เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม

    
ค้นหาคำที่ต้องการ          

  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๕/๘ N175
N171 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ N175 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕      
N172 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ N176 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖   สนใจอ่าน
สุตตันตปิฎก เล่มที่ 1-33 รวม 25 เล่ม
 
N173 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ N177 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗    
N174 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ N178 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘          
   
เล่ม ๕/๘
 
   พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕
(วินัยปิฎกเล่ม ๕ )
           
  มหาวรรค ภาค ๒  
    จัมมขันธกะ  
      เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร เป็นต้น  
       

เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร
พระสาคตเถระแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะออกบวช
ตั้งความเพียรสม่ำเสมอเทียบเสียงพิณ
พระโสณะสำเร็จพระอรหัตผล
พรรณนาคุณของพระขีณาสพ
นิคมคาถา

 
      ทรงอนุญาตรองเท้า เป็นต้น  
        ทรงอนุญาตรองเท้า
พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้าสีต่างๆ
พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้ามีหูไม่สมควร
พระพุทธบัญญัติทรงห้ามสวมรองเท้าบางชนิด
พระพุทธบัญญัติทรงห้ามสวมรองเท้าขลิบหนัง
ทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้ว
ห้ามสวมรองเท้าในที่บางแห่ง
ภิกษุอาพาธเป็นหน่อที่เท้า
พระพุทธานุญาตให้สวมรองเท้าเป็นพิเศษ
พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าไม้
พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าใบตาล
พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าไม้ไผ่
พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าต่างชนิด
 
      พระพุทธบัญญัติห้ามจับโค
เรื่องยาน
 
      พระพุทธบัญญัติห้ามใช้ที่นั่งและที่นอนสูงใหญ่ เป็นต้น  
        พระพุทธบัญญัติห้ามใช้ที่นั่งและที่นอนสูงใหญ่
พระพุทธบัญญัติห้ามใช้หนังผืนใหญ่
เรื่องภิกษุใจร้าย
พระพุทธบัญญัติห้ามใช้หนังโค
พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน
 
      เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ  
        เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ
กราบทูลอาณัติกพจน์ของพระอุปัชฌายะ ๕ ประการ
พระพุทธานุญาตพิเศษ
กำหนดเขตปัจจันตชนบทและมัชฌิมชนบท

 
      หัวข้อประจำขันธกะ  
    เภสัชชขันธกะ  
      ภิกษุอาพาธในฤดูสารท เป็นต้น  
       

ภิกษุอาพาธในฤดูสารท
พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ ในกาล
พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ นอกกาล

 
      พระพุทธานุญาตน้ำมันเปลว เป็นต้น  
        พระพุทธานุญาตน้ำมันเปลว
พระพุทธานุญาตมูลเภสัช
พระพุทธานุญาตเครื่องบดยา
พระพุทธานุญาตกสาวเภสัช
พระพุทธานุญาตปัณณเภสัช
พระพุทธานุญาตผลเภสัช
พระพุทธานุญาตชตุเภสัช
พระพุทธานุญาตโลณเภสัช
พระพุทธานุญาตจุณเภสัชเป็นต้น
พระพุทธานุญาตเครื่องกรอง
พระพุทธานุญาตเนื้อดิบและเลือดสด
พระพุทธานุญาตยาตาเป็นต้น
พระพุทธานุญาตน้ำมันเป็นต้น
 
      พระปิลินทวัจฉเถระอาพาธเป็นโรคลม เป็นต้น  
        พระปิลินทวัจฉเถระอาพาธเป็นโรคลม
อาพาธโรคลมเสียดยอกตามข้อ
อาพาธเท้าแตก
 
      อาพาธเป็นโรคฝี
พระพุทธานุญาตยามหาวิกัฏ ๔ อย่าง
ภิกษุอาพาธด้วยโรคต่างๆ
 
      พระปิลินทวัจฉเถระซ่อมแปลงเงื้อมเขา เป็นต้น  
        พระปิลินทวัจฉเถระซ่อมแปลงเงื้อมเขา
พระพุทธานุญาตอารามิก
นิรมิตมาลัยทองคำ
พระพุทธานุญาตเภสัช ๕
 
