เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  โลกธาตุ จูฬนีสูตร (โลกธาตุอย่างเล็ก - กลาง - ใหญ่) 151  
 
  (ย่อ)

โลกธาตุมี 3 ขนาด
โลกธาตุ อย่างเล็ก มีพันจักรวาล (1000)
โลกธาต อย่างกลาง มีล้านจักรวาล (1000*1000) (ขยาย 1000 เท่า)
โลกธาตุ อย่างใหญ่ ประมาณแสนโกฏิจักรวาล (1000*1000)*1000 (ขยาย 1000 เท่า)
---------------------------------------------------------------------------------------------
1000 จักรวาล เท่ากับ 1 โลกธาตุขนาดเล็ก
1000 โลกธาตุขนาดเล็ก เท่ากับ 1 โลกธาตุขนาดกลาง
1000 โลกธาตุขนาดกลาง เท่ากับ 1 โลกธาตุขนาดใหญ่

โลกมีอยู่พันจักรวาลก่อน(ขนาดเล็ก) ในโลกพันจักรวาลนั้น
มี พระจันทร์พันดวง
มี อาทิตย์พันดวง
มี ขุนเขาสิเนรุพันหนึ่ง
มี ชมพูทวีปพันหนึ่ง (แดนมนุษย์)
มี อปรโคยานทวีปพันหนึ่ง (แดนมนุษย์)
มี อุตตรกุรุทวีปพันหนึ่ง (แดนมนุษย์)
มี ปุพพวิเทหทวีปพันหนึ่ง (แดนมนุษย์)
มี มหาสมุทรสี่พัน
มี ท้าวมหาราชสี่พัน
มี เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาพันหนึ่ง
มี เทวโลกชั้นดาวดึงส์พันหนึ่ง
มี เทวโลกชั้นยามาพันหนึ่ง
มี เทวโลกชั้นดุสิตพันหนึ่ง
มี เทวโลกชั้นนิมมานรดีพันหนึ่ง
มี เทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัสตีพันหนึ่ง
มี พรหมโลกพันหนึ่ง

 
 
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๐สุตตันตปิฎก หน้าที่ ๒๑๕

โลกธาตุ จูฬนีสูตร


               [๕๒๐] ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ ประทับ ถวายบังคม พระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับรับฟังมา เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า

        ดูกรอานนท์
สาวกของพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีนามว่า อภิภู* ยืนอยู่ในพรหมโลก ให้พันแห่งโลกธาตุ รู้แจ้งได้ด้วยเสียง
        พระเจ้าข้า
        ส่วนพระผู้มี พระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธเจ้าเล่า ทรงสามารถ ที่จะทำ โลกธาตุ เท่าไร ให้รู้แจ้ง ได้ด้วย พระสุรเสียง พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
       
ดูกรอานนท์ นั้นสาวก ส่วนพระตถาคต นับไม่ถ้วน

*
(พระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือย้อนไป 31 กัป ยุคมนุษย์อายุ ๗๐,๐๐๐ ปี มีพระอภิภู เป็นอัครสาวกเบื้องขวา มีพระสัมภวะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย ดูตาราง )

        ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่ ๒ ว่า ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับรับฟังมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า

        ดูกรอานนท์ สาวกของพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่า อภิภู ยืนอยู่ใน พรหมโลก ทำให้พ้นแห่งโลกธาตุรู้แจ้งได้ด้วยเสียง
        พระเจ้าข้า
        ส่วนพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมา สัมพุทธเจ้าเล่า ทรงสามารถที่จะทำ โลกธาตุ เท่าไรให้รู้แจ้ง ได้ด้วย พระสุรเสียง

        พ. ดูกรอานนท์
นั้นเป็นสาวก ส่วนพระตถาคตนับไม่ถ้วน

        ท่านพระอานนท์ ได้ทูลถามพระผู้มี พระภาคแม้เป็นครั้งที่ ๓ ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ สดับรับฟังมาเฉพาะ พระพักตร์พระผู้มี พระภาคว่า

