เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  
หนังสือพุทธวจนออนไลน์   ดูหนังสือทั้งหมด
90 90 90 90 90
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์  
 
ค้นหาคำที่ต้องการ            

  อริยวินัย พุทธวจน  ที่มา : http://watnapp.com/book   ดาวน์โหลดหนังสือ(ไฟล์ PDF)
สารบาญ
2/13
 
ออกไปหน้าสารบาญ > หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8 หน้า9 หน้า10 หน้า11 หน้า12 หน้า13
 
 
  คำชี้แจงก่อนอ่าน หนังสือเล่มนี้  
     คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค ๒ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๒)  
          กัณฑ์ที่ ๑ : นิสสัคคิยกัณฑ์ หน้า
  (ต่อ)  
               ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกี่ยวกับการเก็บอติเรกบาตรไว้เกิน ๑๐ วัน 87
               ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกี่ยวกับบาตรมีแผลไม่เกิน ๕ แห่งให้จ่ายบาตรใหม 89
               ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกี่ยวกับการเก็บเภสัช ๕ ไว้เกิน ๗ วัน 91
               ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกี่ยวกับการหา, ทำผ้าอาบน้ำฝนนอกเวลาที่กำหนด 92
               ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกี่ยวกับการให้จีวรแก่ภิกษุอื่นแล้ว โกรธน้อยใจ ชิงคืน 94
               ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกี่ยวกับการขอด้ายมาเองแล้วให้ช่างหูกทอเป็นจีวร 96
               ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกี่ยวกับการสั่งให้ช่างหูกทอจีวรตามความต้องการ 97
               ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกี่ยวกับการเก็บอัจเจกจีวร (จีวรเร่งด่วน) ไว้เกินสมัยทำจีวร 99
               ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกี่ยวกับการอยู่ป่ามีภัยเก็บจีวรในบ้านเกิน ๖ คืน 101
               ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกี่ยวกับการน้อมลาภที่จะถวายสงฆ์มาเพื่อตน 103
          กัณฑ์ที่ ๒ : ปาจิตติยกัณฑ์ 105
               มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกี่ยวกับการพูดให้คลาดเคลื่อนจากความจริง 105-1
               มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกี่ยวกับการพูดเสียดแทงให้เจ็บใจ 105-2
               มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกี่ยวกับการพูดส่อเสียดให้ทะเลาะกัน 105-3
               มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกี่ยวกับการใช้ให้ผู้ไม่ได้อุปสมบทกล่าวธรรมโดยบท 105-4
               มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกี่ยวกับการนอนร่วมกับผู้ไม่ได้อุปสมบทเกิน ๓ คืน 105-5
               มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกี่ยวกับการนอนร่วมกับผู้หญิง 106
               มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกี่ยวกับแสดงธรรมเกิน ๖ คำ แก่ผู้หญิงโดยไม่มีผู้ชายอยู่ 106-1
               มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกี่ยวกับการบอกคุณวิเศษที่มีจริงแก่ผู้ไม่ได้อุปสทบท 106-2
               มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกี่ยวกับการบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่ผู้ไม่ได้อุปสมบท 106-3
               มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกี่ยวกับการขุด หรือใช้ให้ผู้อื่นขุดดิน 106-4
 
 
               ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกี่ยวกับการพรากของเขียว 107
               ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกี่ยวกับการพูดเฉไปเมื่อถูกสอบสวน 107-1
               ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกี่ยวกับการติเตียนภิกษุผู้ทำ การสงฆ์โดยชอบ 107-2
               ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกี่ยวกับการวางเตียงตั่งสงฆ์ในที่แจ้ง หลีกไปไม่เก็บ 107-3
               ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกี่ยวกับการปูที่นอนในวิหารสงฆ์ หลีกไปไม่เก็บ 108
               ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกี่ยวกับการนอนแทรกภิกษุผู้เข้าไปอยู่ก่อนในวิหารสงฆ์ 108-1
               ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกี่ยวกับการฉุดคร่าภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์ 108-2
               ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกี่ยวกับการนั่งทับ นอนทับเตียงตั่งที่อยู่บนร้านในวิหารสงฆ์ 109
               ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกี่ยวกับการพอกหลังคาวิหารเกิน ๓ ชั้น 109-1
               ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกี่ยวกับการรดน้ำที่มีตัวสัตว์ลงบนหญาหรือดิน 109-2
 
