เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม

    
ค้นหาคำที่ต้องการ          

  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗/๘ N177
N171 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ N175 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕      
N172 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ N176 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖   สนใจอ่าน
สุตตันตปิฎก เล่มที่ 1-33 รวม 25 เล่ม
 
N173 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ N177 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗    
N174 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ N178 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘          
   
เล่ม ๗/๘
 
   พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗
(วินัยปิฎกเล่ม ๗ )
จุลวรรค ภาค ๒  
  ขุททกวัตถุขันธกะ  
    เรื่องพระฉัพพัคคีย์  
      เรื่องพระฉัพพัคคีย์ วัตรในการอาบน้ำ เป็นต้น  
        วัตรในการอาบน้ำ
ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม, ทรงติเตียน
 
      เรื่องเครื่องประดับต่างชนิด
เรื่องไว้ผมยาว
เรื่องส่องดูเงาหน้า
เรื่องพระฉัพพัคคีย์ทาหน้าเป็นต้น
ทรงห้ามไปดูการฟ้อนรำ การขับร้อง หรือการประโคมดนตรี
เรื่องสวดพระธรรมด้วยทำนอง
เรื่องการสวดสรภัญญะ
ทรงห้ามห่มผ้าขนสัตว์ มีขนข้างนอก
 
      เรื่องทรงห้ามฉันมะม่วง เป็นต้น  
        เรื่องทรงห้ามฉันมะม่วง
สมณกัปปะ ๕ อย่าง
 
    เรื่องภิกษุถูกงูกัด เป็นต้น  
      เรื่องภิกษุถูกงูกัด
คาถาแผ่เมตตากันงูกัด

 
    เรื่องภิกษุตัดองค์กำเนิด  
    เรื่องบาตรปุ่มไม้จันทน์ เรื่องพระปิณโฑลภารทวาชเถระ
เรื่องบาตร
 
    เรื่องจีวร
เรื่องไม้สะดึง
เรื่องโรงสะดึง
 
    เรื่องผ้ากรองน้ำ, มุ้ง เป็นต้น  
      เรื่องผ้ากรองน้ำ
ประชุมสงฆ์สอบถาม, ทรงติเตียน
 
    เรื่องที่จงกรมและเรือนไฟ เป็นต้น  
      เรื่องที่จงกรมและเรือนไฟ
พุทธานุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ
 
    เรื่องการเปลือยกาย
เรื่องศาลาเรือนไฟและบ่อน้ำ
เรื่องสรงน้ำ
ทรงห้ามนอนบนที่นอนดอกไม้
พุทธานุญาตรับของหอม
ทรงห้ามฉันในภาชนะเดียวกัน เป็นต้น
 
    เรื่องเจ้าวัฑฒะลิจฉวี เป็นต้น  
      เรื่องเจ้าวัฑฒะลิจฉวี
องค์แห่งการคว่ำบาตร, กรรมวาจาคว่ำบาตร
องค์แห่งการหงายบาตร, กรรมวาจาหงายบาตร
เรื่องโพธิราชกุมาร เป็นต้น
 
    เรื่องโพธิราชกุมาร  
      เรื่องโพธิราชกุมาร
ทรงห้ามเหยียบแผ่นผ้า
 
     

เรื่องนางวิสาขา มิคารมารดา
เรื่องพัด เรื่องร่ม

 
    เรื่องไม้เท้า, สาแหรก เป็นต้น  
      เรื่องไม้เท้า, กรรมวาจาให้ทัณฑสมมติ
คำขอสิกกาสมมติ, กรรมวาจาให้สิกกาสมมติ
คำขอทัณฑสิกกาสมมติ, กรรมวาจาให้ทัณฑสิกกาสมมติ
 
    เรื่องภิกษุเรอ
เรื่องเล็บยาว
เรื่องขัดเล็บ
เรื่องมีดโกน
เรื่องแต่งหนวด
เรื่องโกนขนในที่แคบ
เรื่องไว้ขนจมูกยาว
 
