เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม

    
ค้นหาคำที่ต้องการ          

  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ N205
  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ - ๓๓ (สุตตันตปิฎก) รวม ๒๕ เล่ม
N181 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙              
N182 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ N188 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ N194 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ N200 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘  
N183 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ N189 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ N195 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ N201 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๙  
N184 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ N190 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ N196 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ N202 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๐  
N185 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ N191 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ N197 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ N203 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑  
N186 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ N192 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ N198 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ N204 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒  
N187 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ N193 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ N199 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ N205 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓  
   
เล่ม ๓๓/๓๓  
 
   พระไตรปิฎกเล่ม ๓๓ (สุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕)
ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก
อรรถกถา (ขยายความ)
ชื่อพระสูตร ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี
อักษรไทย
Pali Roman อรรถกถา
ไทย
อรรถกถา
บาลี
Atthakatha
PaliRoman
1              
อปทาน ภาค ๒              
๔๒. ภัททาลิวรรค              
๑. ภัททาลิเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. เอกฉัตติยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๓. ติณสูลกฉาทนิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. มธุมังสทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๕. นาคปัลลวกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๖. เอกทีบียเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. อุจฉังคปุปผิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๘. ยาคุทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๙. ปัตโถทนทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๑๐. มัญจทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
2              
๔๓. สกิงสัมมัชชกวรรค
             
๑. สกิงสัมมัชชกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. เอกทุสสทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๓. เอกาสนทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. สัตตกทัมพปุปผิยเถรา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๕. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. เอกธัมมสวนิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๘. สุจินติตเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๙. โสณณกิงกณิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๑๐. โสวัณณโกนตริกเถรา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
3
             
๔๔. เอกวิหาริวรรค              
๑. เอกวิหาริยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. เอกสังขิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๓. ปาฏิหิรสัญญกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. ญาณัตถวิกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๕. อุจฉุขัณฑิกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. กลัมพทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. อัมพาฏกทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๘. หรีตกิทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๙. อัมพปิณฑิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๑๐. ชัมพูผลิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
4
             
๔๕. วิเภทกิวรรค              
๑. วิเภทกพีชิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. โกลทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๓. เวลุวผลิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. ภัลลาตกทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๕. อุมมาปุปผิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. อัมพาฏกิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. สีหาสนิกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๘. ปาทปิฐิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๙. เวทิยการกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๑๐. โพธิฆรการกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
5              
๔๖. ชคติวรรค              
๑. ชคติทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. โมรหัตถิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๓. สีหาสนพีชิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. ติณุกกธาริยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๕. อักกมนทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. วนโกรัณฑิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. เอกฉัตติยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๘. ชาติปุปผิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๙. สัตติปัณณิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๑๐. คันธปูชกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
6              
๔๗. สาลปุปผิวรรค              
๑. สาลกุสุมิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. จิตกปูชกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๓. จิตกนิพพาปกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. เสตุทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๕. สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. อวฏผลิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. ลพุชผลทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๘. มิลักขุผลทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๙. สยัมปฏิภาณิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๑๐. นิมิตตพยากรณิยเถรา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
7              
๔๘. นฬมาลิวรรค              
๑. นฬมาลิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. มณิปูชกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๓. อุกกาสติกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๔. สุมนวีชนิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๕. กุมมาสทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. กุสัฏฐกทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๗. คิริปุนนาคิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๘. วัลลิการผลทายกเถรา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๙. ปานธิทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๐. ปุฬินจังกมิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
8              
๔๙. ปังสุกุลสวรรค              
๑. ปังสุกุลสัญญกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. พุทธสัญญกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๓. ภิสทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๔. ญาณถวิกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๕. จันทนมาลิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. ธาตุปูชกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. ปุฬินุปปาทกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๘. ตรณิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๙. ธัมมรุจิเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๐. สาลมัณฑปียเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
9              
๕๐. กิงกณิปุปผวรรค              
๑. ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. ปังสุกูลปูชกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๓. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. กิงสุกปุปผิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๕. อุปัฑฒทุสสทายกเถรา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. ฆตมัณฑทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. อุทกทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๘. ปุฬินถูปิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๙. นฬกุฏิกทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๑๐. ปิยาลผลทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
10

             
๕๑. กณิการวรรค              
๑. ตีณิกณิการปุปผิยเถรา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๒. เอกปัตตทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๓. กาสุมาริกผลทายกเถรา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. อวฏผลิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๕. จารผลิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. มาตุลุงคผลทายกเถรา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. อัชเชลผลทายกเถรา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๘. อโมรผลิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๙. ตาลผลิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๑๐. นาลิเกรผลทายกเถรา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
11
             
