เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ  

 
  เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ การประสูติ เสด็จอุทยาน การออกบวช
   บำเพ็ญสมาบัติ บำเพ็ญทุกรกิริยา การแสวงหาสัจจะ การตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปลงสังขาร ปรินิพพาน
1001
 
  1) การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
2) การประสูติ พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
3) เสด็จอุทยาน (วิปัสสีราชกุมาร)
4) บำเพ็ญสมาบัติ ในสำนักอาฬารดาบส และ อุทกดาบส รามบุตร
5) ปฏิบัติวัตรของเดียรถีย์ ก่อนบำเพ็ญทุกรกิริยา
6) บำเพ็ญทุกรกิริยา ๗ วาระ
7) การแสวงหาสัจจะ - อาการแห่งการตรัสรู้
8) สิ่งที่ตรัสรู้
9) หลังตรัสรู้ ทรงปริวิตก
10) ปัญจวัคคีย์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา
11) การปรินิพพาน
      - เสด็จแสดงธรรมในช่วงวาระสุดท้าย
      - ปลงสังขาร
      - เสด็จกุสินารา เพื่อปรินิพพาน
 
   
 
1 การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ (ชุด5 เล่มจากพระโอษฐ์)
977 คำชี้แจงเฉพาะภาคนี้
ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจจ์
  ตลอดวัฏฏสงสารของพระองค์ ไม่เคยทรงบังเกิด ในชั้นสุทธาวาส
  ในวัฏฏสงสารที่ล่วงมาแล้ว เคยทรงบูชายัญญ์และบำเรอไฟแล้วอย่างมาก
  ทิฏฐานุคติแห่งความดี ที่ทรงสั่งสมไว้แต่ภพก่อนๆ
    (ย่อ) ความดีที่ตถาคตสั่งสมไว้แต่ปางก่อน
  ชาติที่ ๑ ครั้งมีพระชาติเป็นโชติปาลมาณพ
978 ชาติที่ ๒ ครั้งมีพระชาติเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์ (มหาสุทัสสนสูตร)
  ชาติที่ ๓ ครั้งมีพระชาติเป็นปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์
  ชาติที่ ๔ ครั้งมีพระชาติเป็นพระเจ้ามฆเทวราช (มฆเทวสูตร)
979 ชาติที่ ๕ ครั้งมีพระชาติเป็นมหาโควินทพราหมณ์
  ชาติที่ ๖ ครั้งมีพระชาติเป็นรถการ ช่างทำรถ
  ชาติที่ ๗ ครั้งมีพระชาติเป็นอกิตติดาบส
  ชาติที่ ๘ ครั้งมีพระชาติเป็นพระจันทกุมาร
  ชาติที่ ๙ ครั้งมีพระชาติเป็นสังขพราหมณ์
  ชาติที่ ๑๐ ครั้งมีพระชาติเป็นเวลามพราหมณ์
980 ชาติที่ ๑๑ ครั้งมีพระชาติเป็นพระเวสสันดร
  ชาติที่ ๑๒ ครั้งมีพระชาติเป็นมาตังคชฎิล
  ชาติที่ ๑๓ ครั้งมีพระชาติเป็นจูฬโพธิ
  ชาติที่ ๑๔ ครั้งมีพระชาติเป็นเจ้าชายยุธัญชยะ
  ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์
 
 
   
