เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  สูญญตา เป็นสภาพที่ "เกิด" ไม่ปรากฏ "เสื่อม" ไม่ปรากฏ 188  
 

สูญญตา เป็นสภาพที่ "เกิด" ไม่ปรากฏ "เสื่อม" ไม่ปรากฏ
ซึ่งก็คือสภาพเดิมของพวกเราทุกคน
(ถอดจากคลิป พุทธวจน)

การได้นิพพาน ไม่ไช่เหมือนไปได้มา แต่เป็นการกลับไปสู่สภาพเดิม
แต่เราอยู่สภาพเดิมไม่ได้ เพราะเราไปพอใจสภาพของขันธ์ 5

พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าขันธ์ 5 ไม่ไช่ของเธอ ร่างกายไม่ไช่ของเธอ จงละมันเสีย
ดังนั้นสภาพเดิมของพวกเราไม่ไช่ขันธ์ 5 แต่เป็นสิ่งๆหนึ่ง ซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง

เป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการณ์ ไม่มีที่สุด แต่มีทางปฎิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบ
ในสิ่งนั้นไม่มี ดิน น้ำ ไฟ ลม ในสภาพเดิมของเราไม่มีดินน้ำไฟลม

ในสภาพเดิมของเราไม่สามารถวัดความกว้าง ยาว เล็ก สั้น ใหญ่ หรือ งามไม่งามได้
นามรูปดับสนิทในสิ่งนั้น เพราะการดับสนิทของวิญญาณ

ในสภาพนั้นไม่มีวิญญาณ ไม่มีนามรูป

ในขณะที่สภาพนั้นคือสิ่งหนึ่งเข้ามาหลงยึดขันธ์ 5 จึงถูกเรียกว่าผู้ยึดติด
พระองค์เรียกว่า สัตต สัตตา หรือสัตโต สัตตานัง ภาษาไทยใช้คำว่า "สัตว์ "

ราธะถามพระศาสดาว่า สัตว์คืออะไร อะไรคือสัตตานัง

พระองค์ตรัสว่า ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อันใด
ฉันทะ คือความพอใจ
ราคะ คือความกำหนัดยินดี
นันทิ คือความเพลิน
ตัณหา คือความอยากอันใด ที่มีอยู่ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ
การติดแล้ว ข้องแล้ว ซึ่งสิ่งนั้น ถูกเรียกว่าผู้ยึดติด หรือถูกเรียกว่าสัตว์

 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์