เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
เอตทัคคะ ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ
ค้นหาคำที่ต้องการ    

  ผู้มีบทบาทสำคัญในพุทธศาสนา    
1 พระโมคคัลลานะ (อัครสาวกเบื้องซ้าย) 8 พระอุบาลี (ยอดเยี่ยมด้านผู้ทรงวินัย) 15 ภารทวาชะ (ผู้ยอดเยี่ยมด้านบันลือสีหนาท)
2 พระเทวทัต (ปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า) 9 อนาถบิณฑิกคหบดี (ผู้สร้างวิหารเชตวัน) 16 วักกลิ (ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นย่อมเห็นตถาคต)
3 นิครนถ์ (โต้วาทะกับพระพุทธเจ้า) 10 พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี (ภิกษุณีรูปแรก) 17 คามิณี (แปลว่านายบ้าน หรือผู้ใหญ่บ้าน)
4 พระมหากัปปินะ (นั่งคู้บังลังค์ ตั้งกายตรง) 11 พระราหุล (เอตทัคคะผู้ใคร่ต่อการศึกษา) 18 พระมหากัจจานะ (ผู้จำแนกอรรถแห่งภาษิต)
5 พระสารีบุตร (อัครสาวกเบื้องขวา) 12 หมอชีวกโกมารภัจจ์ (แพทย์พระพุทธเจ้า) 19 อัคคิเวสนะ (ชื่อตระกูลปริพาชก)
6 พระมหากัสสป (ผู้ทรงธุดงค์ อยู่ป่าเป็นวัตร) 13 ราธะ (ตรัสสอนเรื่อง"สัตว์" กับราธะ) 20 สุสิมะปริพาชก (คิดว่าผู้หลุดพ้นคือผู้มีฤทธิ์)
7 พระอนุรุทธะ (พระอรหันต์ผู้มีทิพย์จักษุ) 14 เอตทัคคะ (ผู้ยอดเยี่ยมด้านต่างๆ 74 ท่าน) 21 พระอุทายี (มีความเห็นแย้งกับพระสารีบุตร)
           

 เอตทัคคะ ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ
จำนวน 74 ท่าน
A101
   ออกไปหน้าหลัก    
 
เอตทัคคะ (ผู้ยอดเยี่ยม)
ภิกษุ 41 ท่าน
ภิกษุณี 13 ท่าน
อุบาสก 10 ท่าน
อุบาสิกา 10 ท่าน
รวม 74 ท่าน

เอตทัคคบาลี
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๒๔

  เอตทัคคบาลี ภิกษุ  (41 ท่าน) เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเรา คลิก
1 พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้รู้ราตรีนาน (ปัญจวัคคีย์ อรหันต์องค์แรก) คลิกอ่านประวัติ
2 พระสารีบุตร ผู้มีปัญญามาก (อัครสาวกเบื้องขวา) คลิกอ่านประวัติ
3 พระมหาโมคคัลลานะ   ผู้มีฤทธิ์ (อัครสาวกเบื้องซ้าย) คลิกอ่านประวัติ
4 พระมหากัสสป ผู้ทรงธุดงค์ (ประธานสังคายนาพุทธศาสนา) คลิกอ่านประวัติ
5 พระอนุรุทธะ  ผู้มีทิพยจักษุ (ผู้เห็นเทวดาในวันถวายพระเพลิง พ.) คลิกอ่านประวัติ
6 พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร ผู้เกิดในตระกูลสูง คลิกอ่านประวัติ
7 พระลกุณฏกภัททิยะ ผู้มีเสียงไพเราะ คลิกอ่านประวัติ
8 พระปิณโฑล ภารทวาชะ ผู้บันลือสีหนาท (อรหันต์เหาะ ปลดบาตรไม้) คลิกอ่านประวัติ
9 พระปุณณมันตานีบุตร ผู้เป็นธรรมกถึก คลิกอ่านประวัติ
10 พระมหากัจจานะ ผู้จำแนกอรรถแห่งภาษิตโดยย่อ (พระสูตรที่เกี่ยวข้อง) คลิกอ่านประวัติ
11

พระจุลลปันถกะ (2 ประเภท)

ผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ
ผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ
คลิกอ่านประวัติ
12 พระมหาปันถกะ  ผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ คลิกอ่านประวัติ
13 พระสุภูติ (ยอดเยี่ยม 2 ประเภท) ผู้มีปรกติอยู่ด้วยความไม่มีกิเลส
ผู้เป็นทักขิไณยบุคคล
คลิกอ่านประวัติ
14 พระเรวตขทิรวนิยะ ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร คลิกอ่านประวัติ
15 พระกังขาเรวตะ ผู้ยินดีในฌาน คลิกอ่านประวัติ
16 พระโสณโกลิวิสะ ผู้ปรารภความเพียร  คลิกอ่านประวัติ
17 พระโสณกุฏิกัณณะ  ผู้มีถ้อยคำไพเราะ คลิกอ่านประวัติ
18 พระสีวลี ผู้มีลาภ คลิกอ่านประวัติ
19 พระวักกลิ ผู้พ้นจากกิเลสได้ด้วยศรัทธา (วักกลิสูตร ) คลิกอ่านประวัติ
20 พระราหุล  ผู้ใคร่ต่อการศึกษา (รวมพระสูตรเรื่องพระราหูล)  
21 พระรัฐปาละ  ผู้บวชด้วยศรัทธา  
22 พระกุณฑธานะ ผู้รับสลากก่อน  
23 พระวังคีสะ ผู้มีปฏิภาณ (เห็นสตรีแล้วเกิดความกำหนัด)  
24 พระอุปเสนวังคันตบุตร ผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ  
25 พระทัพพมัลลบุตร ผู้จัดแจงเสนาสนะ (ถูกกล่าวหาว่าล่วงทางเพศ)  
26 พระปิลินทวัจฉะ ผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเทวดา  
27 พระพาหิยทารุจีริยะ ผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลัน (บรรลุธรรมขณะ พ.บิณฑบาต) คลิกอ่านประวัติ
28 พระกุมารกัสสปะ ผู้แสดงธรรมได้วิจิตร คลิกอ่านประวัติ
29 พระมหาโกฏฐิตะ ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา (สนทนาธรรมกับพระสารีบุตร) คลิกอ่านประวัติ
30 พระอานนท์ (ยอดเยี่ยม 4 ประเภท) ผู้เป็นพหูสูต (วิสัชนาพระธรรม สังคายนาศาสนา)
ผู้มีสติ
ผู้มีคติ (ทรงจำแม่นยำ)
ผู้มีความเพียร
ผู้เป็นอุปัฏฐาก
คลิกอ่านประวัติ
 
 
 
 
31 พระอุรุเวลกัสสปะ ผู้มีบริษัทมาก (ชฎิล ๓ พี่น้อง) คลิกอ่านประวัติ
32 พระกาฬุทายี ผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส  
33 พระพักกุละ ผู้มีอาพาธน้อย  
34 พระโสภิตะ ผู้ระลึกชาติก่อนได้   
35 พระอุบาลี ผู้ทรงวินัย (ผู้วิสัชนาพระวินัย-สังคายนาศาสนา) คลิกอ่านประวัติ
36 พระนันทกะ ผู้กล่าวสอนนางภิกษุณี (นันทกสูตร)  
37 พระนันทะ (น้องชายต่างมารดา พ.) ผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย คลิกอ่านประวัติ
38 พระมหากัปปินะ ผู้กล่าวสอนภิกษุ (คู้บัลลังค์นิ่ง กายไม่เอนเอียง) คลิกอ่านประวัติ
39 พระสาคตะ ผู้ฉลาดในเตโชธาตุ (เรื่องพระสาคตะปราบพญานาค)  
40 พระราธะ ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง (รวมพระสูตรพระราธะ) คลิกอ่านประวัติ
41 พระโมฆราชะ ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง  
   
  เอตทัคคบาลี ภิกษุณี (13 ท่าน) เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเรา
1 พระมหาปชาบดีโคตมี ภิกษุณีรูปแรก ภิกษุณี ผู้รู้ราตรีนาน คลิกอ่านประวัติ
2 พระเขมา ภิกษุณีผู้มีปัญญามาก (เขมาเถรีสูตร)  
3 พระอุบลวัณณา ภิกษุณี ผู้มีฤทธิ์  
4 พระปฏาจารา ภิกษุณีผู้ทรงวินัย  
5 พระธัมมทินนา (พระธรรมทินนา) ภิกษุณีผู้เป็นธรรมกถึก (จูฬเวทัลลสูตร ธรรมเกิดปิติ)  
6 พระนันทา ภิกษุณี ผู้ยินดีในฌาน  
7 พระโสณา ภิกษุณี ผู้ปรารภความเพียร  
8 พระสกุลา ภิกษุณี ผู้มีจักษุทิพย์  
9 พระภัททากุณฑลเกสา ภิกษุณี ผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลัน  
10 พระภัททากปิลานี ภิกษุณี ผู้ระลึกชาติก่อนๆ ได้  
11 พระภัททากัจจานา ยโสธรา/ชายา ภิกษุณี ผู้ได้บรรลุอภิญญาใหญ่ คลิกอ่านประวัติ
12 พระกีสาโคตมี (โต้วาทะกับมาร) ภิกษุณีผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง  
13 พระสิคาลมาตา ภิกษุณี ผู้พ้นจากกิเลสได้ด้วยศรัทธา  
     