 
2 การประสูติ พุทธประวัติ (ชุด5 เล่มจากพระโอษฐ์)
โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว
  การปรากฏของพระตถาคต มีได้ยากในโลก
  โลกที่กำลังมัวเมาในกามคุณ ถือตัว เป็นคนบอด ก็ยังสนใจในธรรมของพระตถาคต
  พระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลก เพื่อแสดงแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐแก่โลก
  พระตถาคตเกิดขึ้นนี้ แสดงธรรมเพื่อ ความรำงับ ดับ รู้
  ธรรมชาติ ๓ อย่าง ทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก
  ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน
  พุทธประวัติ เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน
  การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต ดำรงอยู่ในหมู่ เทพชั้นดุสิต จนกระทั่งตลอดกาลแห่งอายุ
  การจุติจาก ดุสิตลงสู่ครรภ์ โพธิสัตว์ มีสติ รู้ตัวทั่วพร้อม
  แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ
  การลงสู่ครรภ์ กำลังก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดา การอยู่ในครรภ์ 
  การประสูติ มารดายืนคลอด เทวดารับก่อน มีท่อธารจากอากาศ กล่าวอาสภิวาจา ชาติสุดท้าย ภพใหม่ไม่มี
  เกิดแสงสว่าง และเสียง สนั่นหวั่นไหว โอฬารไปทั่วทั้งโลกธาตุ แม้ในโลกันนรกที่มืดมิด
  มหาปุริสลักขณะ ๓๒ ถ้าเป็นฆราวาส ย่อมเป็นจักรพรรดิ. ถ้าออกบวชจะได้เป็น อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
  บุรพกรรมของการได้มหาปุริสลักขณะ
  ประสูติได้ ๗ วัน พระชนนีทิวงคต เข้าถึงเทวนิกาย ชั้นดุสิต
  ทรงได้รับการบำเรอ มีปราสาท ๓ หลัง สำหรับฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน บำเรอด้วยดนตรี ปราศจากบุรุษ
  กามสุขกับความหน่าย
  ทรงหลงกามและหลุดจากกาม
  ความรู้สึก ที่ถึงกับทำให้ออกผนวช
  การออกผนวช เมื่ออายุ ๒๙
 
 
   
 
3 พระวิปัสสีราชกุมาร เสด็จอุทยาน ทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บ ตนตาย และบรรพชิต (ฉบับหลวง)
902 พระพุทธเจ้าวิปัสสีราชกุมาร เสด็จอุทยาน
  ทรงเห็นคนชรา ในอุทยาน
ทรงเห็นคนเจ็บ ในอุทยาน
  ทรงเห็นคนตาย ในอุทยาน
  ทรงเห็นบรรพชิต ในอุทยาน
  ทรงปลงผมและหนวด
  ทรงผนวชแล้ว มหาชนพากันบวชตาม
 
 
   
 
4 บำเพ็ญสมาบัติ ในสำนักอาฬารดาบส และ อุทกดาบส รามบุตร (พระไตรปิฏกฉบับหลวง)
446 ในสำนักอาฬารดาบส ...เข้าถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติ (สมาธิระดับ7) เสมอกับอาจารย์
447 ในสำนักอุทกดาบส รามบุตร ...เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ (สมาธิระดับ8) เสมอกับอาจารย์
 
 
   
 
5 ปฏิบัติวัตรของเดียรถีย์ ก่อนบำเพ็ญทุกรกิริยา (ชุด5 เล่มจากพระโอษฐ์)
983 ปฏิบัติวัตรของเดียรถีย์ (อัตตกิลมถานุโยค)
  ๑. ตปัสสีวัตร.. วัตรมีตบะ เปลือยกาย ใช้มือเช็ดอุจจาระ ไม่รับอาหารจากหญิงมีครรภ์ ในที่มีสุนัขยืนเฝ้า
  ๒. ลูขวัตร.. ทำตัวเศร้าหมอง ทำตัวสกปรก จนผิวตกสะเก็ด
  ๓. เชคจฉิวัตร.. มีสติก้าวไป ถอยกลับ โดยอาการเท่าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนของเรา
  ๔. ปวิวิตตวัตร... อยู่ป่าโดดเดี่ยว หลบหน้าผู้คน กินอุจาระวัว(โคมัย)
  ๕. วัตรในอุเบกขา เข้าป่า เปลือยกาย นอนในป่าช้านอนทับซากศพ โดนเด็กเลี้ยงโคแกล้ง ถ่ายอุจจาระรด
  ๖. กินลูกกะเบาเป็นอาหาร กินน้ำลูกกะเบา ทำให้กายซูบผอม เหมือนเถาวัลย์
  ๗. สภาพกาย เพราะอาหารน้อย สะโพกเหมือนรอยเท้าอูฐ เห็นซี่โครงชัด เบ้าตาลึก ลุกถ่ายอุจจาระก็ล้มพับ
 
 
   
