เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม

    
ค้นหาคำที่ต้องการ          

  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๖/๘ N176
N171 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ N175 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕      
N172 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ N176 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖   สนใจอ่าน
สุตตันตปิฎก เล่มที่ 1-33 รวม 25 เล่ม
 
N173 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ N177 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗    
N174 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ N178 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘          
   
เล่ม ๖/๘
 
   พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖
(วินัยปิฎกเล่ม ๖ )
  จุลวรรค ภาค ๑  
  กัมมขันธกะ  
    ตัชชนียกรรมที่ ๑  
        เรื่องภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ
วิธีทำตัชชนียกรรม
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
 
       

ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด
วัตร ๑๘ ข้อ ในตัชชนียกรรม
วัตรที่ควรระงับและไม่ควรระงับ
วิธีระงับตัชชนียกรรม, กรรมวาจาระงับตัชชนียกรรม

 
    นิยสกรรม ที่ ๒  
        เรื่องพระเสยยสกะ
วิธีทำนิยสกรรม
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
 
        ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด
วัตร ๑๘ ข้อ ในนิยสกรรม
วัตรที่ควรระงับและไม่ควรระงับ
วิธีระงับนิยสกรรม, กรรมวาจาระงับนิยสกรรม
 
    ปัพพาชนียกรรม ที่ ๓  
        เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ
วิธีทำปัพพาชนียกรรม, กรรมวาจาทำปัพพาชนียกรรม
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
 
       

ข้อที่สงฆ์จำนง ๑๔ หมวด
วัตร ๑๘ ข้อในปัพพาชนียกรรม
ภิกษุสงฆ์เดินทางไปลงโทษ
วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด
วิธีระงับปัพพาชนียกรรม, กรรมวาจาระงับปัพพาชนียกรรม

 
    ปฏิสารณียกรรม ที่ ๔  
        เรื่องพระสุธรรม
วิธีทำปฏิสารณียกรรม, กรรมวาจาทำปฏิสารณียกรรม
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
 
        ข้อที่สงฆ์จำนง ๔ หมวด
วัตร ๑๘ ข้อ ในปฏิสารณียกรรม
ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม
วิธีให้อนุทูต, วิธีขอขมาของพระสุธรรม
ขอขมาสำเร็จ และสงฆ์ระงับกรรม
วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ
วิธีระงับปฏิสารณียกรรม, กรรมวาจาระงับปฏิสารณียกรรม
 
    อุกเขปนียกรรมที่ ๕  
        เรื่องพระฉันนะ
วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
กรรมวาจาลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
 
       

ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด
วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม
วัตรที่ไม่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด
วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด
วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ

 
        อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ  
        เรื่องพระฉันนะ
วิธีทำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ
กรรมวาจาทำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
 
        ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด
วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ
สงฆ์ลงโทษและระงับ
วัตรที่ไม่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด
วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด
วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ
กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัต
 
        อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป  
        เรื่องพระอริฏฐะ
วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิเป็นบาป
กรรมวาจาทำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
 
       

ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด
วัตร ๑๘ ข้อ
สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม
วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด
วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป
กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม
หัวข้อประจำขันธกะ

 
  ปาริวาสิกขันธกะ  
    เรื่องพระอยู่ปริวาส เป็นต้น  
        เรื่องพระอยู่ปริวาส
ปาริวาสิกวัตร ๙๔ ข้อ
รัตติเฉท ๓ อย่าง
พุทธานุญาตให้เก็บปริวาส, วิธีเก็บปริวาส
พุทธานุญาตให้สมาทานปริวาส, วิธีสมาทานปริวาส
 
    เรื่องมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ เป็นต้น  
        เรื่องมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ
มูลายปฏิกัสสนารหวัตร
 
    เรื่องมานัตตารหภิกษุ เป็นต้น  
        เรื่องมานัตตารหภิกษุ
มานัตตารหวัตร
 
    เรื่องมานัตตจาริกภิกษุ เป็นต้น  
        เรื่องมานัตตจาริกภิกษุ
มานัตตจาริกวัตร
รัตติเฉท ๔ อย่าง
พุทธานุญาตให้เก็บมานัต, วิธีเก็บมานัต
พุทธานุญาตให้สมาทานมานัต
 
