุที่ไม่ควรระงับกรรม
คุณสมบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม
องค์ของภิกษุผู้พูดในสงฆ์
อานิสงส์ในการเรียนวินัย
หัวข้อประจำวรรค
      โวหารวรรคที่ ๓
          ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์
ภิกษุควรพูดในสงฆ์
หัวข้อประจำวรรค
      ทิฏฐาวิกรรมวรรคที่ ๔
         

การทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรม
การทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรม
การรับประเคนที่ใช้ไม่ได้
การรับประเคนที่ใช้ได้
ของที่ไม่เป็นเดน
ของที่เป็นเดน
การห้ามภัตร
ทำตามปฏิญญาที่ไม่เป็นธรรม
ทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรม
ไม่ควรทำโอกาส
ควรทำโอกาส
ไม่ควรสนทนาวินัย
ควรสนทนาวินัย
เหตุที่ถามปัญหา ๕ อย่าง
การอวดอ้างมรรคผล
วิสุทธิ ๕
โภชนะ ๕
หัวข้อประจำวรรค

      อัตตาทานวรรคที่ ๕
          หน้าที่ของโจทก์
องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้ทำโอกาส
องค์ของภิกษุผู้ควรให้ทำโอกาส
รับอธิกรณ์
องค์แห่งภิกษุผู้มีอุปการะมาก
องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถาม
องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม
หัวข้อประจำวรรค
      ธุดงควรรคที่ ๖
          ถืออยู่ป่าเป็นต้น
หัวข้อประจำวรรค
      มุสาวาทวรรคที่ ๗
          มุสาวาท
งดอุโบสถหรือปวารณา
องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้คำซักถาม
องค์ของภิกษุผู้ควรให้คำซักถาม
ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๕
เวร ๕
เจตนางดเว้น ๕
ความเสื่อม ๕
ความถึงพร้อม ๕
หัวข้อประจำวรรค
      ภิกขุนีโอวาทวรรคที่ ๘
          องค์สำหรับลงโทษ
องค์สำหรับลงโทษภิกษุณี
องค์ของภิกษุไม่ควรให้โอวาท
องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรรับให้โอวาท
องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสนทนาด้วย
องค์ของภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย
หัวข้อประจำวรรค
      อุพพาหิกวรรคที่ ๙
          ไม่สมมติด้วยอุพพาหิกา
สมมติด้วยอุพพาหิกา
องค์ของภิกษุผู้โง่แท้
องค์ของภิกษุผู้ฉลาดแท้
หัวข้อประจำวรรค
        อธิกรณวูปสมวรรคที่ ๑๐
          องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์
องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์
สงฆ์แตกกัน
สังฆราชีและสังฆเภท
หัวข้อประจำวรรค
        สังฆเภทวรรคที่ ๑๑
          ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์มีโทษ
หัวข้อประจำวรรค
        ทุติยสังฆเภทวรรคที่ ๑๒
          ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่มีโทษ
หัวข้อประจำวรรค
        อาวาสิกวรรค ที่ ๑๓
          องค์ของภิกษุเจ้าอาวาส
การชี้แจงวินัย
องค์ของภิกษุผู้แจกภัตร
องค์ของภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น
หัวข้อประจำวรรค
        กฐินัตถารวรรคที่ ๑๔
          อานิสงส์กรานกฐิน
โทษของการนอนลืมสติ
อานิสงส์ของการนอนมีสติ
บุคคลไม่ควรไหว้
บุคคลควรไหว้
ธรรมของภิกษุอ่อนกว่ากับภิกษุแก่กว่า
หัวข้อประจำวรรค
หัวข้อบอกวรรคเหล่านั้น
      สมุฏฐาน
        ภิกษุไม่มีความจงใจต้องอาบัติเป็นต้น
ปาราชิก ๔
สังฆาทิเสส ๑๓
เสขิยวัตร
หัวข้อประจำเรื่อง
    ทุติยคาถาสังคณิกะ
        อาบัติทางกายเป็นต้น
วิธีแสดงอาบัติ
ยาวตติยกาบัติเป็นต้น
กรรมสมบัติ
ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไปสู่อบาย
ภิกษุทำลายสงฆ์ไม่ไปสู่อบาย
กรรม ๑๖ อย่าง
ปาราชิก ๘ เป็นต้น
    เสทโมจนคาถา
        เสทโมจนคาถา
หัวข้อประจำเรื่อง
    ปัญจวรรค
      กรรมวรรคที่ ๑
         

กรรม ๔
วัตถุวิบัติ
ญัตติวิบัติ
อนุสาวนาวิบัติ
สีมาวิบัติ
บริษัทวิบัติ
กรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำเป็นต้น
อปโลกนกรรมเป็นต้น

      อรรถวสวรรค ที่ ๒
          ทรงบัญญัติสิกขาบท
      ปัญญัติวรรค ที่ ๓
          ทรงบัญญัติปาติโมกข์เป็นต้น
       

ปัญญัติวรรค ที่ ๔

      นวสังคหวรรค ที่ ๕
          สังคหะ ๙ อย่าง
พึงรู้วัตถุเป็นต้น
หัวข้อประจำวรรค

      คาถาส่งท้าย
 

 
     
หนังสือพุทธวจนออนไลน์
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์