๕๒. ผลทายกวรรค              
๑. กุรัญชิยผลทายกเถรา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๒. กปิฏฐผลทายกเถรา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๓. โกสุมพผลิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. เกตกปุปผิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. นาคปุปผิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. อัชชุนปุปผิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. กุฏชปุปผิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๘. โฆสสัญญกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๙. สัพพลทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๑๐. ปทุมธาริยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
13              
๕๓. ติณทายกวรรค              
๑. ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. เวจจกทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๓. สรณคมนิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๔. อัพภัญชนทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๕. สุปฏทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๖. ทัณฑทายกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๗. คิริเนลปูชกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๘. โพธิสัมมัชชกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๙. อามัณฑผลทายกเถรา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๐. สุคันธเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
14              
๕๔. กัจจายวรรค              
๑. มหากัจจายนเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. วักกลิเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๓. มหากัปปินเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๔. ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๕. กุมารกัสสปเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๖. พาหิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๗. มหาโกฏฐิตเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๘. อุรุเวลกัสสปเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๙. ราธเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๐. โมฆราชเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
15              
๕๕. ภัททิยวรรค              
๑. ลกุณฏกภัททิยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. กังขาเรวตเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๓. สีวลีเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๔. วังคีสเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๕. นันทกเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๖. กาฬุทายีเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๗. อภยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๘. โลมสติยเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๙. วนวัจฉเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๐. จูฬสุคันธเถราปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
16  

เถรีอปทาน

 
๑. สุเมธาวรรค              
๑. สุเมธาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๒. เมขลทายิกาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๓. มัณฑปทายิกาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. สังกมนทาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๕. นฬมาลิกาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. เอกปิณฑปาตทายิกาเถริยา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. กฏัจฉุภิกขาทายิกาเถริยา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๘. สัตตอุปลมาลิกาเถริยา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๙. ปัญจทีปิกาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๑๐. อุทกทายิกาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
17              
๒. เอกุโปสถวรรค              
๑. เอกุโปสถิกาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๒. สลฬปุปผิกาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๓. โมทกทายิกาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. เอกาสนทายิกาเถริยา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๕. ปัญจทีปทายิกาเถริยา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. นฬมาลิกาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. มหาปชาบดีโคตมีเถริยา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๘. เขมาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๙. อุบลวรรณาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๑๐. ปฏาจาราเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
18              
๓. กุณฑลเกสวรรค              
๑. กุณฑลเกสีเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๒. กิสาโคตมีเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๓. ธรรมทินนาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. สกุลาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๕. นันทาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. โสณาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. ภัททกาปิลานีเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๘. ยโสธราเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๙. อปทานแห่งพระเถรีหนึ่งหมื่น ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๑๐. อปทานพระเถรีหมื่นแปด ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
19              
๔. ขัตติยกัญญาวรรค              
๑. อัฏฐารสหัสสขัตติยกัญญา- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๒. จตุราสีติสหัสสพราหมณ- ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๓. อุปลทายิกาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๔. สิงคาลมาตาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๕. สุกกาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๖. อภิรูปนันทาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๗. อัฑฒกาสีเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๘. ปุณณิกาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๙. อัมพปาลีเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
๑๐. เสลาเถริยาปทาน ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
20  
พุทธวงศ์  

รัตนะจงกรมกัณฑ์

             
๑. ทีปังกรพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. โกณฑัญญพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๓. มังคลพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๔. สุมนพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๕. เรวตพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๖. โสภิตพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๗. อโนมทัสสีพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๘. ปทุมพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๙. นารทพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๐. ปทุมุตรพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๑. สุเมธพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๒. สุชาตพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๓. ปิยทัสสีพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๔. อัตถทัสสีพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๕. ธรรมทัสสีพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๖. สิทธัตถพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๗. ติสสพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๘. ปุสสพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๙. วิปัสสีพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒๐. สิขีพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒๑. เวสสภูพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒๒. กุกกุสันธพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒๓. โกนาคมนพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒๔. กัสสปพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒๕. โคตมพุทธวงศ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
พุทธปกิรณกกัณฑ์ ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
ธาตุภาชนียกถา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา - -
21  
จริยาปิฎก  

การบำเพ็ญทานบารมี

             
๑. อกิตติจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. สังขพราหมณจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๓. กุรุธรรมจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๔. มหาสุทัสนจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๕. มหาโควินทจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๖. เนมิราชจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๗. จันทกุมารจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๘. สีวีราชจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๙. เวสสันตรจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๐. สสปัณฑิตจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
22              
การบำเพ็ญสีลบารมี              
๑. สีลวนาคจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. ภูริทัตตจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๓. จัมเปยยกจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๔. จูฬโพธิจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๕. มหิสราชจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๖. รุรุมิคจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๗. มาตังคจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๘. ธรรมเทวปุตตจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๙. ชยทิสจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๐. สังขปาลจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
23              
การบำเพ็ญเนกขัมมบารมี              
๑. ยุธัญชยจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๒. โสมนัสสจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๓. อโยฆรจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๔. ภิงสจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๕. โสณนันทปัณฑิตจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๖. มูคผักขจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๗. กปิลราชจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๘. สัจจสวหยปัณฑิตจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๙. วัฏฏกโปตกจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๐. มัจฉราชจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๑. กัณหทีปายนจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๒. สุตโสมจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๓. สุวรรณสามจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๔. เอกราชจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
๑๕. มหาโลมหังสจริยา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali
สโมธานกถา ฉบับหลวง มหาจุฬาฯ บาลี Pali Roman อรรถกถา อรรถกถา-บาลี Atthakatha Pali

 

 
หนังสือพุทธวจน : ออนไลน์
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์