เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
   เรื่องโลกธาตุในพุทธศาสนา โลกธาตุขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 178  
 
  (ย่อ)

โลกธาตุ
การเปรียบเทียบโลกธาตุขนาดต่างๆ
พระองค์อธิบายโลกธาตุขนาดเล็กก่อน
ส่วนโลกธาตุขนาดกลาง ก็ใช้วิธี คูณด้วย 1000 และ
โลกธาตุขนาดใหญ่ ก็ตั้งหลักจากโลกธาตุขนาดกลาง แล้ว คูณด้วย 1000 เช่นกัน ...
หรือแต่ละขนาดของโลกธาตุ จะใหญ่กว่ากัน 1000 เท่า

โลกธาตุ มี 3 ขนาด (3 ระบบ)
๑) สหัสสี จูฬนิกา.. โลกธาตุขนาดเล็ก
๒) ทวิสหัสสี มัชฌิมิกา.. โลกธาตุขาดกลาง (ขนาดเล็ก*1,000)
๓) ติสหัสสี มหาสหัสสี.. โลกธาตุขนาดใหญ่ (ขนาดกลาง *1,000)

-------------------------------------------------------------------------


ตถาคต มีญาณไปถึงทั่วทั้งโลกธาตุ
ทรงเปล่งเสียงจากที่นี่.. ให้ไปถึงทั่วทั้งโลกธาตุ โดยไม่มีประมาณ หรือได้ยินแค่ไหนก็ได้
ทรงแผ่รัศมีแสง.. ให้ไปถึงทั่วทั้งโลกธาตุ

โดยพระองค์จะทำให้สัตว์เหล่านั้นรู้สึกต่อแสงก่อน จากนั้นจะบันลือเสียงให้สัตว์ได้ยิน... นัยยะนี้ก็คือ แม้สัตว์นรกในชั้นลึกสุดที่ไม่เคยเห็นแสงมาก่อน ก็จะเห็นแสงจากตถาคต ส่องไปถึง ทำให้สัตว์นรกในขุมนั้น รู้ว่าอยู่กันอย่างหนาแน่น

รัศมีแสง และ เสียงที่ไปถึงทั่วทั้งโลกธาตุ หรือทั้ง 5 คติ เป็นการส่งสัญญาณ ว่าบัดนี้ อรหันต สัมมาสัมพุทธะ ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกธาตุนี้

 

พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ หน้า ๑๙๓-๑๙๔

เรื่องโลกธาตุในพุทธศาสนา

   ๑) สหัสสีจูฬนิกา
โลกธาตุ (โลกธาตุขนาดเล็ก)
   ๒) ทวิสหัสสีมัชฌิมิกา โลกธาตุ (ขนาดกลาง)
   ๓) ติสหัสสีมหาสหัสสี โลกธาตุ (ขนาดใหญ่)

อานนท์! ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แผ่รัศมีส่องแสงให้สว่างไปทั่วทิศ กินเนื้อที่ประมาณ เท่าใด (พ้นที่โลกธาตุขนาดเล็ก วัดด้วยแสงอาทิตย์ที่ส่องไปถึง )

๑) สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ (โลกธาตุขนาดเล็ก)

(เอกภพ)
โลกมีเนื้อที่เท่านั้น มีจำนวนพันหนึ่ง
ในพันโลกนั้น มีดวงจันทร์ พันดวง
ดวงอาทิตย์ พันดวง
ภูเขาสิเนรุ พันลูก

(แดนมนุษย์ ๔ แห่ง)
ชมพูทวีป พันทวีป
อมรโคยาน
พันทวีป
อุตรกุรุ
พันทวีป
ปุพพวิเทหะ พันทวีป

(มหาสมุทร มหาราช)

มหาสมุทร สี่พัน
มหาราช สี่พัน

(เทวดากามภพ รูปภพ)

จาตุมมหาราชพันหนึ่ง ดาวดึงส์พันหนึ่ง ยามาะพันหนึ่ง ดุสิตพันหนึ่ง
นิมมานรดีพันหนึ่ง ปรนิมมิตวสวัตตีพันหนึ่ง พรหมพันหนึ่ง