 
6 บำเพ็ญทุกรกิริยา ๗ วาระ (ชุด5 เล่มจากพระโอษฐ์)
239 (วาระที่ ๑) ขบฟันด้วยฟัน อัดเพดานด้วยลิ้น ข่มจิตด้วยจิต บีบศีรษะให้แน่นจนร้อนจัด
(วาระที่ ๒) กลั้นลมหายใจ จนเสียงลมออกทางช่องหูทั้งสอง ดังเหลือประมาณ
  (วาระที่ ๓) กลั้นลมหายใจให้ยิ่งขึ้นไปอีก เหมือนถูกเชือดเอาที่แสกกระหม่อมด้วยมีดโกน
  (วาระที่ ๔) กลั้นลมหายใจให้ยิ่งขึ้นไปอีก จนปวดศีรษะ เหมือนถูกรัดศีรษะด้วยเกลียวเชือก
  (วาระที่ ๕) กลั้นลมหายใจให้ยิ่งขึ้นไปอีก ลมหวนกลับลงแทงเอาพื้นท้อง คนฆ่าโคเฉือนเนื้อท้องด้วยมีด
  (วาระที่ ๖) กลั้นลมหายใจให้ยิ่งขึ้นไปอีก จนเกิดความร้อนทั่วกาย เหมือนถูกจับย่างบนหลุมถ่านเพลิง
  (วาระที่ ๗) เทวดาขอร้องอย่าอดอาหารเลย.. เราจักแทรกโอชาทิพย์ลงตามขุมขน (พระพุทธเจ้าปฏิเสธ)
  ทรงอดอาหารให้น้อยลงไปอีก เท่าเยื่อถั่วเขียวบ้าง เท่าเยื่อถั่วพูบ้าง จนซูบผอมลงเป็นเหมือนเถาวัลย์
751 ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้ ด้วยการทำทุกรกิริยา ทรงเห็นว่าไม่เป็นทางตรัสรู้ ก็ทรงเลิกเสีย
  ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ ทรงระลึกสมัยงานแรกนา เรานั่ง ณ ร่มหว้า สงัดจากกามและอกุศล
  ปัญจวัคคีย์หลีก หลังตถาคตกลืนกินอาหารหยาบ คือข้าวสุกและขนมสดว่าเป็นคนมักมาก
  ทรงตริตรึกเพื่อตรัสรู้ ว่าอะไรหนอเป็นรสอร่อย อะไรเป็นโทษในโลก อะไรเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลก
 

ทรงเที่ยวแสวงเพื่อความตรัสรู้ ซึ่งอนุตตรสัมมา สัมโพธิญาณ ก็แหละ ญาณทัศนะเครื่องรู้

 
 
   
 
7 การแสวงหาสัจจะ - อาการแห่งการตรัสรู้ (ชุด5 เล่มจากพระโอษฐ์)

752
ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้ (กามวิตก พยาปาทวิตก วิหิงสาวิตก และตั้งความเพียรเพื่อละ วิตกทั้ง๓)
753 ทรงกำหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้ แสงและรูปที่เห็นเกิดขึ้นและหายไปเรา
754 ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท..ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์
755 ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด / ทรงแสวงเนื่องด้วยเบญจขันธ์/ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์
756 ทรงพยายามในอธิเทวญาณทัศนะเป็นขั้นๆ / ทรงทำลายความขลาด /ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก
757 วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด  คือ อานาปานสติสมาธิ
758 ทรงพยายามในเนกขมัมจิต และอนุปุพพวิหารสมาบัติ
759 ทรงอธิษฐานความเพียร ความฝันครั้งสำคัญ ปฐพีเป็นที่นอน เขาหิมวันต์เป็นหมอน หญ้าคา งอก จากสะดือ
760 อาการแห่งการตรัสรู้ บรรล ฌาน๑ ๒ ๓ ๔ บรรลุวิชชา 3 ได้แก่ บุพเพนิวาสา จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ
 
 
   
