เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม

    
ค้นหาคำที่ต้องการ          

  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๓/๘ N173
N171 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ N175 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕      
N172 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ N176 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖   สนใจอ่าน
สุตตันตปิฎก เล่มที่ 1-33 รวม 25 เล่ม
 
N173 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ N177 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗    
N174 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ N178 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘          
   
เล่ม ๓/๘
 
   พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓
(วินัยปิฎกเล่ม ๓ )
         
  ภิกขุนีวิภังค์
  ปาราชิกกัณฑ์
      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา
      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา
      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
      บทสรุป
  สัตตรสกัณฑ์
      สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ เรื่องอุบาสกกับภิกษุณีถุลลนันทา
      สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ เรื่องชายาเจ้าลิจฉวีกับภิกษุณีถุลลนันทา
      สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓ เรื่องอันเตวาสินีของพระเถรีภัททากาปิลานี
      สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
      สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา
      สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา
      สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
      สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
      สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทา
      สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
      สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
      บทสรุป
  นิสสัคคิยกัณฑ์
    ปัตตวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
        สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
        สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
        สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
        สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
        สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
        สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
        สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
        สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
    จีวรวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
      บทสรุป
  ปาจิตติยกัณฑ์
    ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๑ ลสุณวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
        สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณี ๒ รูป
        สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
        สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
        สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีภรรยาเก่าของมหาอำมาตย์
        สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
        สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพราหมณ์คนหนึ่ง
        สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
        สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
    ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๒ อันธการวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปิลานีเถรี
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททากาปิลานีเถรี
        สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปิลานีเถรี
        สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
        สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
        สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
        สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
        สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปิลานีเถรี
        สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
        สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
    ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๓ นัคควรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องอุบาสกคนหนึ่ง
      ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๔ ตุวัฏฏวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณี ๒ รูป
สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
    ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๕ จิตตาคารวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
      ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๖ อารามวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระกัปปิตกะเถระ
สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
      ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๗ คัพภินีวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
      ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๘ กุมารีภูตวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๑๑ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
สิกขาบทที่ ๑๒ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๑๓ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
      ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๙ ฉัตตุปาหนวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

สิกขาบทที่ ๑๑ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๑๒ เรื่องภิกษุณีหลายรูป
สิกขาบทที่ ๑๓ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
บทสรุป
  ปาฏิเทสนียกัณฑ์
      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
    บทสรุป
  เสขิยกัณฑ์
      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
สิกขาบทที่ ๗๕ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
บทสรุป
    อธิกรณสมถกัณฑ์ที่สุด
คำนิคม
         
 

 
  Next
หนังสือพุทธวจนออนไลน์
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์