นี้เรียกว่า สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ (โลกธาตุขนาดเล็ก)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒) สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ (โลกธาตุขนาดกลาง)
มีขนาดเท่าใด โลกธาตุขนาดเท่านั้น คำนวณทวีขึ้นโดยส่วนพัน
นั้นเรียกว่า ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


๓) ทวิสหัสสีมัชฌิมิกา (โลกธาตุขนาดใหญ่)
โลกธาตุ มีขนาดเท่าใด โลกธาตุขนาดเท่านั้น คำนวณทวีขึ้นโดยส่วนพัน
นั้นเรียกว่า ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตถาคต มีญาณไปถึงทั่วทั้งโลกธาตุ
(สามารถ ส่งเสียงจากที่นี่ ให้ไปถึงทั่วทั้งโลกธาตุ โดยไม่มีประมาณ.. สามารถแผ่รัศมี แสง ให้ไปถึงทั่วทั้งโลกธาตุ โดยพระองค์จะทำให้สัตว์เหล่านั้นรู้สึกต่อแสงก่อน จากนั้นจะบันลือ เสียงให้สัตว์ได้ยิน... นัยยะนี้ก็คือ แม้สัตว์นรกในชั้นทึ่ลึกสุดที่ไม่เคยเห็นแสง ก็จะเห็นแสง จากตถาคต ทำให้รู้ว่าสัตว์นรกในขุมนั้น อยู่กันอย่างหนาแน่น)

อานนท์ ! ตถาคต เมื่อมีความจำนง ก็ ย่อมพูด ให้ติสหัสสีมหาสหัสสี
โลกธาตุ ได้ยินเสียงทั่วกันได้ หรือว่าจำนงให้ได้ยินเพียงเท่าใด ก็ได้

"ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า! เป็นไปได้ด้วยวิธีอย่างใด พระเจ้าข้า?"

อานนท์ ! ตถาคตอยู่ที่นี่ จะพึงแผ่รัศมี มีโอภาสสว่างไปทั่วติสหัสสี
มหาสหัสสีโลกธาตุ เสียก่อน

เมื่อสัตว์เหล่านั้น รู้สึกต่อแสงสว่างอันนั้นแล้ว ตถาคตก็จะบันลือเสียง ให้สัตว์เหล่านั้นได้ยิน. อย่างนี้แล

อานนท์! ตถาคตจะพูด ให้ติสหัสสี มหาสหัสสีโลกธาตุ ได้ยินเสียงทั่วกันได้
หรือจำนงให้ได้ยินเพียง เท่าใด ก็ได้.

บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๒/๕๒๐. ตรัสแก่พระอานนท์

สรุป
โลกธาต-เล็ก (สหัสสี จูฬนิกา) ดวงจันทร์ 1000...พรหมโลก 1000
โลกธาต-กลาง (ทวิสหัสสี มัชฌิมิกา) โลกธาตุขนาดเล็ก คูณ 1,000
โลกธาต-ใหญ่ (ติสหัสสี มหาสหัสสี) โลกธาตุขนาดกลาง คูณ 1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โลกธาตุอย่างเล็ก (สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ)

 • ดวงจันทร์ 1,000
 • ดวงอาทิตย์ 1,000
 • ภูเขาสิเนรุ 1,000
 • ชมพูทวีป 1,000
 • อมรโคยานทวีป 1,000
 • อุตรกุรุทวีป 1,000
 • ปุพพวิเทหะทวีป 1,000
 • มหาสมุทร 4,000
 • ท้าวมหาราช 4,000
 • เทวโลก จาตุมหาราช 1,000
 • เทวโลก ดาวดึงส์ 1,000
 • เทวโลก ยามา 1,000
 • เทวโลก ดุสิต 1,000
 • เทวโลก นิมมานรดี 1,000
 • เทวโลก ปรนิมมิตวสวัตดี 1,000
 • พรหมโลก 1,000
โลกธาตุอย่างกลาง (ทวิสหัสสีมัชฌิมิกา โลกธาตุ) = โลกธาตุอย่างเล็ก x 1,000
โลกธาตุอย่างใหญ่ (ติสหัสสีมหาสหัสสี โลกธาตุ) = โลกธาตุอย่างกลาง x 1,000


ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ

       
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์