        ดูกรอานนท์ สาวกของพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่า อภิภู สถิตอยู่ใน พรหมโลก ทำให้พันแห่งโลกธาตุ รู้แจ้งได้ด้วยเสียง
        พระเจ้าข้า
        ส่วนพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่า ทรงสามารถที่จะทำโลกธาตุ เท่าไรให้รู้แจ้งได้ด้วยพระสุรเสียง

        พ.  ดูกรอานนท์
เธอได้ฟังเรื่องพันโลกธาตุเพียงเล็กน้อย (ตถาคตรู้ มากกว่านั้น)

        อา. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าแต่พระสุคต บัดนี้เป็นกาลเวลาแห่งเทศนา ที่พระองค์จะ พึง ตรัส ภิกษุทั้งหลายได้สดับ ธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจำไว้

        พ.  ดูกรอานนท์ ถ้าอย่างนั้น เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ท่านพระอานนท์ ทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า

        
ดูกรอานนท์ จักรวาลหนึ่งมีกำหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจร ทั่วทิศสว่างไสวรุ่งโรจน์

โลกมีอยู่พันจักรวาลก่อน ในโลกพันจักรวาลนั้น
มี
พระจันทร์พันดวง
มี
อาทิตย์พันดวง
มี ขุนเขาสิเนรุพันหนึ่ง
มี ชมพูทวีปพันหนึ่ง (แดนมนุษย์)
มี อปรโคยานทวีปพันหนึ่ง (แดนมนุษย์)
มี อุตตรกุรุทวีปพันหนึ่ง (แดนมนุษย์)
มี ปุพพวิเทหทวีปพันหนึ่ง (แดนมนุษย์)

มี มหาสมุทรสี่พัน
มี ท้าวมหาราชสี่พัน
มี เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาพันหนึ่ง
มี เทวโลกชั้นดาวดึงส์พันหนึ่ง
มี เทวโลกชั้นยามาพันหนึ่ง
มี เทวโลกชั้นดุสิตพันหนึ่ง
มี เทวโลกชั้นนิมมานรดีพันหนึ่ง
มี เทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัสตีพันหนึ่ง
มี พรหมโลกพันหนึ่ง

(ใน1โลกธาตุขนาดเล็กประกอบด้วยและจำนวนเท่าใด คลิก)

        ดูกรอานนท์ นี้เรียกว่า
โลกธาตุ อย่างเล็ก มีพันจักรวาล
โลกคูณโดยส่วนพันแห่ง
โลกธาต อย่างกลาง มีล้านจักรวาลนั้น
นี้เรียกว่า โลกธาตุ
อย่างใหญ่ ประมาณแสนโกฏิจักรวาล

        ดูกรอานนท์ตถาคตมุ่งหมายอยู่ พึงทำโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณ แสนโกฏิ จักรวาล ให้รู้แจ้งได้ด้วยเสียง หรือทำให้รู้แจ้งได้เท่าที่มุ่งหมาย

        อา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระผู้มีพระภาคพึงทำโลกธาตุอย่างใหญ่ ประมาณ แสนโกฏิ จักรวาล ให้รู้แจ้งด้วยพระสุรเสียง หรือทำให้รู้แจ้งได้เท่าที่พระองค์ ทรง มุ่งหมายอย่างไร

        พ.  ดูกรอานนท์
พระตถาคตในโลกนี้ พึงแผ่รัศมีไปทั่วโลกธาตุอย่างใหญ่ ประมาณแสนโกฏิจักรวาลเมื่อใด หมู่สัตว์พึงจำแสงสว่างนั้นได้ เมื่อนั้น พระตถาคต พึงเปล่ง พระสุรเสียง ให้สัตว์ เหล่านั้นได้ยิน พระตถาคตพึงทำให้ โลกธาตุ อย่างใหญ่ประมาณ แสนโกฏิจักรวาล ให้รู้แจ้งได้ ด้วยพระสุรเสียง หรือพึง ทำให้รู้แจ้งได้เท่าที่พระองค์ ทรงมุ่งหมาย ด้วยอาการเช่นนี้แล

        เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าเป็นลาภ ของ ข้าพระองค์ หนอ ข้าพระองค์ได้ดีแล้วหนอที่ข้าพระองค์มี พระศาสดา ผู้มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก อย่างนี้ เมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้ว ท่านพระอุทายี ได้กลาว กะท่าน พระอานนท์ว่า

        ดูกรอานนท์
ในข้อนี้ท่านจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าศาสดาของท่านมีฤทธิ์ มีอานุภาพ มากอย่างนี้ เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัส กะท่าน พระอุทายีว่า

        ดูกรอุทายี เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ ถ้าอานนท์ยังไม่หมดราคะเช่นนี้ พึงทำ กาละไป เธอพึงเป็นเจ้าแห่งเทวดาในหมู่เทวดา ๗ ครั้ง พึงเป็นเจ้าจักรพรรดิใน ชมพูทวีป นี้แหละ ๗ ครั้ง เพราะจิตที่เลื่อมใสนั้น

        ดูกรอุทายี ก็แต่ว่าอานนท์จักปรินิพพานในอัตภาพนี้เอง
ใน 1 โลกธาตุอย่างเล็ก (จาก 1,000 โลกธาตุ)
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และจำนวนเท่าใด
  จำนวน
พระจันทร์ 1
อาทิตย์ 1
ขุนเขาสิเนรุ 1
ชมพูทวีป (แดนมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่นี้) 1
* อุตตรกุรุทวีป (แดนมนุษย์ที่ไกลโพ้น) 1
* อปรโคยานทวีป (แดนมนุษย์ที่ไกลโพ้น) 1
* ปุพพวิเทหทวีป (แดนมนุษย์ที่ไกลโพ้น) 1
มหาสมุทร * 4
ท้าวมหาราช (เทวดาที่ดูแลทิศทั้ง 4 ชั้นจาตุมหาราชิกา ) 4
เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกา (เทวดากามภพ) 1
เทวโลกชั้นดาวดึงส์ (เทวดากามภพ) 1
เทวโลกชั้นยามา (เทวดากามภพ) 1
เทวโลกชั้นดุสิต (เทวดากามภพ) 1
เทวโลกชั้นนิมมานรดี (เทวดากามภพ) 1
เทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัสตี (เทวดากามภพ) 1
พรหมโลก (เทวดาชั้นรูปภพ) 1
ข้อสังเกตุ:
1.อุตตรกุรุทวีป เป็นมนุษย์ไม่มีทุกข์ /ไม่มีความหวงแหน/ มีอายุแน่นอน (คล้ายเทวดา)
2.อปรโคยานทวีป กับ ปุพพเวทิหทวีป พระศาสดาไม่ลงรายละเอียด
3.เรื่องโลกธาตุ ไม่ได้กล่าวถึง เทวโลกชั้นอรูป ภพภูมินรก และเปรตวิสัย
4.มหาสมุทรทั้ง 4 น่าจะเป็นมหาสมุทรบนโลกใบนี้ สมัยก่อนมีแค่4 (ตามพระสูตร) แต่ปัจจุบันมี 5 (น่าจะเปลี่ยนแปลงแยกตัวในภายหลัง)
จูฬนีสูตร (โลกธาตุ) พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๐สุตตันตปิฎก หน้าที่ ๒๑๕
----------------------------------------------------------------------------------------
มีพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับโลกธาตุนี้ และโลกธาตุอื่นอีก 10 โลกธาตุ อยู่ในพระสูตร ที่ชื่อว่า มหาสมัยสูตร (ชุมนุมเทวดา) มีเทวดาจาก 10 โลกธาตุ มาชุมนุมทัศนา พระผู้มีพระภาค และพระอรหันต์จำนวน 500 รูป พระองค์ให้ภิกษุทั้ง 500 กำหนด "ทิพยจักษุญาณ" เพื่อให้เห็นเทวดาเหล่านั้น ซึ่งภิกษุแต่ละรูปเห็นเทวดาไม่เท่ากัน เพราะความแก่กล้าในญาณ ที่ไม่เท่ากัน... อ่าน P1042


 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์