      พระพุทธานุญาตงบน้ำอ้อย เป็นต้น  
        พระพุทธานุญาตงบน้ำอ้อย
พระพุทธานุญาตถั่วเขียว
พระพุทธานุญาตยาดองโลณโสจิรกะ
พระพุทธบัญญัติห้ามอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้น
พระพุทธานุญาตให้อุ่นโภชนาหาร
พระพุทธานุญาตอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้น
พระพุทธานุญาตให้รับประเคนของที่เป็นอุคคหิต
พราหมณ์ถวายงาและน้ำผึ้งใหม่
พระพุทธานุญาตให้ฉันโภชนะไม่เป็นเดน
พระพุทธานุญาตผลไม้ที่ใช้เพาะพันธุ์ไม่ได้
 
       

พระพุทธบัญญัติห้ามทำสัตถกรรม
พระพุทธบัญญัติห้ามทำวัตถิกรรม

 
      อุบาสิกาสุปปิยาถวายเนื้อขา เป็นต้น  
        อุบาสิกาสุปปิยาถวายเนื้อขา
พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อมนุษย์ เป็นต้น
 
      เรื่องพราหมณ์ถวายยาคูและขนมปรุงด้วยน้ำหวาน เป็นต้น  
        เรื่องพราหมณ์ถวายยาคูและขนมปรุงด้วยน้ำหวาน
ข้าวยาคูมีคุณ ๑๐ อย่าง
พระพุทธานุญาตข้าวยาคูและขนมปรุงด้วยน้ำหวาน
 
      เรื่องมหาอำมาตย์ผู้เริ่มเลื่อมใส เป็นต้น  
        เรื่องมหาอำมาตย์ผู้เริ่มเลื่อมใส
พระพุทธบัญญัติห้ามฉันยาคูที่แข้น
 
      เรื่องพราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะถวายงบน้ำอ้อย เป็นต้น  
        เรื่องพราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะถวายงบน้ำอ้อย
พระพุทธานุญาตงบน้ำอ้อย
ทรงรับอาคารพักแรม เป็นต้น
 
      ทรงรับอาคารพักแรม  
        โทษแห่งศีลวิบัติ ๕ ประการ
อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ ๕ ประการ
 
     

เรื่องสุนีธะวัสสการะมหาอำมาตย์

 
      เรื่องเจ้าลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี เป็นต้น  
        เรื่องเจ้าลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี
นางอัมพปาลี ถวายอัมพปาลีวัน
 
      รื่องสีหเสนาบดี เป็นต้น  
        เรื่องสีหเสนาบดี
ดำริเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
สีหเสนาบดีได้ธรรมจักษุ
พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อที่ทำเฉพาะ
 
      พระพุทธบัญญัติห้ามภัตตาหารบางชนิดเป็นต้น  
        พระพุทธานุญาตกัปปิยภูมิ
วิธีสมมติกัปปิยภูมิ
กรรมวาจาสมมติกัปปิยภูมิ
พระพุทธานุญาตกัปปิยภูมิ ๓ ชนิด
พระพุทธานุญาตกัปปิยภูมิ ๔ ชนิด
 
      เรื่องเมณฑกะคหบดี เป็นต้น  
       

เรื่องเมณฑกะคหบดี
เมณฑกานุญาต

 
      เรื่องเกณิยชฎิล เป็นต้น  
        เรื่องเกณิยชฎิล
พระพุทธานุญาตน้ำอัฏฐบาน
พระพุทธานุญาตผักและแป้ง
 
      เรื่องวุฑฒบรรพชิต เป็นต้น  
        เรื่องวุฑฒบรรพชิต เป็นต้น
ห้ามภิกษุผู้เคยเป็นช่างกัลบกเก็บรักษามีดโกน
พระพุทธานุญาตผลไม้
พืชของสงฆ์และของบุคคล
 
      พระพุทธานุญาตมหาประเทศ ๔ เป็นต้น  
        พระพุทธานุญาตมหาประเทศ ๔ เป็นต้น
วัตถุเป็นกัปปิยะและอกัปปิยะ
พระพุทธานุญาตกาลิกระคน
 
     

หัวข้อประจำขันธกะ

 
    กฐินขันธกะ  
      ภิกษุปาไฐยรัฐเดินทางเข้าเฝ้า เป็นต้น  
        ภิกษุปาไฐยรัฐเดินทางเข้าเฝ้า
พระพุทธานุญาตให้กรานกฐิน
วิธีกรานกฐิน เป็นต้น
   วิธีกรานกฐิน
   กรรมวาจาให้ผ้ากฐิน
กฐินไม่เป็นอันกราน
กฐินเป็นอันกราน
 