  เอตทัคคบาลี อุบาสก (10 ท่าน) เลิศกว่าพวกอุบาสกสาวกของเรา
1 พ่อค้าชื่อตปุสสะ และภัลลิกะ ผู้ถึงสรณะก่อน  
2 สุทัตต อนาถปิณฑิก คฤหบดี ผู้ถวายทาน คลิกอ่านประวัติ
3 จิตต คฤหบดีชาวเมืองมัจฉิกสัณฑะ ผู้เป็นธรรมกถึก  
4 หัตถกอุบาสก เมืองอาฬวี ผู้สงเคราะห์บริษัทฯ  
5 เจ้าศากยะ พระนามว่ามหานามะ ผู้ถวายรสอันประณีต คลิกอ่านประวัติ
6 อุคคคฤหบดี ชาวเมืองเวสาลี ผู้ถวายโภชนะ  
7 อุคค คฤหบดี ผู้เป็นสังฆอุปัฏฐาก  
8 สูรัมพัฏฐ เศรษฐีบุตร ผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น  
9 หมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้เลื่อมใสในบุคคล (หมอประจำพระพุทธเจ้า) คลิกอ่านประวัติ
10 นกุลปิตา คฤหบดี ผู้คุ้นเคย  
       
  เอตทัคคบาลี อุบาสิกา (10 ท่าน) เลิศกว่าพวกอุบาสิกาสาวิกาของเรา
1 นางสุชาดา ธิดาของเสนานีกุฎุมพี ผู้ถึงสรณะก่อน คลิกอ่านประวัติ
2 นางวิสาขา มิคารมาตา ผู้ถวายทาน คลิกอ่านประวัติ
3 นางขุชชุตตรา ผู้เป็นพหูสูต  
4 นางสามาวดี ผู้มีปรกติอยู่ด้วยเมตตา  
5 นางอุตตรานันทมาตา ผู้ยินดีในฌาน  
6 นางสุปปวาสาโกลิยธีตา ผู้ถวายรสอันประณีต  
7 นางสุปปิยา อุบาสิกา ผู้เป็นคิลานุปัฏฐาก  
8 นางกาติยานี ผู้เลื่อมใสอย่าง  
9 นางนกุลมาตาคหปตานี ผู้คุ้นเคย  
10 นางกาฬีอุบาสิกาชาวกุรรฆริกา  ผู้เลื่อมใสโดยได้ยินได้ฟัง  
 


ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๐ สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต หน้าที่ ๒๔


เอตทัคคบาลี (เอตทัคะ ๗๔ ท่าน)
ผู้ยอดเยี่ยมทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษจำนวน ๗๔ ท่าน ที่ประทานแต่งตั้งให้กับ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

วรรคที่ ๑ (ภิกษุ จำนวน 10 ท่าน)
พระอัญญาโกณฑัญญะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้รู้ ราตรีนาน
พระสารีบุตร เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีปัญญามาก
พระมหาโมคคัลลานะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีฤทธิ์
พระมหากัสสป เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเรา ผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์
พระอนุรุทธะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีทิพยจักษุ
พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้เกิดในตระกูลสูง
พระลกุณฏกภัททิยะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีเสียงไพเราะ
พระปิณโฑลภารทวาชะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้บันลือสีหนาท
พระปุณณมันตานีบุตร เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้เป็นธรรมกถึก
พระมหากัจจานะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้จำแนกอรรถแห่งภาษิตโดยย่อให้พิสดาร

วรรคที่ ๒ (ภิกษุ จำนวน 9 ท่าน)
พระจุลลปันถกะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ
พระจุลลปันถกะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ
พระมหาปันถกะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา
พระสุภูติ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีปรกติอยู่ด้วยความไม่มีกิเลส
พระสุภูติ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้เป็นทักขิไณยบุคคล
พระเรวตขทิรวนิยะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
พระกังขาเรวตะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ยินดีในฌาน
พระโสณโกลิวิสะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ปรารภความเพียร
พระโสณกุฏิกัณณะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีถ้อยคำไพเราะ
พระสีวลี เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีลาภ
พระวักกลิ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้พ้นจากกิเลสได้ด้วยศรัทธา

วรรคที่ ๓ (ภิกษุ จำนวน 10 ท่าน)
พระราหุล เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ใคร่ต่อการศึกษา
พระรัฐปาละ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเรา ผู้บวชด้วยศรัทธา
พระกุณฑธานะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้รับสลากก่อน
พระวังคีสะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีปฏิภาณ
พระอุปเสนวังคันตบุตร เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ
พระทัพพมัลลบุตร เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้จัดแจงเสนาสนะ
พระปิลินทวัจฉะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลาย
พระพาหิยทารุจีริยะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลัน
พระกุมารกัสสปะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้แสดงธรรมได้วิจิตร
พระมหาโกฏฐิตะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเรา ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา

วรรคที่ ๔ (ภิกษุ จำนวน 12 ท่าน)
พระอานนท์ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้เป็นพหูสูต
พระอานนท์ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีสติ
พระอานนท์ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีคติ
พระอานนท์ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีความเพียร
พระอานนท์ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้เป็นอุปัฏฐาก
พระอุรุเวลกัสสปะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเรา ผู้มีบริษัทมาก
พระกาฬุทายี เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเรา ผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส
พระพักกุละ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีอาพาธน้อย
พระโสภิตะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ระลึกชาติก่อนได้
พระอุบาลี เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ทรงวินัย
พระนันทกะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้กล่าวสอนนางภิกษุณี
พระนันทะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
พระมหากัปปินะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้กล่าวสอนภิกษุ
พระสาคตะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเรา ผู้ฉลาดในเตโชธาตุ
พระราธะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเรา ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง
พระโมฆราชะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเรา ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง

วรรคที่ ๕ (ภิกษุณี จำนวน 13 ท่าน)
พระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณี เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผู้รู้ราตรีนาน
พระเขมาภิกษุณี เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผู้มีปัญญามาก
พระอุบลวัณณาภิกษุณี เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผู้มีฤทธิ์
พระปฏาจาราภิกษุณี เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผู้ทรงวินัย
พระธัมมทินนาภิกษุณี เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผู้เป็นธรรมกถึก
พระนันทาภิกษุณี เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผู้ยินดีในฌาน
พระโสณาภิกษุณี เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผู้ปรารภความเพียร
พระสกุลาภิกษุณี เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผู้มีจักษุทิพย์
พระภัททากุณฑลเกสาภิกษุณี เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลัน
พระภัททากปิลานีภิกษุณี เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผู้ระลึกชาติก่อนๆ ได้
พระภัททากัจจานาภิกษุณี เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผู้ได้บรรลุอภิญญาใหญ่
พระกีสาโคตมีภิกษุณี เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
พระสิคาลมาตาภิกษุณี เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผู้พ้นจากกิเลสได้ด้วยศรัทธา

วรรคที่ ๖ (อุบาสก จำนวน 10 ท่าน)
พ่อค้าชื่อตปุสสะและภัลลิกะ เลิศกว่าพวกอุบาสกสาวกของเราผู้ถึงสรณะก่อน
สุทัตตอนาถปิณฑิกคฤหบดี เลิศกว่าพวกอุบาสกสาวกของเราผู้ถวายทาน
จิตตคฤหบดีชาวเมืองมัจฉิกสัณฑะ เลิศกว่าพวกอุบาสกสาวกของเราผู้เป็นธรรมกถึก
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เลิศกว่าพวกอุบาสกสาวกของเราผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔
เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ เลิศกว่าพวกอุบาสกสาวกของเราผู้ถวายรสอันประณีต
อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี เลิศกว่าพวกอุบาสกสาวกของเราผู้ถวายโภชนะเป็นที่ชอบใจ
อุคคคฤหบดี เลิศกว่าพวกอุบาสกสาวกของเราผู้เป็นสังฆอุปัฏฐาก
สูรัมพัฏฐเศรษฐีบุตร เลิศกว่าพวกอุบาสกสาวกของเราผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น
หมอชีวกโกมารภัจจ์ เลิศกว่าพวกอุบาสกสาวกของเรา ผู้เลื่อมใสในบุคคล
นกุลปิตาคฤหบดี เลิศกว่าพวกอุบาสกสาวกของเราผู้คุ้นเคย

วรรคที่ ๗ (อุบาสิกกา จำนวน 10 ท่าน)
นางสุชาดาธิดาของเสนานีกุฎุมพี เลิศกว่าพวกอุบาสิกา สาวิกาของเราผู้ถึงสรณะก่อน
นางวิสาขามิคารมาตา เลิศกว่าพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผู้ถวายทาน
นางขุชชุตตรา เลิศกว่าพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผู้เป็นพหูสูต
นางสามาวดี เลิศกว่าพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผู้มีปรกติอยู่ด้วยเมตตา
นางอุตตรานันทมาตา เลิศกว่าพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผู้ยินดีในฌาน
นางสุปปวาสาโกลิยธีตา เลิศกว่าพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผู้ถวายรสอันประณีต
นางสุปปิยาอุบาสิกา เลิศกว่าพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผู้เป็นคิลานุปัฏฐาก
นางกาติยานี เลิศกว่าพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น
นางนกุลมาตาคหปตานี เลิศกว่าพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผู้คุ้นเคย
นางกาฬีอุบาสิกาชาวกุรรฆริกา เลิศกว่าพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผู้เลื่อมใสโดยได้ยิน ได้ฟังตาม

     หนังสือพุทธวจน ออนไลน์
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์