เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ม้าอาชาไนย 4 ประเภท (ปโตทสูตร) 148  
 
ม้าอาชาไนย 4 ประเภท
จำพวกที่ 1
ไม่ต้องรอ ให้นายสารถีเอาปฎักมา แทงหลัง แค่เห็นเงาปฎัก
บางคนรู้ข่าวคนอื่นได้รับทุกข์ หรือถึงแก่ความตาย ก็เร่งขวนขวายทำความดี เพราะรู้ว่าหลีกหนีไม่พ้น
จำพวกที่ 2
แม้เห็นเงาปฎักก็หาได้ยำเกรง ต้องรอให้นายสารถี เอาปฎัก แทงทะลุขุมขน
บางคนรู้ข่าวคนอื่นได้รับทุกข์ หรือตายต่อหน้า ก็เร่งขวนขวายทำความดี เพราะรู้ว่าหลีกหนีไม่พ้น
จำพวกที่ 3
แม้เห็นเงาปฎักนายสารถีก็ไม่รู้สึกรู้สา แม้ถูกปฎักแทงทะลุขุมขน ก็ยังไม่สำเหนียก นายสารถีต้องเอาปฎัก แทงทะลุไปถึงเนื้อ
บางคนรอให้เห็นญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิด ได้รับ ทุกข์ หรือ ถึงแก่ความตายเสียก่อน จึงยอมเร่งสร้าง บุญสร้างกุศล เพราะรู้ว่า สิ่งเหล่านั้นหลีกหนีไม่พ้น
จำพวกที่ 4
คือม้าอาชาไนยที่เห็นเงาปฎักก็ไม่กลัว ถูกแทงไปถึงขุมขนก็ไม่ตระหนัก นายสารถี แทงปฎัก ทะลุไปถึงเนื้อ ก็ยังไม่ทำตาม จนกระทั่งปลายปฎัก ทะลุ ไปถึงกระดูกจึงค่อย สลดลง
บางคนได้ข่าวเรื่องทุกข์ หรือความตายของคนอื่นก็เฉยๆ เห็นความทุกข์ ความตายของคนอื่น ก็เฉยๆ
เห็นญาติพี่น้อง คนใกล้ตนประสบความทุกข์ เผชิญความ ตายก็ยังไม่นำพา กระทั่งความทุกข์นั้น มาถึงตนเอง พร้อมความตายที่กำลัง คืบคลาน มาหาอยู่เบื้องหน้า จึงเร่งสร้างบุญสร้างกุศล เพราะรู้ว่า สิ่งเหล่านั้นหลีกหนีไม่พ้น
 

ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๑ สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต หน้าที่ ๑๑๔

ม้าอาชาไนย ๔ ประเภท
(ปโตทสูตร)

           [๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัวเจริญ ๔ จำพวกนี้มีปรากฏ อยู่ในโลก ๔จำพวกเป็นไฉน คือ

(1) ม้าอาชาไนย
ตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ พอเห็นเงา ปะฏักเข้า ก็ย่อมสลด ถึง ความสังเวชว่า วันนี้นายสารถีผู้ฝึกม้าจักให้เราทำเหตุอะไรหนอ เราจักตอบแทน แก่เขาอย่างไรดูกรภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ แม้เห็นปานนี้ ก็มี นี้เป็นม้าอาชาไนยตัวเจริญที่ ๑ มีปรากฏอยู่ในโลก

(2) ม้าอาชาไนย ตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เห็นเงาปะฏักแล้วย่อมไม่สลด ไม่ถึง ความสังเวชเลยทีเดียว แต่เมื่อถูกแทงด้วยปะฏักที่ขุมขนจึงสลด ถึงความสังเวช ว่า วันนี้นายสารถีผู้ฝึกม้าจักให้เราทำเหตุอะไรหนอเราจักตอบแทนแก่เขาอย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ แม้เห็นปานนี้ก็มี นี้เป็นม้า อาชาไนยตัวเจริญที่ ๒ มีปรากฏอยู่ใน โลก

(3) ม้าอาชาไนย ตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เห็นเงาปะฏักแล้วย่อมไม่สลดไม่ถึง ความสังเวช แม้ถูกแทงด้วยปะฏักที่ขุมขนก็ไม่สลดไม่ถึงความสังเวช แต่เมื่อถูกแทง ด้วยปะฏักถึงผิวหนังจึงสลด ถึงความสังเวชว่าวันนี้นายสารถีผู้ฝึกม้า จักให้เราทำ เหตุอะไรหนอ เราจักตอบแทนแก่เขาอย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนย ตัวเจริญ บางตัวในโลกนี้ แม้เห็นปานนี้ก็มี นี้เป็นม้า อาชาไนยตัวเจริญที่ ๓ มีปรากฏอยู่ในโลก

(4) ม้าอาชาไนย ตัวเจริญ บางตัวในโลกนี้ เห็นเงาปะฏักก็ไม่สลด ไม่ถึงความ สังเวช แม้ถูกแทงด้วยปะฏัก ที่ขุมขนก็ไม่สลด ไม่ถึงความสังเวช แม้ถูกแทงด้วย ปะฏัก ถึงผิวหนังก็ไม่สลด ไม่ถึงความสังเวช แต่เมื่อถูกแทงด้วยปะฏักถึงกระดูก จึงสังเวช ถึงความสลดว่า วันนี้นายสารถีผู้ฝึกม้าจักให้เราทำเหตุอะไรหนอ เราจักตอบแทน แก่เขาอย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัวเจริญบางตัว ในโลกนี้ แม้เห็นปานนี้ ก็มี นี้เป็นม้าอาชาไนยตัวเจริญที่ ๔ มีปรากฏอยู่ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนย ตัวเจริญ ๔ จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก

 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์