    ทรงห้ามสั่งสมเครื่องโลหะเครื่องสัมฤทธิ์
เรื่องประคดเอว
เรื่องลูกถวิล
เรื่องลูกดุม

เรื่องพระฉัพพัคคีย์นุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์
เรื่องไม้ชำระฟัน
เรื่องพระฉัพพัคคีย์จุดไฟเผากองหญ้า
เรื่องขึ้นต้นไม้

ทรงอนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม
เรื่องเรียนคัมภีร์โลกายตะ
เรื่องเรียนดิรัจฉานวิชา

เรื่องการให้พร
เรื่องฉันกระเทียม
 
    เรื่องหม้อปัสสาวะ เป็นต้น
 
      เรื่องหม้อปัสสาวะ
พุทธานุญาตหลุมถ่ายอุจจาระ
พุทธานุญาตวัจจกุฎี
 
    ประพฤติอนาจารต่างๆ
พุทธานุญาตเครื่องโลหะเป็นต้น
หัวข้อประจำขันธกะ
 
  เสนาสนะขันธกะ  
    เรื่องราชคหเศรษฐีถวายวิหาร เป็นต้น  
      เรื่องราชคหเศรษฐีถวายวิหาร
พุทธานุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด
ถวายวิหาร, คาถาอนุโมทนาวิหารทาน
 
    พุทธานุญาตบานประตู เป็นต้น  
      พุทธานุญาตบานประตู
พุทธานุญาตลูกดาล
พุทธานุญาตบานหน้าต่าง
พุทธานุญาตเครื่องลาด
พุทธานุญาตเตียงและตั่งชนิดต่างๆ
พุทธานุญาตม้าชนิดต่างๆ
ทรงห้ามนอนบนเตียงสูง
พุทธานุญาตเขียงรองเท้าเตียง
 
      พุทธานุญาตด้าย
พุทธานุญาตหมอน
พุทธานุญาตฟูก ๕ ชนิด
พุทธานุญาตเตียงหุ้มฟูก
พุทธานุญาตดินปนแกลบ
พุทธานุญาตภาพดอกไม้เป็นต้น
เรื่องวิหารมีพื้นที่ต่ำ เรื่องวิหารมีพื้นโล่งโถง เรื่องวิหารเล็ก
 
     

พุทธานุญาตไม้สำหรับแขวน
พุทธานุญาตราวไม้เก็บจีวร
พุทธานุญาตหอฉัน
พุทธานุญาตท่อระบายน้ำ
พุทธานุญาตโรงไฟ

 
    เรื่องอนาถบิณฑกคหบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก เป็นต้น  
      เรื่องอนาถบิณฑกคหบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก
อนาถบิณฑิกคหบดีได้ดวงตาเห็นธรรม
อนาถบิณฑิกคหบดีถวายภัตตาหาร
อนาถบิณฑิกคหบดีสร้างพระเชตวัน
 
    เรื่องช่างชุนเข็ญใจ เป็นต้น  
      เรื่องช่างชุนเข็ญใจ
กรรมวาจาให้นวกรรม
 
    เรื่องความเคารพ เป็นต้น  
      เรื่องความเคารพ
เรื่องสัตว์ ๓ สหาย
บุคคลที่ไม่ควรไหว้ ๑๐ จำพวก
บุคคลที่ควรไหว้ ๓ จำพวก
เรื่องเกียดกันเสนาสนะของสงฆ์
พุทธานุญาตให้นั่งทับเตียงตั่งเป็นคิหิวิกัฏ
 
    อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม เป็นต้น  
      อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม
คาถาอนุโมทนาวิหารทาน
 
   

เรื่องให้ภิกษุกำลังฉันค้างอยู่ลุกขึ้น
เรื่องพระฉัพพัคคีย์ไล่ภิกษุอาพาธให้ลุกขึ้น
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ซ่อมวิหาร

 
    ภิกษุผู้ควรได้รับสมมติเป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ เป็นต้น  
      ภิกษุผู้ควรได้รับสมมติเป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ
กรรมวาจาสมมติ
การให้ถือเสนาสนะ ๓ อย่าง
 