    เรื่องอัพภานารหภิกษุ เป็นต้น  
        เรื่องอัพภานารหภิกษุ
อัพภานารหวัตร
 
     

หัวข้อประจำขันธกะ

 
  สมุจจยขันธกะ  
    เรื่องพระอุทายีเป็นต้น  
        เรื่องพระอุทายี
วิธีให้มานัต, คำขอมานัต, กรรมวาจาให้มานัต
วิธีอัพภาน, คำขออัพภาน, กรรมวาจาอัพภาน
 
      ปริวาสวันเดียว ปริวาส ๕ วัน  
    สงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิม เป็นต้น  
        สงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิม
วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม, คำขอมูลายปฏิกัสสนา, กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา
 
    สงฆ์ให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว เป็นต้น  
        สงฆ์ให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว, วิธีให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว
คำขอมานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว, กรรมวาจาให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว
 
    กำลังประพฤติมานัตต้องอาบัติในระหว่าง  
        กำลังประพฤติมานัตต้องอาบัติในระหว่าง
วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม, คำขอมูลายปฏิกัสสนา, กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา
วิธีให้มานัต, คำขอมานัต, กรรมวาจาให้มานัต
สงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิมแล้วให้มานัต
วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม, คำขอมูลายปฏิกัสสนา, กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา
วิธีให้มานัต, คำขอมานัต, กรรมวาจาให้มานัต
 
    สงฆ์ให้อัพภาน  
        สงฆ์ให้อัพภาน, วิธีอัพภาน, คำขออัพภาน, กรรมวาจาให้อัพภาน  
    สงฆ์ให้ปักขปริวาส เป็นต้น  
       

สงฆ์ให้ปักขปริวาส
วิธีให้ปักขปริวาส, คำขอปักขปริวาส, กรรมวาจาให้ปักขปริวาส

 
    สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เป็นต้น  
        สงฆ์ให้สโมธานปริวาส
วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม, คำขอมูลายปฏิกัสสนา, กรรมวาจาให้มูลายปฏิกัสสนา,
สโมธานปริวาส, คำขอสโมธานปริวาส, กรรมวาจาให้สโมธานปริวาส
สงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิมแล้วให้สโมธานปริวาส
วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม, คำขอมูลายปฏิกัสสนา, กรรมวาจาให้มูลายปฏิกัสสนา
วิธีให้สโมธานปริวาส, คำขอสโมธานปริวาส, กรรมวาจาให้สโมธานปริวาส
 
        สงฆ์ให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว, วิธีให้มานัต, คำขอมานัต, กรรมวาจาให้มานัต
กำลังประพฤติมานัตต้องอาบัติอีก
วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม, คำขอมูลายปฏิกัสสนา, กรรมวาจาให้มูลายปฏิกัสสนา
วิธีให้สโมธานปริวาส, คำขอสโมธานปริวาส, กรรมวาจาให้สโมธานปริวาส
วิธีให้มานัต, คำขอมานัต, กรรมวาจาให้มานัต
 
       

พระอุทายีต้องอันตราบัติ เป็นต้น.

 
    อัคฆสโมธานปริวาส เป็นต้น  
        อัคฆสโมธานปริวาส, วิธีให้อัคฆสโมธานปริวาส
คำขออัคฆสโมธานปริวาส, กรรมวาจาให้อัคฆสโมธานปริวาส
 
    ปริวาส ๒ เดือน เป็นต้น  
        ปริวาส ๒ เดือน
วิธีให้ปริวาส ๒ เดือน
มานัตตารหภิกษุ
 