 
8 สิ่งที่ตรัสรู้ (ชุด5 เล่มจากพระโอษฐ์)
761 สิ่งที่ตรัสรู้ สุดโต่ง ...ทางอันประเสริฐคือองค์ 8 เรื่องความทุกข์ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
762 การตรัสรู้คือการทับรอยพระพุทธเจ้าในอดีต เหมือนบุรุษเที่ยวไปในป่าทึบ พบรอยทางเก่า
762 การตรัสรู้คือการ ทรงรู้แจ้งผัสสายตนะโดยอาการห้า / เกิดแสงสว่าง / แผ่นดินไหว
764 การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว/วิหารธรรมที่ทรงอยู่ เมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆ รู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว
765 ทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่สุด / ทรงเป็นผู้ข่มอินทรีย์ได้ ทำลายอวิชชาออกมาได้ก่อนใครๆ
766 ทรงมีตถาคตพลญาณสิบอย่าง / มีตถาคตพลญาณสิบอย่าง /มีตถาคตพลห้าอย่าง
767 ทรงทราบอินทรีย์ของสัตว์ ของบุคคล 4 จำพวก หยดน้ำลงกะทะร้อนให้หายอย่างรวดเร็ว
768 ทรงมีและทรงแสดงยถาภูตญาณ ที่ทำให้แจ้งอธิมุตติบท /ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง
769 ทรงประกาศพรหมจักรท่ามกลางบริษัท 1.ขันธ์5 2.กฎอิทัป 3.ปฏิจจสายเกิด 4.ปฏิจจสายดับ
 
 
   
 
9 แรกตรัสรู้ ทรงปริวิตก (ชุด5 เล่มจากพระโอษฐ์)
973 1) โพธิกถาปฏิจจสมุปบาทมนสิการ  ทรงพิจารณาปฏิจจ(สายเกิด-ดับ)ตลอด ๗ วัน
  2) พุทธอุทานคาถาที่ ๑  ทรงพิจารณาปฏิจจ (สายเกิด-ดับ) ตลอด ๗ วัน อนุโลมและปฏิโลม
  3) พุทธอุทานคาถาที่ ๒ (ทบทวนปฏิจ)เมื่อธรรมทั้งหลายปรากฎ ความสงสัยย่อมสิ้นไป
  4) พุทธอุทานคาถาที่ ๓ (ทบทวน)เมื่อธรรมทั้งหลายปรากฏ เมื่อนั้นย่อมกำจัดมาร เสียได้
  5) เรื่องพราหมณ์หุหุกชาติ พราหมณ์ทูลถามว่า คำว่าพราหมณ์ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ
  6) พุทธอุทานคาถา  พราหมณ์ใดมีบาปอันลอยแล้ว ไม่มีกิเลส มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
  7) มุจจลินทนาคราช  พันล้อมกายพระพุทธเจ้า ๗ รอบ ครบ ๗ วันแปลงร่างเป็นคน
  8) พุทธอุทานคาถา  ความสงัดเป็นสุขของผู้สันโดษ.. ความไม่พยาบาทเป็นสุขในโลก
974 1) ล่วง ๗ วัน อตปุสสะ และ ภัลลิก ถวายสัตตุผง และสัตตุก้อน ตามที่เทวดาแนะนำ
  2) ทรงปริวิตก ว่าธรรมที่บรรลุแล้วเห็นได้ยาก รู้ได้เฉพาะบัณฑิต หมู่สัตว์ยังเริงรมย์ยินดีในอวิชชา
  3) อนัจฉริยคาถา  พระทัยก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อย ไม่น้อมไปเพื่อทรงแสดงธรรม
  4) ท้าวสหัมบดีพรหม ทราบพระปริวิตกของพระผู้มีพระภาค ปริวิตกว่าโลกจักฉิบหาย
  5) สัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว ๓ เหล่า เหมือน บัวกออุบล กอปทุม กอบุณฑริก
  6) ทรงดำริว่าจะแสดงธรรม แก่อาฬารดาบส อุทกดาบส แต่เทวดาบอกเสียชีวิตแล้ว

7) อาชีวก เห็นผิวพรรณของ ภ.ผุดผ่องยิ่งนัก ถาม..ใครเป็นศาสดาของท่าน

 
 
     
 