   

เรื่องพระอุปนนท์หวงกันเสนาสนะไว้ ๒ แห่ง
วินัยกถา

 
    เรื่องภิกษุแจกของที่ไม่ควรแจก เป็นต้น  
      เรื่องภิกษุแจกของที่ไม่ควรแจก
ของที่ไม่ควรแจก ๕ หมวด
เรื่องภิกษุแบ่งของที่ไม่ควรแบ่ง
ของที่ไม่ควรแบ่ง ๕ หมวด
 
    เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีให้นวกรรม  
   

ให้นวกรรมวิหารทั้งหลัง
ภิกษุถือเอานวกรรมแล้วหลีกไปเป็นต้น
ใช้เสนาสนะผิดสถานที่
พุทธานุญาตให้ขอยืมเสนาสนะ
พุทธานุญาตให้เก็บเสนาสนะไปรักษา
พุทธานุญาตให้แลกเปลี่ยน
พุทธานุญาตผ้าเช็ดเท้า

 
    มีเท้าเปื้อนห้ามเหยียบเสนาสนะ เป็นต้น  
        มีเท้าเปื้อนห้ามเหยียบเสนาสนะ
มีเท้าเปียกห้ามเหยียบเสนาสนะ
สวมรองเท้าห้ามเหยียบเสนาสนะ
ทรงห้ามถ่มเขฬะบนพื้นที่ขัดถู
พุทธานุญาตผ้าพันเท้าเตียงตั่ง เป็นต้น
พุทธานุญาตผ้าพันเท้าเตียงตั่ง
พุทธานุญาตให้ปูลาดนอน
 
      พุทธานุญาตภัตร เป็นต้น  
        พุทธานุญาตภัตร
พุทธานุญาตให้สมมติภัตตุเทสก์
วิธีสมมติ, กรรมวาจาสมมติ
วิธีแจกภัตร
 
      สมมติภิกษุเป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น  
        สมมติภิกษุเป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น
วิธีสมมติ, กรรมวาจาสมมติ
สมมติภิกษุเป็นผู้แจกของเล็กน้อย
วิธีสมมติ, กรรมวาจาสมมติ
ของเล็กน้อยที่ควรแจก
พุทธานุญาตให้สมมติภิกษุเป็นผู้แจกผ้าเป็นต้น
วิธีสมมติ, กรรมวาจาสมมติ

 
      หัวข้อประจำขันธกะ  
  สังฆเภทขันธกะ  
      เรื่องมหานามศากยะและอนุรุทธศากยะ
เรื่องพระเจ้าภัททิยศากยะ
เรื่องเจ้าศากยะทรงผนวช
เรื่องพระภัททิยะ
อุทานคาถา
 
      เรื่องพระเทวทัต
เรื่องกักกุธโกฬิยบุตร
เรื่องศาสดา ๕ จำพวก
เรื่องพระเทวทัต
 
      พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์
ปกาสนียกรรม, กรรมวาจาทำปกาสนียกรรม
วิธีสมมติ, กรรมวาจาสมมติ
 
      เรื่องอชาตสัตตุกุมาร
พระเทวทัตส่งคนไปปลงพระชนม์พระศาสดา
ทรงแสดงอนุปุพพิกถา
พระเทวทัตทำโลหิตุปบาท
เรื่องศาสดา ๕ จำพวก
 
      ปล่อยช้างนาฬาคิรี  
      เรื่องวัตถุ ๕ ประการ
โฆษณาวัตถุ ๕ ประการ
 
      พระเทวทัตหาพรรคพวก
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
 
      พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ กลับ
องค์แห่งทูต
พระเทวทัตจักเกิดในอบาย
นิคมคาถา
 
      สังฆราชี
สังฆเภท
สังฆสามัคคี
นิคมคาถา
 
     

ผู้ทำลายสงฆ์ต้องเกิดในอบาย
ผู้ทำลายสงฆ์ไม่ต้องเกิดในอบาย ไม่ตกนรก อยู่ชั่วกัป พอช่วยเหลือได้ เป็นไฉน?
หัวข้อประจำขันธกะ

