เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม

    
ค้นหาคำที่ต้องการ          

  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๒/๘ N172
N171 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ N175 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕      
N172 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ N176 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖   สนใจอ่าน
สุตตันตปิฎก เล่มที่ 1-33 รวม 25 เล่ม
 
N173 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ N177 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗    
N174 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ N178 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘          
   
เล่ม ๒/๘
 
   พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒
(วินัยปิฎกเล่ม ๒ )
         
  มหาวิภังค์ ภาค ๒
  นิสสัคคิยกัณฑ์
    จีวรวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทรงอติเรกจีวรไว้ได้ ๑๐ วันเป็นอย่างยิ่ง]
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย การอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้ราตรีหนึ่ง]
        สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ว่าด้วย การเก็บจีวรไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง]
        สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระอุทายี [ว่าด้วย การให้ภิกษุณีซักจีวรเก่า]
        สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีอุปปลวัณณา [ว่าด้วย การรับจีวรจากมือภิกษุณี]
        สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย การขอจีวรต่อเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ]
        สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การขอจีวรเกินกำหนด]
        สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย มูลค่าจีวรของเจ้าทรัพย์รายเดียว]
        สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย มูลค่าจีวรของเจ้าทรัพย์สองราย]
        สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย มูลค่าจีวรที่เจ้าทรัพย์ส่งมาถวาย]
        หัวข้อประจำ
    โกสิยวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทำสันถัตเจือด้วยไหม]
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทำสันถัตแห่งขนเจียมดำล้วน]
        สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทำสันถัตแห่งขนเจียมดำล้วน ๒ ส่วน]
        สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย การทำทรงสันถัตไว้ให้ได้ ๖ ฝน]
        สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระอุปเสนวังคันตบุตร [ว่าด้วย การทำสันถัตสำหรับนั่ง]
        สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ว่าด้วย การรับขนเจียม]
        สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การซักขนเจียม]
        สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย การรับทองเงิน]
        สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การซื้อขายด้วยรูปิยะ มีประการต่างๆ]
        สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย การแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆ]
        หัวข้อประจำเรื่อง
    ปัตตวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย บาตร]
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย บาตรมีแผลหย่อนห้า]
        สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ [ว่าด้วย เภสัช]
        สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย ผ้าอาบน้ำฝน]
        สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย การให้จีวรแล้วชิงเอามา]
        สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การขอด้ายมาเอง]
        สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย การสั่งช่างหูก ให้ทอจีวร]
        สิกขาบทที่ ๘ เรื่องมหาอำมาตย์คนหนึ่ง [ว่าด้วย อัจเจกจีวร]
        สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย เสนาสนะป่าเป็นที่มีรังเกียจ]
        สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การน้อมลาภที่เขาจะถวายเป็นของสงฆ์]
        หัวข้อประจำเรื่อง
       

บทสรุป

    ปาจิตติยกัณฑ์
      ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๑ มุสาวรรค
        สิกขาบทที่ ๑รื่องพระหัตถกะศากยบุตร [ว่าด้วย พูดเท็จ]
      สิกขาบทที่ ๒ [ว่าด้วย พูดเสียดสี]
          เรื่องพระฉัพพัคคีย์
เรื่องโคนันทิวิสาล
พระบัญญัติ สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์
           