      มาติกา ๘ เป็นต้น  
        มาติกา ๘
การเดาะกฐินกำหนดด้วยทำจีวรเสร็จเป็นต้น ความสิ้นหวัง ๑๒ หมวด
 
        ความสมหวัง ๑๒ หมวด
กรณียะ ๑๒ หมวด
หวังได้ส่วนจีวร ๙ วิธี
ผาสุวิหาร คือ อยู่ตามสบาย ๕ ข้อ
ปลิโพธและสิ้นปลิโพธ
 
     

หัวข้อประจำขันธกะ

 
    จีวรขันธกะ  
      เรื่องคนมีทรัพย์ ชาวพระนครราชคฤห์  
        กำเนิดชีวกโกมารภัจจ์
เรื่องพระเจ้าพิมพิสารทรงประชวรโรคริดสีดวงงอก
เรื่องเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห์
เรื่องบุตรเศรษฐีป่วยโรคเนื้องอกที่ลำไส้
 
        เรื่องพระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงประชวรโรคผอมเหลือง  
        พระผู้มีพระภาคเสวยพระโอสถถ่าย
พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร
พระพุทธานุญาตผ้าปาวารและผ้าโกเชาว์
พระพุทธานุญาตผ้ากัมพล
พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร ๖ ชนิด
เรื่องขอส่วนแบ่ง
 
      องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับจีวร เป็นต้น  
        องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับจีวร
วิธีสมมติ กรรมวาจาสมมติ
องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้เก็บจีวร
วิธีสมมติ กรรมวาจาสมมติ
พระพุทธานุญาตเรือนคลัง
องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเรือนคลัง
พระพุทธบัญญัติห้ามย้ายเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง
 
      องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้แจกจีวร เป็นต้น  
        องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้แจกจีวร
วิธีสมมติ กรรมวาจาสมมติ
 
      พระพุทธานุญาตน้ำย้อมเป็นต้น  
      พระพุทธบัญญัติห้ามใช้จีวรที่ไม่ตัด เป็นต้น  
        พระพุทธบัญญัติห้ามใช้จีวรที่ไม่ตัด
พระพุทธบัญชาให้แต่งจีวร
พระพุทธานุญาตไตรจีวร
พระพุทธบัญญัติอดิเรกจีวร
พระพุทธานุญาตให้วิกัปอดิเรกจีวร
พระพุทธานุญาตผ้าปะเป็นต้น
 
      เรื่องนางวิสาขา มิคารมาตา เป็นต้น  
        เรื่องนางวิสาขา มิคารมาตา
พระพุทธานุญาตผ้าวัสสิกสาฎกเป็นต้น
 
      พระนอนหลับลืมสติ เป็นต้น  
        พระนอนหลับลืมสติ
นอนหลับลืมสติ มีโทษ ๕ ประการ
นอนหลับคุมสติ มีคุณ ๕ ประการ
พระพุทธานุญาตผ้านิสีทนะ
พระพุทธานุญาตผ้าปัจจัตถรณะ
พระพุทธานุญาตผ้าปิดฝี
พระพุทธานุญาต ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก
 
      องค์ของการถือวิสาสะ ๕ ประการ
พระพุทธานุญาตผ้าบริขาร
พระพุทธานุญาตผ้าที่ต้องอธิษฐานและวิกัป
พระพุทธานุญาตผ้าที่ตัดและไม่ตัด
 
      พระให้ผ้าแก่โยมมารดาบิดาได้
พระพุทธบัญญัติให้ครองผ้า ๒ ผืนเข้าบ้าน
เหตุที่เก็บผ้าไตรจีวรไว้ได้
 
      ถวายจีวรเป็นของสงฆ์  
      เรื่องพระอุปนนท์  
      เรื่องพระอาพาธโรคท้องร่วง เป็นต้น  
        เรื่องพระอาพาธโรคท้องร่วง
องค์ของภิกษุอาพาธที่พยาบาลได้ยาก ๕ อย่าง
องค์ของภิกษุอาพาธที่พยาบาลได้ง่าย ๕ อย่าง
องค์ของภิกษุผู้ไม่เข้าใจพยาบาล ๕ อย่าง
องค์ของภิกษุผู้เข้าใจพยาบาล ๕ อย่าง
เรื่องให้บาตรจีวรของผู้ถึงมรณะภาพแก่คิลานุปัฏฐาก
วิธีให้ กรรมวาจาให้จีวรและบาตร
 