      สงฆ์ให้ปริวาส ๑ เดือน
วิธีให้ปริวาสสำหรับเดือนนอกนี้
 
    สงฆ์ให้สุทธันตปริวาส เป็นต้น  
        สงฆ์ให้สุทธันตปริวาส, วิธีให้สุทธันตปริวาส  
    เรื่องภิกษุอยู่ปริวาสสึก เป็นต้น  
        เรื่องภิกษุอยู่ปริวาสสึก
สึกบวชเป็นสามเณร
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา
สึกบวชเป็นสามเณรและวิกลจริตเป็นต้น
 
    ควรมานัตสึก เป็นต้น  
        ควรมานัตสึก
ควรมานัตสึกบวชเป็นสามเณรเป็นต้น
กำลังประพฤติมานัตสึก
สึกบวชเป็นสามเณรและวิกลจริตเป็นต้น
 
   

ควรอัพภานสึก เป็นต้น

 
        ควรอัพภานสึก
ควรอัพภานสึกบวชเป็นสามเณรเป็นต้น
 
    กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติ เป็นต้น  
        กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติ
ควรมานัต
กำลังประพฤติมานัต
ควรอัพภาน
 
      มานัตหนึ่งร้อย  
      สโมธานปริวาส  
      ให้มานัตแก่ภิกษุ ๒ รูป  
      ภิกษุไม่หมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด
ภิกษุหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด
 
      ภิกษุหมดจดจากอาบัติ  
     

หัวข้อประจำขันธกะ

 
  สมถขันธกะ  
    เรื่องพระฉัพพัคคีย์ เป็นต้น  
        เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ธรรมวาทีและอธรรมวาทีบุคคล
ธรรมฝ่ายดำ ๙ อย่าง
ธรรมฝ่ายขาว ๙ อย่าง
 
    เรื่องพระทัพพมัลลบุตร เป็นต้น  
        เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
สมมติภิกษุแต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น
กรรมวาจาสมมติ
 
    เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เป็นต้น  
        เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ
คำขอสติวินัย,
กรรมวาจาให้สติวินัย
การให้สติวินัยที่เป็นธรรมมี ๕ อย่าง
 
    เรื่องพระคัคคะ เป็นต้น  
        เรื่องพระคัคคะ
คำขออมูฬหวินัย, กรรมวาจาให้อมูฬหวินัย
ให้อมูฬหวินัยไม่เป็นธรรม ๓ หมวด
ให้อมูฬหวินัยเป็นธรรม ๓ หมวด
 
    ทำกรรมไม่ตามปฏิญาณ เป็นต้น  
        ทำกรรมไม่ตามปฏิญาณ
ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม
ทำตามปฏิญาณเป็นธรรม
 
    ระงับอธิกรณ์ด้วยเยภุยยสิกา เป็นต้น  
        ระงับอธิกรณ์ด้วยเยภุยยสิกา
กรรมวาจาสมมติ
การจับฉลากไม่เป็นธรรม ๑๐ อย่าง
การจับฉลากเป็นธรรม ๑๐ อย่าง
 
    สงฆ์ทำตัสสปาปิยสิกากรรม เป็นต้น  
        สงฆ์ทำตัสสปาปิยสิกากรรม
กรรมวาจาทำตัสสปาปิยสิกากรรม
ตัสสปาปิยสิกากรรมเป็นธรรม ๕ อย่าง
 
      ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด
วัตร ๑๘ ข้อ
 
    พุทธานุญาตให้ระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ เป็นต้น  
        พุทธานุญาตให้ระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ
วิธีระงับ, ญัตติกรรมวาจาระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ
 
   

อธิกรณ์ เป็นต้น

 
        อธิกรณ์
อธิกรณ์ ๔ อย่าง
มูลแห่งวิวาทาธิกรณ์
มูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์
มูลแห่งอาปัตตาธิกรณ์
มูลแห่งกิจจาธิกรณ์
 
        อธิกรณ์เป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต
วิวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง
อุพพาหิกวิธี
องค์คุณ ๑๐ ประการ
วิธีจับสลาก ๓ วิธี
 
       

อนุวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๔ อย่าง
อาปัตตาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๓ อย่าง
กิจจาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะอย่างเดียว

 
       

 

 
 

 
  Next
หนังสือพุทธวจนออนไลน์
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์