 
  วัตตขันธกะ  
      เรื่องพระอาคันตุกะ
อาคันตุกวัตร
 
      อาวาสิกวัตร  
      คมิกวัตร  
      ภัตตานุโมทนา  
      ภัตตัคควัตร  
      ปิณฑจาริกวัตร  
      อารัญญกวัตร  
      เสนาสนวัตร  
      ชันตาฆรวัตร  
      มูลเหตุวัจจกุฎีวัตร เป็นต้น  
        มูลเหตุวัจจกุฎีวัตร
วัจจกุฎีวัตร
 
      มูลเหตุอุปัชฌายวัตร เป็นต้น  
        มูลเหตุอุปัชฌายวัตร
อุปัชฌายวัตร
 
      มูลเหตุสัทธิวิหาริกวัตร เป็นต้น  
        มูลเหตุสัทธิวิหาริกวัตร
สัทธิวิหาริกวัตร
 
      มูลเหตุอาจริยวัตร เป็นต้น  
        มูลเหตุอาจริยวัตร
อาจริยวัตร
 
      มูลเหตุอันเตวาสิกวัตร เป็นต้น  
        มูลเหตุอันเตวาสิกวัตร
อันเตวาสิกวัตร
 
      หัวข้อประจำขันธกะ  
  ปาติโมกขฐปนะขันธกะ  
      เรื่องพระอานนทเถระ  
      ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทร ๘ ประการ
ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัย ๘ ประการ
อุทานคาถา
 
      วิธีงดปาติโมกข์
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 
      การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมและเป็นธรรม  
      พระอุบาลีทูลถามอธิกรณ์ เป็นต้น  
        พระอุบาลีทูลถามอธิกรณ์
ทูลถามการโจท
 
        ผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรม ต้องเดือดร้อน
ผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรม ไม่ต้องเดือดร้อน
ผู้โจทก์โดยเป็นธรรม ไม่ต้องเดือดร้อน
ผู้ถูกโจทโดยธรรม ต้องเดือดร้อน
ผู้โจทก์พึงมนสิการธรรม ๕ ประการ
ผู้ถูกโจทก์พึงตั้งอยู่ในธรรม ๒ ประการ
 
      หัวข้อประจำขันธกะ  
  ภิกขุนีขันธกะ  
      เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี
ครุธรรม ๘ ประการ
พรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นาน
 
      พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี เป็นต้น  
        พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี
ทูลขอพร
ทูลถามถึงสิกขาบท
ลักษณะวินิจฉัยพระธรรมวินัย
 
      พุทธานุญาตให้แสดงปาติโมกข์  
      พุทธานุญาตให้รับอาบัติ เป็นต้น  
        พุทธานุญาตให้รับอาบัติ
รับแสดงอาบัติ
 
      พุทธานุญาตให้ทำกรรม  
      ภิกษุแสดงอวัยวะมีกายเป็นต้นอวดภิกษุณี เป็นต้น  
        ภิกษุแสดงอวัยวะมีกายเป็นต้นอวดภิกษุณี
ภิกษุณีแสดงอวัยวะมีกายเป็นต้นอวดภิกษุ
 
      เรื่องงดโอวาท เป็นต้น  
        เรื่องงดโอวาท
วิธีรับโอวาท
 
        รัดสีข้าง
แต่งกาย
ทาหน้าเป็นต้น
ใช้จีวรสีครามล้วนเป็นต้น
 
        พินัยกรรม
ภิกษุณีประหารภิกษุ
นำทารกไปด้วยบาตร
แสดงก้นบาตร
เพ่งดูนิมิตบุรุษ
เรื่องให้อามิส
 