          อุปสัมบันด่าอุปสัมบัน
          อุปสัมบันด่าอนุปสัมบัน
           
          อุปสัมบันล้ออุปสัมบัน
          อุปสัมบันล้ออนุปสัมบัน
          อนาปัตติวาร
      สิกขาบทที่ ๓ [ว่าด้วย พูดส่อเสียด]
          เรื่องพระฉัพพัคคีย์
พระบัญญัติ สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์
อุปสัมบันส่อเสียดอุปสัมบัน
ต้องอาบัติตามวัตถุ อนาปัตติวาร
      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย สอนธรรมว่าพร้อมกัน]
      สิกขาบทที่ ๕ [ว่าด้วย นอนร่วมกับอนุปสัมบัน]
          เรื่องพระนวกะ พระบัญญัติ
เรื่องสามเณรราหุล พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระอนุรุทธเถระ [ว่าด้วย นอนร่วมกับมาตุคาม]
        สิกขาบทที่ ๗ [ว่าด้วย แสดงธรรม]
          เรื่องพระอุทายี พระบัญญัติ
เรื่องอุบาสิกา พระอนุบัญญัติ ๑
เรื่องพระฉัพพัคคีย์ พระอนุบัญญัติ ๒
สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา [ว่าด้วย บอกอุตตริมนุสสธรรม]
      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย บอกอาบัติชั่วหยาบ]
      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี [ว่าด้วย ขุดดิน]
        หัวข้อประจำเรื่อง
    ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๒ ภูตคามวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี [ว่าด้วย พรากของเขียว]
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระฉันนะ [ว่าด้วย แกล้งกล่าวคำอื่น]
        สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระทัพพมัลลบุตร [ว่าด้วย โพนทะนา]
        สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุมากรูป [ว่าด้วย หลีกไปไม่เก็บเสนาสนะ]
        สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วย ใช้เสนาสนะแล้วไม่เก็บ]
        สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วย ใช้เสนาสนะแล้วไม่เก็บ]
        สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย นอนแทรกแซง]
        สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วย การฉุดคร่าภิกษุ]
        สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุ ๒ รูป [ว่าด้วย นั่งนอนบนร่างร้าน]
        สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระฉันนะ [ว่าด้วย การสร้างวิหารใหญ่]
        สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี [ว่าด้วย ใช้น้ำมีตัวสัตว์]
        หัวข้อประจำเรื่อง
    ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๓ โอวาทวรรค
      สิกขาบทที่ ๑ [ว่าด้วย สั่งสอนภิกษุณี]
          เรื่องพระฉัพพัคคีย์
พระบัญญัติ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์ (ต่อ)
องค์คุณ ๘ ของภิกษุผู้กล่าวสอนภิกษุณี
สิกขาบทวิภังค์
ครุธรรม ๘ ประการ
บทภาชนีย์ อัฏฐารสปาจิตตีย์ สัตตรสทุกกฏ อนาปัตติวาร
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระจูฬปันถกเถระ [ว่าด้วย สั่งสอนภิกษุณีเมื่ออาทิตย์ตกแล้ว]
      สิกขาบทที่ ๓ [ว่าด้วย สั่งสอนภิกษุณีถึงในที่อยู่]
          เรื่องพระฉัพพัคคีย์ พระบัญญัติ
เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
        สิกขาบทที่ ๔ รื่องพระฉัพพัคคย์ [ว่าด้วย สั่งสอนภิกษุณี เพราะเห็นแก่ลาภ]
      สิกขาบทที่ ๕ [ว่าด้วย ให้จีวร]
          เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุหลายรูป พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
        สิกขาบทที่ ๖รื่องพระอุทายี [ว่าด้วย เย็บจีวร]
      สิกขาบทที่ ๗ [ว่าด้วย ชักชวนกันเดินทาง]
          เรื่องพระฉัพพัคคีย์ พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
      สิกขาบทที่ ๘ [ว่าด้วย โดยสารเรือ]
          เรื่องพระฉัพพัคคีย์ พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
      สิกขาบทที่ ๙ [ว่าด้วย ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนำ]
          เรื่องภิกษุณีถุลลนันทาย์ พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
          สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระอุทายี [ว่าด้วย นั่งในที่ลับ]
หัวข้อประจำเรื่อง
    ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๔ โภชนวรรค
      สิกขาบทที่ ๑ [ว่าด้วย ฉันอาหารในโรงทาน]
          เรื่องพระฉัพพัคคีย์ พระบัญญัติ
เรื่องพระสารีบุตร พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
      สิกขาบทที่ ๒ [ว่าด้วย ฉันเป็นหมู่]
          เรื่องพระเทวทัต พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุอาพาธ พระอนุบัญญัติ ๑
เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในฤดูถวายจีวร พระอนุบัญญัติ ๒
เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในฤดูทำจีวร พระอนุบัญญัติ ๓
เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในคราวเดินทางไกล พระอนุบัญญัติ ๔
เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่
สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
      สิกขาบทที่ ๓ [ว่าด้วย ฉันทีหลัง]
          เรื่องบุรุษเข็ญใจ พระบัญญัติ
เรื่องคิลานสมัย พระอนุบัญญัติ ๑
เรื่องจีวรทานสมัย พระอนุบัญญัติ ๒
เรื่องจีวรกาลสมัย พระอนุบัญญัติ ๓
เรื่องวิกัปภัตตาหารที่หวังว่าจะได้
สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
      สิกขาบทที่ ๔ [ว่าด้วย อุบาสิกากาณมาตา]
          เรื่องอุบาสิกาชื่อกาณมาตา
เรื่องพ่อค้า พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
      สิกขาบทที่ ๕ [ว่าด้วย ห้ามภัตแล้วฉันอีก]
          เรื่องภิกษุหลายรูป พระบัญญัติ
เรื่องอาหารเดน พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
ลักษณะห้ามภัต ลักษณะของเคี้ยว ลักษณะของฉัน
บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
        สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุ ๒ รูป [ว่าด้วย ห้ามภัตแล้วถูกแค่นให้ฉัน]
        สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์
        สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระเวฬัฏฐสีสเถระ
      สิกขาบทที่ ๙ [ว่าด้วย ขอโภชนะอันประณีต]
          เรื่องพระฉัพพัคคีย์ พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุอาพาธ พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
        สิกขาบทที่ ๑๐ [ว่าด้วย รับประเคนเว้นน้ำและไม้ชำระฟัน]
          เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง พระบัญญัติ
ทรงอนุญาตน้ำและไม้ชำระฟัน พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร
หัวข้อประจำเรื่อง
    ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๕ อเจลกวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระอานนท์ [ว่าด้วย แจกขนมแก่นักบวช]
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย บอกให้กลับ]
        สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย นั่งแทรกแซง]
        สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย นั่งในที่กำบัง]
        สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย นั่งในที่ลับ]
        สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย รับนิมนต์แล้วไปฉันที่อื่น]
        สิกขาบทที่ ๗ เรื่องมหานามศากยะ [ว่าด้วย ปวารณาด้วยปัจจัย]
        สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย ไปดูกองทัพ]
        สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย อยู่ในกองทัพ]
        สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย ไปสู่สนามรบ]
        หัวข้อประจำเรื่อง
    ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๖ สุราปานวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระสาคตะ [ว่าด้วย การดื่มสุรา]
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การจี้]
        สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วย การเล่นน้ำ]
        สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระฉันนะ [ว่าด้วย ความไม่เอื้อเฟื้อ]
        สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การหลอนภิกษุ]
        สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย การติดไฟ]
        สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระเจ้าพิมพิสาร [ว่าด้วย การอาบน้ำ]
        สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย ของสำหรับทำให้เสียสี]
        สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย การวิกัปจีวร]
        สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วย การซ่อนจีวร]
        หัวข้อประจำเรื่อง
    ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๗ สัปปาณวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระอุทายี [ว่าด้วย แกล้งฆ่าสัตว์]
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย บริโภคน้ำมีตัวสัตว์]
        สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย ฟื้นอธิกรณ์]
        สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย ปิดอาบัติชั่วหยาบ]
        สิกขาบทที่ ๕ เรื่องเด็กชายอุบาลี [ว่าด้วย อุปสมบทกุลบุตรมีอายุ หย่อน ๒๐ ปี]
        สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ว่าด้วย เดินทางร่วมกับพ่อค้าผู้เป็นโจร]
        สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ว่าด้วย ชักชวนมาตุคามเดินทางสายเดียวกัน]
        สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระอริฏฐะ มิจฉาทิฏฐิ [ว่าด้วย พระอริฏฐะ]
        สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การคบหากับภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกวัตร]
        สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องสมณุทเทสกัณฑกะ มิจฉาทิฏฐิ [ว่าด้วย สมณุทเทสชื่อกัณฑกะ]
        หัวข้อประจำเรื่อง
    ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๘ สหธรรมิกวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระฉันนะ [ว่าด้วย การว่ากล่าวโดยถูกธรรม]
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การก่นสิกขาบท]
        สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การแสร้งทำหลง]
        สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การให้ประหาร]
        สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระฉัพพัคคย์ [ว่าด้วย การเงื้อหอกคือฝ่ามือ]
        สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การโจทด้วยอาบัติไม่มีมูล]
        สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การแกล้งก่อความรำคาญ]
        สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การแอบฟัง]
        สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การคัดค้านกรรม]
        สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การไม่ให้ฉันทะ]
        สิกขาบทที่ ๑๑ เรื่องพระทัพพมัลลบุตร [ว่าด้วย เรื่องท่านพระทัพพมัลลบุตร]
        สิกขาบทที่ ๑๒ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การน้อมลาภสงฆ์]
        หัวข้อประจำเรื่อง
    ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๙ รตนวรรค
        สิกขาบทที่ ๑ [ว่าด้วย การเข้าสู่พระราชฐาน]
          เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล
          โทษ ๑๐ อย่าง ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ว่าด้วย การเก็บรตนะ]
        สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การเข้าบ้านในเวลาวิกาล]
        สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย การทำกล่องเข็ม]
        สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย เตียงตั่งเกินประมาณ]
        สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย เตียงตั่งยัดนุ่น]
        สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทำผ้าสำหรับนั่ง]
        สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทำผ้าปิดฝี]
        สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทำผ้าอาบน้ำฝน]
        สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระนันทะ [ว่าด้วย การทำจีวรเท่าสุคตจีวร]
        หัวข้อประจำเรื่อง
      บทสรุป
    ปาฏิเทสนียกัณฑ์
        สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
        สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
        สิกขาบทที่ ๓ เรื่องตระกูลหนึ่ง
        สิกขาบทที่ ๔ เรื่องคนรับใช้ของเจ้าศากยะ
        บทสรุป
    เสขิยกัณฑ์
        วรรคที่ ๑ ปริมัณฑลวรรค
        วรรคที่ ๒ อุชชัคฆิกวรรค
        วรรคที่ ๓ ขัมภกตวรรค
        วรรคที่ ๔ สักกัจจวรรค
        วรรคที่ ๕ กพฬวรรค
        วรรคที่ ๖ สุรุสุรุวรรค
        วรรคที่ ๗ ปาทุกาวรรค
       

ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑ ถึง ๘
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๙ ถึง ๑๔
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๕
บทสรุป

        ธรรมคืออธิกรณสมถะ
        คำนิคม
 

 
  Next
หนังสือพุทธวจนออนไลน์
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์