10 ปัญจวัคคีย์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา (ชุด5 เล่มจากพระโอษฐ์)
975 1) เรื่องพระปัญจวัคคีย์ : เข้าใจว่าพระตถาคตยังไม่บรรลุธรรม ยังเป็นผู้มักมาก
  2) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา ส่วนสุดสอง ที่ไม่ควรเสพ คือกามสุข ทางสายกลางคือมรรค๘
  3) ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง.. ทุกข์-ควรกำหนดรู้..สมุทัย-ควรละ..นิโรธ-ควรทำให้แจ้ง
  4) ญาณทัศนะมี ๓ รอบ ๑๒ อาการ : โกณฑัญญะเห็นธรรมก่อน เทวดาบันลือธรรมจักร
976 1) ปัญจวัคคีย์ทูลขออุปสมบท : พระโกณฑัญญะ บรรลุแล้ว วัปปะ ภัททิยะ มหานาทะ อัสสชิ ก็ตามมา
  2) อนัตตลักขณสูตร:รูปเป็นอนัตตา เวทนา สัญญา สังขาร เป็นอนัตตา ขันธ์ทั้ง ๕ จึงเป็นไปเพื่ออาพาธ
  3) ตรัสถามความเห็นของพระปัญจวัคคีย์ : รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า
  4) ตรัสให้พิจารณา ยถาภูตญาณทัสสนะ: พึงเห็นรูปด้วยปัญญาอันชอบว่า นั่นไม่ใช่ของเรา
 
 
   
 
11 ปรินิพพาน เทวดาแสดงฤทธิ์ การแบ่งพระสรีระ (พระไตรปิฏกฉบับหลวง)
       เสด็จแสดงธรรมในช่วงวาระสุดท้าย
624 อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ และ อปริหานิยธรรม ๖ ข้อปฏิบัติที่มีแต่ความเจริญไม่มีเสื่อม แสดงกับเจ้าวัชชี
625 เสด็จไปยัง อัมพลัฏฐิกา นาฬันทคาม ปาฏลิคาม สุญญาคาร ..พระองค์พร้อมภิกษุสงฆ์ทรงหายตัว
626 เสด็จถึงโกฏิคาม นาทิกคาม.. แสดงธรรมแก่สาวก เสด็จเมืองเวสาลีเจ้าลิจฉวี นำเสด็จขึ้นยานท่องไป
627 เจ้าลัจฉวี วรรณะเขียว มีผ้าเขียว เครื่องประดับเขียว บางพวกแดง เหลือง ขาว คล้ายเทวดาดาวดึงส์
628 เสด็จไปยังบ้านเวฬุวคาม และทรงจำพรรษาที่นี่ ครั้งนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ถึงใกล้จะปรินิพพาน...
       ปลงสังขาร
629 มารเข้าเฝ้าขอให้พระองค์ปรินิพพาน..เกิดแผ่นดินไหวขณะปลงสังขาร..ตรัสเรื่องอภิภายตนะ๘ วิโมกข์๘
630 อานนท์ถูกมารดลใจไม่ให้ร้องขอปลงสังขาร..สติปัฏ- ๔ สัมมัป-๔ อินทรีย์ ๕ พละ๕ โภชฌงค์๗ มรรค ๘
631 เสด็จเวสาลี...จะเห็นครั้งสุดท้าย เสด็จไป หัตถีคาม อัมพคาม ชัมพุคาม โภคนคร. แสดงมหาประเทศ ๔
632 เมืองปาวา นายจุนท ถวายภัตเป็นสุกรมัททวะ รับสั่งให้นำไปฝัง พระองค์ลงพระโลหิต เสด็จกุสินารา
633 ปุกกุสะ เล่าว่าอาฬารดาบส เข้าสมาธิไม่ได้ยินเกวียน๕๐๐ เล่มผ่านไป.. แต่ตถาคตไม่ได้ยินแม้ฟ้าผ่า
634 เสด็จกุสินารา มีดอกไม้ทิพย์ดนตรีทิพย์ เทวดาเข้าเฝ้าโดยรอบ บ้างคร่ำครวญ.. ตรัสสังเวชนียสถาน๔
      เสด็จกุสินารา เพื่อปรินิพพาน
635 อานนท์ร่ำให้.. ตถาคตจะปรินิพพาน..กุสินาราเคยเมืองของจักรพรรดิ มหาสุทัสสนะ.. สุภัทท ขอเข้าเฝ้า
636 ทรงให้ภิกษุถาม ตรัส ๓ ครั้งแต่เงียบหมด..จากนั้นพระองค์เข้าฌานไปตามลำดับ จนปรินิพพาน
637 เทวดาแสดงฤทธิ์.. พระกัสสปพร้อมสงฆ์ ๕๐๐ รูปมาถึง เชิงตะกอนติดไฟเอง พระสรีระแบ่งเป็น๘กอง
 
   
   
 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์