        พุทธานุญาตเสนาสนะอาศัยชั่วคราว
พุทธานุญาตผ้าสำหรับนุ่งในที่พัก
 
      อันตรายิกธรรมของภิกษุณี เป็นต้น  
        อันตรายิกธรรมของภิกษุณี
วิธีถามอันตรายิกธรรม
วิธีสอนซ้อม
วิธีสมมติตน, ญัตติกรรมวาจาสมมติตน
วิธีสมมติผู้อื่น, ญัตติกรรมวาจาสมมติผู้อื่น
คำสอนซ้อม
ญัตติกรรมวาจา
คำขออุปสมบท
ญัตติกรรมวาจา
คำถามอันตรายิกธรรม
ญัตติจตุตถกรรมวาจา
 
      วัดเงาแดดเป็นต้น  
      เรื่องปวารณา เป็นต้น  
        เรื่องปวารณา
ปวารณาด้วยตนเอง
ปวารณาพร้อมกับภิกษุ
ปวารณาก่อนภัตร
ปวารณาทั้งหมด
วิธีสมมติ, ญัตติกรรมวาจา
คำปวารณา
งดอุโบสถเป็นต้น
เรื่องไปด้วยยาน
 
      เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี เป็นต้น  
        เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี
อนุญาตให้ภิกษุณีอุปสมบท แม้โดยทูต
ญัตติจตุตถกรรมวาจาให้อุปสมบทด้วยทูต
 
      ภิกษุณีอยู่ป่า เป็นต้น  
        ภิกษุณีอยู่ป่า
พุทธานุญาตสมมติภิกษุณีเป็นเพื่อน
วิธีสมมติ, กรรมวาจาให้สมมติ
 
      เรื่องภิกษุณีไม่บอกลาสิกขา เป็นต้น  
        เรื่องภิกษุณีไม่บอกลาสิกขา
เข้ารีดเดียรถีย์
ไม่ยินดีการอภิวาท เป็นต้น จากบุรุษ.


 
      นั่งขัดสมาธิ
เรื่องถ่ายอุจจาระ
เรื่องอาบน้ำ
 
      หัวข้อประจำขันธกะ  
  ปัญจสติกขันธกะ  
      เรื่องพระมหากัสสปเถระปรารภการทำสังคายนาครั้งที่ ๑
สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูป
เรื่องปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม
พระอานนท์สำเร็จพระอรหัต
 
      พระอุบาลีวิสัชนาพระวินัย  
      พระอานนท์วิสัชนาพระธรรม  
      เรื่องสิกขาบทเล็กน้อย  
      เรื่องไม่บัญญัติและไม่ถอนพระบัญญัติ  
      ปรับอาบัติทุกกฏแก่พระอานนท์  
      เรื่องพระปุราณเถระ  
      พรหมทัณฑกถา
เรื่องพระเจ้าอุเทน
การลงพรหมทัณฑ์
 
      หัวข้อประจำขันธกะ  
  สัตตสติกขันธกะ  
      เรื่องพระวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ  
      เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร เป็นต้น  
        เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร
เครื่องเศร้าหมองของพระจันทร์พระอาทิตย์ ๔ อย่าง
เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ ๔ อย่าง
 
        เรื่องนายบ้านชื่อมณีจูฬกะ
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
 
      ลงอุกเขปนียกรรม  
      เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีเถระ  
      เรื่องพระเรวตเถระ  
      ปุจฉาวิสัชนาวัตถุ ๑๐ ประการ  
      เรื่องพระสาฬหเถระปริวิตก  
      เรื่องพระอุตตรเถระ  
      สงฆ์มุ่งวินิจฉัยอธิกรณ์  
     

เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีถาม

 
      สมมติภิกษุเป็นพวกปราจีนและปาฐา เป็นต้น  
        สมมติภิกษุเป็นพวกปราจีนและปาฐา
ญัตติกรรมวาจา
ญัตติทุติยกรรมวาจา
 
      เรื่องพระอชิตะ เป็นต้น  
       

เรื่องพระอชิตะ
สมมติตนเป็นผู้ถามและแก้
ญัตติกรรมวาจา
ถามและแก้วัตถุ ๑๐ ประการ

 
      หัวข้อประจำขันธกะ  
 

 
  Next
หนังสือพุทธวจนออนไลน์
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์