 
               โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกี่ยวกับการสอนภิกษุณีโดยมิได้รับมอบหมาย 110
               โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกี่ยวกับการสอนภิกษุณีหลังอาทิตย์ตกดินแล้ว 111
               โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกี่ยวกับการไปสอนภิกษณีถึงที่อยู่ 112
               โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกี่ยวกับการติเตียนภิกษุว่าสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาภ 112-1
               โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกี่ยวกับการให้จีวรแก่ภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติ 112-2
               โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกี่ยวกับการเย็บ หรือให้เย็บจีวรแก่ภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติ 112-3
               โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกี่ยวกับการชักชวนภิกษุณีเดินทางไกลร่วมกัน 113
               โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกี่ยวกับการชักชวนภิกษุณีโดยสารเรือลำ เดียวกัน 114
               โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกี่ยวกับการฉันอาหารที่ภิกษุณีแนะนำ ให้เขาถวาย 114-2
               โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกี่ยวกับภิกษุรูปเดียวนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผู้เดียว 114-3
 
 
               โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกี่ยวกับการฉันอาหารในโรงทานเกิน ๑ ครั้ง 115
               โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกี่ยวกับการฉันเป็นหมู่ ยกเว้นในสมัยที่ทรงอนุญาต 115-1
               โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกี่ยวกับการรับนิมนต์แล้วไปฉันอาหารที่อื่น 116
               โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกี่ยวกับการรับบิณบาตเกิน ๓ บาตร 116-1
               โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกี่ยวกับการฉันเสร็จแล้ว ห้ามภัตแล้ว ฉันของที่ไม่เป็นเดน 117-2
               โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกี่ยวกับการพูดให้ภิกษุที่ฉันเสร็จแล้ว ห้ามภัตแล้วฉันอีก 117-3
               โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกี่ยวกับการฉันอาหารในเวลาวิกาล 117-4
               โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกี่ยวกับการฉันอาหารที่ทำ การสั่งสม 117-5
               โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกี่ยวกับการขออาหารปราณีตมาเพื่อตนฉัน 118
               โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกี่ยวกับการฉันอาหารที่เขายังไม่ได้ให้ 118-1
 
 
               อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกี่ยวกับการมอบอาหารให้นักบวชอื่นด้วยมือตน 119
               อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกี่ยวกับการชวนภิกษุไปบิณฑบาตด้วยแล้วไล่กลับ 119-1
               อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกี่ยวกับการนั่งแทรกแซงในที่มีเฉพาะหญิงกับชาย 119-2
               อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกี่ยวกับภิกษุผู้เดียวนั่งในที่ลับ คือในที่กำบังกับผู้หญิง 119-3
               อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกี่ยวกับภิกษุผู้เดียวนั่งในที่ลับกับผู้หญิงผู้เดียว 119-4
               อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกี่ยวกับการรับนิมนต์แล้วไปสู่ที่อื่นไม่บอกลาภิกษุ 120
               อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกี่ยวกับยินดีปวารณาเกิน ๔ เดือน เว้นแต่เขากำหนด 121
               อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกี่ยวกับการไปเพื่อดูกองทัพที่ยกไป 121-1
               อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกี่ยวกับเมื่อมีเหตุที่จะพักอยู่ในกองทัพเกิน ๓ คืน 121-2
               อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกี่ยวกับการไปสู่สนามรบ ที่พักพล ที่จัดขบวนทัพ 121-3
     
     
 
  2/13