        เรื่องสมาทานติตถิยมีวัตรเปลือยกายเป็นต้น
พระฉัพพัคคีย์ทรงจีวรสีครามล้วนเป็นต้น
 
        เรื่องจีวรยังไม่เกิดแก่ผู้จำพรรษา
เรื่องพระเรวตเถระฝากจีวร เรื่องถือวิสาสะ
 
        จีวรที่เกิดขึ้นมี ๘ มาติกา  
      หัวข้อประจำขันธกะ  
    จัมเปยยขันธกะ  
      เรื่องพระกัสสปโคตร เป็นต้น  
       

เรื่องพระกัสสปโคตร
อุกเขปนียกรรม
กรรมที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้

 
      สงฆ์ ๕ ประเภท เป็นต้น  
       
สงฆ์ ๕ ประเภท
กรรมที่สงฆ์จตุรวรรคทำ
กรรมที่สงฆ์ปัญจวรรคทำ
กรรมที่สงฆ์ทสวรรคทำ
กรรมที่สงฆ์วีสติวรรคทำ
กรรมที่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นทำ
 
      ปฏิโกสนา ๒ อย่าง เป็นต้น  
        ปฏิโกสนา ๒ อย่าง
นิสสรณา ๒ อย่าง
โอสารณา ๒ อย่าง
 
      อุกเขปนียกรรมที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น  
        อุกเขปนียกรรมที่ไม่เป็นธรรม
อุกเขปนียกรรมที่เป็นธรรม
 
      พระอุบาลีทูลถามปัพพาชนียกรรมเป็นต้น  
      ตัชชนียกรรม เป็นต้น  
       

ตัชชนียกรรม
นิยสกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมเป็นต้น
ปัพพาชนียกรรม
ปฏิสารณียกรรม
อุกเขปนียกรรม
ขอระงับตัชชนียกรรม
ขอระงับนิยสกรรม
ขอระงับปัพพาชนียกรรม
ขอระงับปฏิสารณียกรรม
ขอระงับอุกเขปนียกรรม

 
      ตัชชนียกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น  
        ตัชชนียกรรม
นิยสกรรม
ปัพพาชนียกรรม
ปฏิสารณียกรรม
อุกเขปนียกรรม
ขอระงับตัชชนียกรรม
ขอระงับนิยสกรรม
ขอระงับปัพพาชนียกรรม
ขอระงับปฏิสารณียกรรม
ขอระงับอุกเขปนียกรรม
 
      หัวข้อประจำขันธกะ  
    โกสัมพีขันธกะ  
      เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง เป็นต้น  
       

เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูลให้ทรงทราบ
ทรงประทานโอวาท

 
      แยกกันทำอุโบสถในสีมา เป็นต้น  
        แยกกันทำอุโบสถในสีมาเป็นต้น
นานาสังวาสภูมิ ๒ อย่าง
สมานสังวาสภูมิ ๒ อย่าง
 
      เรื่องความบาดหมางกัน เป็นต้น  
        เรื่องความบาดหมางกันเป็นต้น
ทรงสอบถาม ทรงติเตียนแล้วทรงห้าม
 
      เรื่องทีฆาวุกุมาร เป็นต้น  
        เรื่องทีฆาวุกุมาร
พระเจ้าโกศลและพระมเหสีถูกจับ
พระราโชวาทของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช
เวรุปสมคาถา
 
        เสด็จพาลกโลณการกคาม
สามัคคีธรรม
เรื่องช้างใหญ่ปาริไลยกะ
อุบาสกอุบาสิกรชาวพระนครโกสัมพีไม่อภิวาท
 
      พระสารีบุตรเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ เป็นต้น  
        พระสารีบุตรเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ
วัตถุสำหรับอธรรมวาที ๑๘ ประการ
วัตถุสำหรับธรรมวาที ๑๘ ประการ
 
      พระเถรานุเถระเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ เป็นต้น  
        พระเถรานุเถระเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ
อนาถบิณฑิกคหบดีเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ
นางวิสาขามิคารมาตาเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ
 
      รับภิกษุผู้ถูกยกเข้าหมู่ เป็นต้น  
        รับภิกษุผู้ถูกยกเข้าหมู่
พระพุทธานุญาตให้ทำสังฆสามัคคี
วิธีทำสังฆสามัคคี
กรรมวาจาทำสังฆสามัคคี
สังฆสามัคคี ๒ อย่าง
อุบาลีคาถา
 
     

หัวข้อประจำขันธกะ

 
 

 
  Next
หนังสือพุทธวจนออนไลน์
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์